MYR:n tehtävänä on yhteensovittaa maakunnan aluekehittämistä.  Yhteistyöryhmä on ainutlaatuinen maakunnan keskeisistä toimijoista muodostuva joukko.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii EU:n yleisasetuksen 5 artiklan mukaisena kumppanuuselimenä maakunnassa.

Yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä on säädetty alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa (7/2014) ja sen pohjalta annetussa valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (30.4.2014).

Yhteistyöryhmän tehtävät

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hoitaa sille alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 28 §:ssä määrätyt tehtävät.

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on alueen maakuntaohjelmassa määriteltyjen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi ja eri ohjelmien ja rahoitusvälineiden yhteensovittamiseksi:

1) hyväksyä ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, jolla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta;

2) käsitellä elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin aluehallintoviraston esitykset strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi;

3) antaa tarvittaessa lausuntoja sen toimialueelle kohdistuvista rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisista teemoista sekä maaseuturahaston tai muista aluekehityksen kannalta merkittävistä hankesuunnitelmista sekä asettaa tärkeysjärjestykseen alueen osallistumisen niihin; lausunto ei ole rahoittajaa velvoittava;

4) antaa lain 27 § 4 momentin mukainen sitova lausunto alueelliseen suunnitelmaan sisältyvästä hankehakemuksesta;

5) edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien hankekokonaisuuksien valmistelua ja edistää niiden toteuttamista eri rahoitusvälineillä;

6) tehdä tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia valintakriteerejä ja ilmoittaa niistä hallintoviranomaiselle sekä huolehtia tarvittavista menettelytavoista niiden soveltamiseksi alueella;

7) määritellä tarvittavat alueelliset menettelyt, joilla varmistetaan rahoitettavaksi hyväksyttävien hankkeiden mahdollisten ympäristövaikutusten selvittäminen ennen rahoituspäätöksen tekoa;

8) raportoida rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta hallintoviranomaiselle ja tarvittaessa esittää sille rakennerahasto-ohjelmaa koskevia muutostarpeita;

9) tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta;

10) hoitaa tarvittaessa myös muita tehtäviinsä liittyviä ja rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, joista tarvittaessa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

Kohdan 10 mukaisena tällä työjärjestyksellä erikseen annettuna tehtävänä maakunnan yhteistyöryhmä hoitaa Kainuun ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti ELYn neuvottelukunnan tehtävät. Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alaisuudessa on maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toimintaan integroitu neuvottelukunta, joka tukee keskuksen toimintaa ja käsittelee ainakin:

  • keskuksen tulossuunnitelmaa
  • toiminta- ja taloussuunnitelmaa
  • toimintakertomusta sekä
  • toiminnan kannalta keskeisiä strategisia asioita

Neuvottelukunta tukee keskuksen ja kumppaneiden välisen yhteistyön edistämistä. Neuvottelukunnalla on ELY-keskuksen toiminnan ja tehtävien kannalta tarpeellinen määrä jaostoja. ELY-keskus neuvottelukunnan tehtävää varten Kainuun ELY-keskus voi antaa oman työjärjestyksen.

Kokoonpanot

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) 16 jäsentä. Yhteistyöryhmässä on oltava tasapuolisesti edustettuina: 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, 2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja 3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, sekä muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät tahot. Lisäksi kokoonpanoon kuuluu seitsemän asiantuntijajäsentä.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) uudet jäsenet ja puheenjohtaja on nimetty maakuntahallituksen kokouksessa 28.8.2017 ja varapuheenjohtajisto nimettiin maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksessa 23.10.2017.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Timo Korhonen, Sotkamo

  1. varapuheenjohtaja Harri Peltola, kuntien edustaja
  2. varapuheenjohtaja Sari Myllyoja, rahoittajien edustaja
  3. varapuheenjohtaja Veli-Matti Karppinen, järjestöjen edustaja

Laki alueiden kehittämisestä edellyttää, että maakunnan yhteistyöryhmällä on sihteeristö, jonka tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä mm. maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja se liitteenä oleva yhteistyöasiakirja. Sihteeristöön kuuluu 8 jäsentä ja puheenjohtaja.

MYR sihteeristö

Pentti Malinen, pj.
Sanna Karjalainen, jäsen
Annukka Koskelo, jäsen
Atte Laitinen, jäsen
Juha Määttä, jäsen
Mari Möttönen, jäsen
Outi Pitkänen, jäsen
Jouni Ponnikas, jäsen
Mervi Summanen, jäsen

Oili Paloniemi, pöytäkirjanpitäjä (MYR/MYR-sihteeristö)

Kainuun maakunnan yhteistyöryhmä MYR -kokoonpano

(aj. 28.8.2017 - 31.5.2021)

1) Maakunnan liitto ja jäsenkuntien edustajat

Jäsen
Timo Korhonen, Sotkamo
Teuvo Hatva, Kajaani
Eija Komulainen, Kuhmo
Anniina Niemelä, Suomussalmi
Markku Nieminen, Paltamo
Tarja Tolonen, Ristijärvi
Harri Peltola, Puolanka

Varajäsen

Vesa Kaikkonen, Kajaani
Anne Lukkari, Sotkamo
Esa Kemppainen, Hyrynsalmi
Johanna Rantala, Kajaani
Unto Väisänen, Sotkamo
Tuula Korvajärvi, Paltamo

2) Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot

Jäsen

Jaana Korhonen, Kainuun ELY-keskus
Sari Myllyoja, Kainuun ELY-keskus
Pasi Loukasmäki, Kainuun ELY-keskus
Tuula Väisänen, Kainuun ELY-keskus
Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Varajäsen

Pekka Knuutinen, Kainuun ELY-keskus
Timo Regina, Kainuun ELY-keskus
Anne Ristioja, Kainuun ELY-keskus

Eija Tabell-Jokelainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 

3) Alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot

Jäsen

Jouni Lämpsä, SAK
Tuula Sivonen, EK
Jari Korhonen, Kainuun Yrittäjät ry
Markku Karjalainen, MTK-Pohjois-Suomi/Kajaanin toimisto
Veli-Matti Karppinen, Kainuun Nuotta ry

Varajäsen

Jani Laurila, SAK
Simo Moisio, Akava Kainuu
Miariikka Tervonen, Kainuun Yrittäjät ry
Tarja Tervo, ProAgria Kainuu
Anu Tervonen, Kainuun Kulttuuriyhdistys

4. Asiantuntijajäsenet

Jäsen

Tuomo Mikkonen, Suomen Metsäkeskus, Kainuun alueyksikkö
Maarit Ojavuo, AKAVA
Tiina Törrö, STTK, Tehy
Katri Kostamo, ProAgria Kainuu
Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Vesa Virtanen, Kajaanin yliopistokeskus
Mikko Keränen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Riitta Ilola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 

Varajäsen

Arto Sorri, Suomen metsäkeskus

Helena Hynynen, AKAVA
Juha Lehtonen, STTK,

Lisätietoa antaa