Kansallinen laajakaistahanke

Kansallista ja maakunnallista työtä nopean laajakaistan eteen on Suomessa tehty jo vuodesta 2010 alkaen. Nykyinen ”Nopea laajakaista” -hanke tukee huippunopeiden verkkojen rakentamista tavoitteenaan varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Hankkeessa myönnetään valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin.

Tuetut verkot on toteutettu valokuidulla ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron nyt ja tulevaisuudessa. Tuen avulla on rakennettu verkkoja ja mahdollistettu nopeita laajakaistayhteyksiä sekä kotitalouksille että yrityksille. Laajakaistahankkeessa myönnettyjen tukien maksaminen jatkuu aina vuoteen 2021 asti. Tukea on myönnetty jo 76 M € ja maksettu noin 54 M €.

Viimeisin laajakaistarakentamista koskeva lakimuutos tuli voimaan 15. heinäkuuta 2017. Lakimuutoksen tavoitteena oli parantaa sekä uusien että vanhojen laajakaistahankkeiden toimintaedellytyksiä ja siten parantaa nopean laajakaistan saatavuutta etenkin pientalo- ja haja-asutusalueilla. Uusien hankkeiden tukikelpoista osaa on kasvatettiin poistamalla tukikelpoisuuden rajaaminen alueen väestötiheyden mukaan. Samalla kasvoi myöskin tukikelpoisen tilaajayhteyden osuus. Tukikelpoisuuden laajennusta koskevat muutokset tulivat koskemaan vain niitä hankkeita, jotka kilpailutettiin lainmuutoksen voimaan astumisen jälkeen. Tukipäätökset tuli saada hankkeille viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kainuun tilanne

Kainuussa valokuituverkkoa on toteutettu kansallisen ohjelman tuella vuodesta 2011 lähtien Hyrynsalmen, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien hankkeilla.. Operaattorina on toiminut maakuntaliiton tekemän kilpailutuksen mukaan Kaisanet Oy. Operaattorin osuus haja-asutusalueiden valokuituverkkojen rakentamisen kustannuksista on ollut vähintään 34 % ja kyseisten kuntien osuus 8 %. Valtion tuki hankkeiden tukikelpoisista kustannuksista on viestintäviraston eli nykyisen Traficomin myöntämänä ollut Kainuun hankkeissa 58 %. Kainuun liitto oli edistämässä valokuiturakentamista useamman vuoden ajan järjestämällä Kainuun kylillä valokuitu-iltoja tiedottaen tulevasta yhdessä operaattorin kanssa. Kuituilloissa kotitalouden pääsivät suunnittelemaan kartoilla kulloisenkin alueen  kuitureittejä.

Kainuussa valtion tuella rakennettavista hankkeista on tällä erää kesken Kuhmon eteläisen ja läntisen osan valokuituhanke, jonka toteuttaja on NOSTE-osuuskunta. Hanke sai tukipäätöksen Traficomilta vuoden 2019 lopulla ja toteutusaikaa hankkeella on vuoden 2021 syksyyn.

Myös Vaala rakennutti valokuituverkkohankkeen Kaisanetin toteuttamana, valtion tuella. Nopea laajakaista -ohjelmassa Paltamon omarahoitusosuus oli määritelty 22 prosentiksi ja Kajaanin 33 prosentiksi, eivätkä kunnat lähteneet mukaan kansallisen tuen hankkeisiin.

Paltamon Vaarankylällä, kuten myös aiemmin Kuhmossa, on toiminut aktiivinen kyläyhdistys, joka on tiedottanut ja kartoittanut halukkaat liitymän tilaajat alueeltaan. Toimijaksi on lähtenyt alueella toimiva osuuskunta, joka on hakenut rahoituksen verkon toteutukselle samoin kuten aikoinaan Kuhmon NOSTE-osuuskunta ensimmäiselle valokuituhankkeelleen, EU:n maaseuturahastosta.

Laajakaistan saatavuus maakunnassa

Kiinteän verkon valokuitusaatavuus oli Kainuussa vuoden 2019 lopussa 32 prosenttia alueen kotitalouksista eli hieman alle koko maan keskiarvon (35 %). Muutoin kiinteän verkon laajakaistasaatavuus (Download ≥ 100  Mbit/s), mikä sisältää myös kaapeliyhteydet oli 58 prosenttia alueen kotitalouksista. Traficom ylläpitää ja julkaiseen tilastoja kiinteän verkon saatavuudesta aina vuoden lopun tilanteen mukaan.  Kunnittaiset luvut ovat saatavilla Traficomin verkkosivuilta. Pelkästään valokuidun saatavuudesta ei toistaiseksi ole taulukoita julkaistuina.

Valtakunnallisen tukiohjelman jatkaminen vuoden 2021 alusta

Nykyisen hallitusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmaa tullaan jatkamaan. Siinä varattava tuki suunnattaisiin alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025.

Ajankohtaista laajakaistasta

Yhteyshenkilömme