Hankehaku (13.12.2022– 28.2.2023): Itäisen Suomen elinvoimaa tukevat verkostohankkeet

Tausta

Itäisen Suomen elinvoimaa selvittänyt valtiosihteerityöryhmä antoi loppuraporttinsa 1.9.2022, ja hallitus hyväksyi raporttiin sisältyneet esitykset budjettiriihen yhteydessä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan.

Työryhmän loppuraportti: Itäisen suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen (tem.fi)
Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan panostamalla raideliikenteeseen ja osaamisen kehittämiseen – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Valtiosihteerityöryhmän esityksen mukaisesti alueiden olemassa olevien verkostojen toimintaedellytyksiä vahvistetaan kohdentamalla niihin kansallisia aluekehitysvaroja.

Haun kohde ja sisältö

Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vaikutukset ulottuvat myös Suomeen. Vaikutukset koskevat ensivaiheessa erityisesti itäistä rajaseutua. Rahoitushaulla vastataan tarpeeseen vahvistaa alueiden/kuntien välisiä temaattisia tai muita verkostoja sekä lisätä yhteistyötä alueiden, kuntien ja kansallisten toimijoiden kesken muuttuneessa toimintaympäristössä. Rahoitushaulla voidaan tukea itäisen Suomen kuntia ja alueita varautumiseen ja huoltovarmuuden varmistamiseen sekä vetovoimaisuuden ja elinvoiman vahvistamiseen liittyvässä yhteistyössä.

Haettavissa oleva rahoitus on 480 000 euroa. Käytettävissä olevalla rahoituksella pyritään rahoittamaan 1 – 4 hanketta. Hankkeiden maksimitoteutusaika on 2 vuotta.

Hankkeiden valinnassa etusijalle asetetaan usean toimijan yhteishankkeet ja ylimaakunnalliset hankkeet.

Edellytettävät hakuehdot

Hankkeiden toteuttajina voivat olla tutkimus- ja oppilaitokset, valtion organisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, yhdistykset tai säätiöt. Yhteishankkeen kaikkien hakijoiden on täytettävä lain mukaiset tuensaajalle asetetut edellytykset. Rahoituksen välittävänä viranomaisena toimii Kainuun liitto, jonka toimivalta rahoittajana säädetään rahoituslaissa (Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta  757/2021/ 9 §). Yritykset eivät voi toimia hankkeiden toteuttajina.

Hanketoteuttajien on sijaittava ensisijassa seuraavissa maakunnissa: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.

Hanketoteuttaja voi tulla muultakin alueelta, mutta hankkeiden hyötyjen ja vaikutusten tulee kohdistua pääsääntöisesti itäiseen Suomeen.

Myönnettävän rahoituksen tukiosuus on 80%, ja hankehakijan on hakemuksessaan kuvattava omarahoitusosuuden kattaminen. Hakijaorganisaation on täytettävä yleiset tukikelpoisuusehdot (Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 867/2021).

Hakuehtojen toteutuminen on edellytyksenä hakemuksen arvioinnille ja rahoituksen saamiselle.

Arviointikriteerit

Hakuehdot täyttävät hankkeet arvioidaan arviointikriteerien kautta. Rahoitettavan hankkeen edellytyksenä on, että hanke täyttää arviointikriteerit ja saa rahoituksen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän (vähintään 21 pistettä käytettävissä olevasta 42 pisteestä).

Hankehakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia arviointikriteereitä

 • Hanke vahvistaa ja uudistaa itäisen Suomen toimijoiden verkostomaista yhteistyötä
 • Hanke vahvistaa itäisen Suomen vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta
 • Hanke vahvistaa itäisen Suomen varautumisen, huoltovarmuuden ja muutosjoustavuuden edellytyksiä
 • Hanke tehostaa kuntien ja alueiden välistä yhteistyötä
 • Hankkeeseen osallistuu useita hankekumppaneita ja se on ylimaakunnallinen
 • Hanke on vaikuttavuudeltaan laaja ja verkostomainen
 • Hanke on käynnistettävissä nopealla aikataululla
 • Hankkeen toimenpiteet täydentävät ja tuovat lisäarvoa olemassa oleviin toimintoihin/hankkeisiin
 • Hanke toteuttaa itäisen Suomen elinvoima selvittäneen valtiosihteerityöryhmän loppuraportin painopisteitä
 • Hanke on kansallisesti merkittävä, sille on vahvat perustelut aluekehittämisen näkökulmasta ja se luo uutta aluekehittämisen kenttään
 • Hanke on innovatiivisuutta ja uudistumista edistävä

Kaikki hankehakemukset arvioi valtioneuvoston virkamiehistä ja Kainuun liitosta koostuva arviointiryhmä. Mahdollisten täydennysten ja korjausten jälkeen Kainuun liitto rahoittavana viranomaisena myöntää valituille hankkeille rahoituksen oman rahoitusprosessinsa mukaisesti.

Rahoitus

Hankkeisiin on varattu yhteensä 480 000 euron määräraha.

Itäisen Suomen elinvoimaa tukevat verkostohankkeet rahoitetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla. Määrärahalla tuetaan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa. Rahoituksen kohteena ovat:

 • alueiden kestävää kasvua ja elinkeinojen uudistamista tukevat toimenpiteet
 • valtion sopimuksellinen yhteistyö kaupunkien ja alueiden kanssa
 • kaupunkien ja alueiden väliset temaattiset verkostot
 • aluetalouksien vahvistaminen
 • rakennemuutoksien ennakointi ja hallinta
 • alueiden välisen eriarvoistumisen ehkäisy

Rahoitus edellyttää valtioneuvoston päätöstä määrärahan alueellisesta jaosta rahoittavana viranomaisena toimivalle Kainuun liitolle.

Hankkeiden rahoittamisessa ja hallinnoinnissa noudatetaan lakia alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) sekä lakia alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021).

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

 • Flat rate 40 % kehittäminen
 • Flat rate 7 % kehittäminen

Käytettävissä olevat palkkakustannusten ilmoitustavat:

 • Palkkojen yksikkökustannukset
 • Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset

Käytettävissä olevat matkakustannusten ilmoitustavat (mikäli kustannusmalli sallii):

 • Tosiasiallisesti aiheutuneet matkakustannukset

Hakuaika

Rahoitushaku järjestetään ajalla: 13.12.2022 – 28.2.2023.

Hakeminen

Rahoitusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka on julkaistu Kainuun liiton verkkosivuilla.

Hakulomake, Itäisen Suomen elinvoiman tukeminen

Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa Kainuun liittoon osoitteeseen

Kirjaamo
Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani

sekä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kainuunliitto.fi

 • Hankehakemusten käsittely kestää noin 1–2 kuukautta hakuajan päättymisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten esittely)
 • Hankkeiden aloituspäivämääräksi voi merkitä aikaisintaan 1.4.2022. Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään 2 vuotta.
 • Tuensaajan tulee esittää hankehakemuksen liitteenä verohallinnolta saatu tai riittävä selvitys siitä, jääkö arvonlisävero hakijan lopulliseksi kustannukseksi sekä mahdollisen ryhmähankkeen yhteistyösopimus.
 • Hakemuksen liitteeksi myös mahdolliset yritysten ja muiden kumppaneiden (yksityinen rahoitus, kuntarahoitus, muu julkinen rahoitus) sitoumukset hankkeessa mukanaolosta. Omarahoituksesta ei tarvitse toimittaa sitoumusta erikseen.

Maksatus ja raportointi

Maksatusten hakemisen ja raportoinnin ohjeet löytyvät osoitteista:

https://kainuunliitto.fi/rahoitus/kansallinen-rahoitus/ ja
https://kainuunliitto.fi/rahoitus/hankkeiden-maksatukset/

 

Ennen rahoitushakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä hakukierroksen vastuuhenkilöihin Kainuun liitossa, yhteystiedot löydät alta.