Kainuun liiton logo

Kainuun maakuntahallituksen päätöksiä 4.4.2022

Kainuun maakuntahallitus kokoontui huhtikuun kokoukseensa 4.4.2022. Kokouksen kantavina teemoina olivat Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, henkilövalinnat sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) ja Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma vuosille 2021–2027 (TJTP).

Kokouksen esityslista löytyy  linkistä: https://kainuunliitto10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202223

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOPSU) 2022–2023

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) maaliskuussa hyväksymän maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOPSU), jossa on linjattu kolme Kainuun kehittämisen kärkeä:

  1. osaavan työvoiman saatavuus,
  2. saavutettavuus sekä
  3. investointien realisointi.

Erityisesti osaavan työvoiman riittävyyden turvaaminen on Kainuun tulevaisuuden kannalta kriittinen kysymys.  Sitä edistetään mm. koulutuksen sekä kansallisen ja kansainvälisen rekrytoinnin ja mainetyön keinoin. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyy myös Kainuun liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen keskinäinen sopimus Kainuuseen kohdennettujen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varojen jaosta vuodelle 2022. Kainuun toimintaympäristö muuttuu nopeasti kansainvälisten kriisien (COVID-19 ja Ukrainan sota) vuoksi. Suunnitelmaa päivitetäänkin tarpeen mukaan maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän kanssa vuoden 2022 kuluessa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) ja Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma 2021–2027 (TJTP)

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kainuulle EU:n ohjelmakaudelle 2021–2027 oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahoitusta yhteensä 14,9 miljoonaa euroa. Tämä raha tulee suunnata turpeen energiakäytöstä luopumisesta aiheutuvien menetysten kompensoimiseen sekä uuden elinkeinotoiminnan luomiseen. Rahoituksen käyttöön saamisen edellytyksenä on kaikkien rahoitusta saavien maakuntien laatimat alueelliset suunnitelmat, jotka Euroopan komission tulee hyväksyä.

Kainuun maakunnallinen suunnitelma kohdistuu kolmeen teemaan:

  1. aluetalouden uudistaminen ja vihreä siirtymä sekä hiilineutraalin liiketoiminnan ja työpaikkojen luominen
  2. vihreää ja oikeudenmukaista siirtymää tukeva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI)
  3. turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistaminen, kunnostus ja käyttötarkoituksen muuttaminen.

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan nyt esitellyn ohjelman ja sen teemajaon sekä painotukset.

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta

Maakuntahallitus päätti myös antaa lausunnon (LIITE 1) hallituksen luonnosvaiheessa olevasta esityksestä kaivoslain muuttamiseksi. Lausunnossa nostetaan esille mm. kaivostoiminnan kansainvälisesti kilpailukykyisen jatkuvuuden sekä paikallisen sosiaalisen hyväksyttävyyden varmistaminen. Samalla todetaan, että kaivoslain ja muiden lakien mukaisia lupamenettelyitä on tarpeen yhtenäistää ja kehittää. Yleisesti lausunnossa vahvistetaan kaivoslain merkitys Kainuulle kaivostoiminnan ja kemianteollisuuden ollessa yksi neljästä maakunnan kärkitoimialasta. Samalla esitetään huoli siitä, että ehdotettavassa lakimuutoksessa on useita tekijöitä, jotka heikentävät kaivosalan investointivarmuutta ja ennakoitavuutta.   

 

Ohessa maakuntahallituksen kokouksen 04.04.2022 päätöksiä:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 02/2022: Merkittiin tiedoksi.

* Syksyn 2022 kokouspäivät: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Edustajan nimeäminen Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan Kari Pääkkösen tilalle: Maakuntahallituksen jäsen Esa Kemppainen ehdotti, että edustajaksi nimetään maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Esa Kemppaisen ehdotuksen.

* Edustajan nimeäminen Kainuun hyvinvointialueen poliittiseen seurantaryhmään Kari Pääkkösen tilalle: Maakuntahallitus totesi, että tähän ei ole enää tarvetta nimetä edustajaa.

* Edustajan nimeäminen Kainuun kaivannaisstrategian seurantaryhmään v. 2025 saakka Kari Pääkkösen tilalle: Maakuntahallituksen jäsen Esa Kemppainen ehdotti, että edustajaksi nimetään maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Esa Kemppaisen ehdotuksen.

* Edustajan nimeäminen KaiCell Fibers Oy:n yhtiökokouksiin Kari Pääkkösen tilalle: Maakuntahallituksen jäsen Esa Kemppainen ehdotti, että edustajaksi nimetään maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Esa Kemppaisen ehdotuksen. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että nimeäminen tehdään toistaiseksi.

* Varajäsenen nimeäminen Euregio Karelian hallitukseen Kari Pääkkösen tilalle: Maakuntahallituksen jäsen Esa Kemppainen ehdotti, varajäseneksi nimetään maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Esa Kemppaisen ehdotuksen.

* Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) puheenjohtajan nimeäminen:  Maakuntahallituksen jäsen Esa Kemppainen ehdotti, että MYR:n puheenjohtajaksi nimetään maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Esa Kemppaisen ehdotuksen.

* Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) työjärjestyksen päivittäminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi maakuntahallitus valtuutti viranhaltijat täydentämään lausuntoa vesienhallintaan liittyen.

* Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOPSU) 2022-2023: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Oikeudenmukaisen siirtymän rahasti (JTF) ja Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma 2021-2027 (TJTP): Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 07.03.-28.03.2022: Merkittiin tiedoksi.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.