Euregio Karelian yhteistyöalue

Euregio Karelia uutisia

Euregio Karelia 20 vuotta -juhlaseminaari 15.12.2020

Euregio Karelia on Suomen ja Venäjän rajalla sijaitseva Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue. Euregio Karelia perustettiin 24.2.2000 solmitulla sopimuksella ja se oli ensimmäinen Euroopan unionin ja Venäjän federaation väliselle maarajalle perustettu euroregio -alue.

Tänä vuonna juhlitaan Euregio Karelian 20-vuotista yhteistyötä. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme 15.12.2020 juhlaseminaarin etäyhteyksien avulla. Juhlaseminaarissa kuullaan muun muassa Suomen ja Venäjän ulkoministereiden tervehdyspuheet. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan lähempänä seminaarin ajankohtaa.

Euregio Karelian ajankohtaisia tapahtumia voit seurata facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/EuregioKarelia ja lokakuussa uudistetuilla nettisivuilla: http://www.euregiokarelia.com/fi/tapahtumat

Euregio Karelia yhteistyöfoorumi saa uuden strategian vuosille 2021 – 2027

Euregio Karelian toiminnan perustana on jäsenalueiden yhteinen tahto parantaa väestönsä elinolosuhteita rajanylittävän yhteistyön avulla. Euregio Karelia tekee alueen yhteistä edunajamista Suomen ja Venäjän keskushallintojen sekä Euroopan unionin suuntaan rahoitukseen, viisumipolitiikkaan, rajanylitykseen, liikenneyhteyksiin, tiedonvaihtoon, väestön hyvinvointiin sekä muuhun rajan ylittävään yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyöstrategia 2021 – 2027 toimii strategisena suunnannäyttäjänä uuden EU:n ohjelmakauden Karelia CBC 2021–2027 -ohjelman valmistelussa ja toteuttamisessa alueella.

Euregio Karelian sihteeristön valmistelemassa yhteistyöstrategiassa linjataan nykytila-analyysin sekä sidosryhmille tehdyn kyselyn ja kuulemisten pohjalta yhteistyön painopisteitä sekä nostetaan esille yhteisen edunajamisen kärkiä vuoteen 2027 asti. Tavoitteena on, että uusi strategia valmistuu marraskuussa 2020. Euregio Karelian yhteistyön painopisteet vuosille 2021 – 2027 ovat:

  1. Toimivat ja sujuvat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet
  2. Kilpailukykyinen ja uudistuva elinkeinoelämä
  3. Puhdas ympäristö, monimuotoinen luonto ja ilmastokestävä toiminta
  4. Arjen hyvinvointi ja vuorovaikutuksen lisääminen kansalaisten välillä

Läpileikkaavina teemoina ovat nuorisoyhteistyö sekä laadukas koulutus ja tutkimus.

 

Yhteistyöstrategian tausta-aineisto sisältää laajan kuvauksen Euregio Karelian toimintaympäristöstä ja sen muutoksista vuosina 2014–2020. Euregio Karelian toiminta-aikana raja-alueyhteistyö on vilkastunut, rajaliikenne kasvanut monikertaisesti, matkailu lisääntynyt ja yhteistyö kaikilla elämän alueilla monipuolistunut. Elintaso ja ihmisten hyvinvointi ovat lisääntyneet rajan molemmin puolin. Toisaalta Euregio Karelian alueella näyttäytyvät myös globaalit kehitystrendit ja niiden heijastama taloudellinen epävarmuus, väestörakenteen negatiivinen kehitys ja huoli ympäristön tilan heikkenemisestä.

Koronapandemia on tuonut aivan uudenlaisia haasteita kansainväliseen yhteistyöhön, joka on perustunut erityisesti Venäjä-yhteistyössä vahvasti henkilökohtaisiin kontakteihin. On tullut tarve löytää nopeasti uudenlaisia kohtaamisen ja vuoropuhelun muotoja ja oppia toimimaan etäyhteyksien varassa.

Positiivisen kehityksen varmistamiseksi tarvitaan viranomaisten koordinoivaa yhteistyötä. Siihen tarvitaan yhteistä strategiaa ja sen toimeenpanoa. Toimivat ja sujuvat liikenne– ja tietoliikenneyhteydet ovat yhteistyön perusta. Itä-länsi suuntaisia liikenneyhteyksiä ja rajanylityspaikoille johtavia teitä on parannettava. Koillisväylän datakaapelin toteutuminen lähivuosina lisäisi alueen potentiaalia merkittävänä tietoliikenne- ja logistiikkakäytävänä paitsi Euregio Karelian ja Barentsin alueella, myös maailmanlaajuisesti.

Rajan ylittävässä matkailussa palveluja tulee monipuolistaa ja kehittää rajan molemmin puolin ja luoda rajan ylittäviä matkailureittejä. Niin matkailussa, liikenteessä kuin kaikessa liiketoiminnassa on huomioitava ilmastokestävien ratkaisujen käyttöönotto ja niiden kehittämistoimenpiteet.

Euregio Karelian tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen rajan molemmin puolin. Tämä tarkoittaa nykyistä laadukkaampia sosiaali- ja terveys- sekä kulttuuripalveluita ja niiden saatavuuden turvaamista ja muun muassa terveiden elämäntapojen vaalimista ja ympäristöyhteistyötä laajassa merkityksessä. Koronaviruspandemian myötä terveysturvallisuus ja yhteinen varautuminen ovat nousseet aiempaa tärkeämmiksi teemoiksi kansainvälisessä yhteistyössä.

Vakaan rajanylittävän yhteistyön jatkumon turvaamiseksi erityisesti nuorison yhteistoimintaa rajan yli tulee tukea. Koulutus- ja tutkimusyhteistyö luovat pysyvän perustan kestävään kehitykseen sekä raja-alueiden monipuoliseen ja aktiiviseen kanssakäymiseen.

Yhteisessä edunajamisessa korostuu kansainvälisen rahoituksen ohjaaminen raja-alueyhteistyöhön. Tärkein rahoitusinstrumentti Euregio Karelian alueella on EU:n, Suomen ja Venäjän valtioiden yhteisesti rahoittama Karelia CBC – ohjelma 2021–2027, jonka valmistelu on parhaillaan käynnissä.

 

Lisätietoa Euregio Karelia yhteistyöfoorumista:

http://www.euregiokarelia.com/fi/etusivuKarelia CBC 2021 – 2027 -rahoitusohjelman valmistelu etenee

Euregio Karelia alueen yhteistyöhankkeita on edistetty näkyvimmin EU:n ulkoraja-alueohjelmien avulla. Vuosien 2014–2020 välisenä aikana Karelia CBC- ulkorajayhteistyöohjelman kautta on rahoitettu 61 hanketta. Hankkeiden kokonaisbudjetti on 42,6 miljoonaa euroa, josta ohjelmarahoituksen osuus on 37 miljoonaa euroa.

Uuden rahoitusohjelman valmistelu käynnistyi 21.4.2020 pidetyssä ohjelmointikomitean kokouksessa. Ohjelmointikomiteassa on edustaja kultakin jäsenalueelta – Kainuusta, Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Karjalan tasavallasta – sekä Suomen ja Venäjän kansallisten viranomaisten edustajat. Ohjelmointiprosessia koordinoi Karelia CBC 2014 – 2020 -ohjelman hallintoviranomainen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Ohjelman valmistelua varten on nimetty lisäksi alueellinen työryhmä, jossa on asiantuntijajäseniä jokaiselta ohjelman jäsenalueelta. Alueellinen työryhmä on osallistunut ohjelma-alueen tausta-analyysin tekoon ja järjestänyt syyskuussa sidosryhmäkuulemiset jokaisella alueella. Kainuun sidosryhmätilaisuus pidettiin 1.9.2020 etäyhteydellä.

Merkittävä muutos aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna on, että ohjelmakaudella 2021 – 2027 EU:n ulkorajaohjelmat (nykyiset ENI CBC – ohjelmat) muuttuvat Interreg-ulkorajaohjelmiksi, jolloin niitä koskevat aiemmasta käytännöstä poiketen Interreg-asetukset.

Ohjelmavalmistelussa on edetty tähän mennessä ohjelma-alueen ja painopistealueiden määrittelyn osalta. Ohjelmointikomitea on päättänyt esittää Euroopan Komissiolle, että Karelia CBC 2021 – 2027 ohjelma-alue koostuisi nykyistä Karelia CBC -ohjelmaa vastaavasta ydinalueesta: Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Karjalan tasavalta. Valmisteilla olevien Interreg-asetusten mukaan ohjelmiin ei sisällytetä liitännäisalueita, kuten aiemmissa cbc-ohjelmissa. Toisaalta Interreg-asetukset mahdollistavat hankekumppaneiden osallistumisen hankkeisiin myös ohjelma-alueen ulkopuolelta. Tämä mahdollistaisi muun muassa entistä paremman synergian muiden cbc-ohjelmien ja Barentsin alueen toimijoiden kanssa.

Alueellisen tausta-analyysin, sidosryhmille suunnatun kyselyn ja sidosryhmien kuulemistilaisuuksien tulosten perusteella ohjelmointikomitea päätti valita yksimielisesti jatkovalmisteluun seuraavat teemat:

  • ”Älykkäämpi yhteistyöalue
  • “Vihreämpi ja vähähiilinen yhteistyöalue”
  • “Lähempänä kansalaisia oleva yhteistyöalue”
  • ”Parempi yhteistyön hallinnointi”.

Lisäksi valmistellaan teemaa: “Sosiaalisempi yhteistyöalue”, sillä Euroopan Parlamentti on alustavasti esittänyt, että ”Sosiaalisempi Eurooppa” teeman tulisi sisältyä jokaiseen Interreg-ohjelmaan. Asiasta ei ole vielä lopullista päätöstä.

Komission monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021 – 2027 Interreg-ohjelmille on alustavasti varattu yhteensä 142 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta, mutta ohjelmakohtaisista rahoituskehyksistä ei ole vielä tehty päätöksiä. Ohjelman kokonaisrahoitus koostuu sekä EU-rahoituksesta, että Suomen ja Venäjän kansallisesta rahoituksesta.

Tavoitteena on saada uuden rahoitusohjelman strategiaosio valmiiksi maaliskuussa 2021, jonka jälkeen pidetään sidosryhmien kuuleminen ohjelma-asiakirjan sisällöstä. Ohjelmointikomitean hyväksynnän jälkeen ohjelma-asiakirja voidaan lähettää Euroopan Komission hyväksyttäväksi kesäkuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoa Karelia cbc -ohjelmasta:

https://kareliacbc.fi/fi