MYR:n tehtävänä on yhteensovittaa maakunnan aluekehittämistä.  Yhteistyöryhmä on ainutlaatuinen maakunnan keskeisistä toimijoista muodostuva joukko.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Maakunnassa on aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien  ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista varten on maakunnan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä toimii  yleisasetuksen 8 artiklassa tarkoitettuna kumppanuuselimenä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan osalta.

Yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä on säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) ja sen pohjalta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (797/2021) alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hoitaa sille alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain 20 §:ssä määrätyt tehtävät.

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on:

1) käsitellä maakunnassa valmisteltavia suunnittelu-, ohjaus- ja sopimusasiakirjoja niiden valmisteluvaiheessa;

2) hyväksyä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 29 §:n 3 momentissa tarkoitettu alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet;

3) edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien hankekokonaisuuksien valmistelua ja edistää niiden toteuttamista;

4) antaa 21 §:n 3 momentin mukainen sitova lausunto hankehakemuksesta, jolle haetaan tukea Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta;

5) laatia ehdotus hallintoviranomaiselle Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi valintaperusteiksi;

6) raportoida Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toteutumisesta hallintoviranomaiselle ja tarvittaessa esittää sille ohjelmaa koskevia muutostarpeita ;

7) tiedottaa Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta;

8) raportoida rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta hallintoviranomaiselle ja tarvittaessa esittää sille rakennerahasto-ohjelmaa koskevia muutostarpeita;

9) tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta;

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhteistyöryhmä hoitaa myös muita 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin liittyviä sekä  kansallisiin että Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.

Kainuun maakunnan yhteistyöryhmän muita, tällä työjärjestyksellä määriteltyjä tehtäviä ovat:

10) toimii Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen neuvottelukuntana

11) seuraa ja yhteensovittaa Kainuun alue- ja yrityskehittämiseen liittyvää hanketoimintaa, jota rahoitetaan EU:n maaseutuohjelman, Interreg-ohjelmien sekä kansallisten aluekehittämisvälineiden avulla.

12) seuraa ja yhteensovittaa valtakunnallisten EAKR- ja ESR-teemojen rahoitusta

13) koordinoi maakunnan yhteistyöryhmän ja sen hyväksymien hankkeiden tiedottamista Kainuussa

14) informoi säännöllisesti Kainuun maakuntahallitusta rahoituskokonaisuudesta sisältäen koosteet rahoituspäätöksistä sekä rahoituksen toteutuman ja ennusteen.

Kohdan 10 mukaisesti: Tällä työjärjestyksellä annettuna tehtävänä maakunnan yhteistyöryhmä hoitaa Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ehdotuksen mukaisesti ELYn neuvottelukunnan tehtävät ja käsittelee ainakin:

  • keskuksen tulossuunnitelmaa
  • toiminta- ja taloussuunnitelmaa
  • toimintakertomusta sekä
  • toiminnan kannalta keskeisiä strategisia asioita

Neuvottelukunta tukee keskuksen toimintaa sekä keskuksen ja kumppaneiden välisen yhteistyön edistämistä. ELY-keskus neuvottelukunnan tehtävää varten Kainuun ELY-keskus voi antaa oman työjärjestyksen.

Kokoonpanot

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) 18 jäsentä ja heille varajäsenet. Yhteistyöryhmässä on oltava tasapuolisesti edustettuina: 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, 2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja 3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, sekä muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät tahot. Lisäksi kokoonpanoon kuuluu seitsemän asiantuntijajäsentä.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) uudet jäsenet ja puheenjohtaja on nimetty maakuntahallituksen kokouksessa 11.10.2021 § 226  ja varapuheenjohtajisto nimetään maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksessa 21.12.2021 sekä MYR sihteeristö.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Sakari Seppänen.

I varapuheenjohtaja Jaana Korhonen, valtion edustaja

II  kuntien edustaja

III varapuheenjohtaja Anu Tervonen, järjestöjen edustaja

Maakunnan yhteistyöryhmällä on sihteeristö. Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021 § 12), määritellään maakunnan yhteisryhmän sihteeristö ja sen tehtävät.

Sihteeristö hoitaa maakunnan yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä. Sihteeristö koostuu maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä tukea myöntävien viranomaisten edustajista.

Sihteeristön tehtävänä on seurata ja sovittaa yhteen valmisteluvaiheessa maakunnan alueella rahoitettavaksi ehdotettuja hankkeita, joita voidaan rahoittaa kansallisen aluekehittämisen varoista sekä Euroopan unionin  alue- ja rakennepolitiikan rahastojen, maaseuturahaston ja meri- kalatalous- ja vesiviljelyrahaston varoista  ja raportoida niistä yhteistyöryhmälle..

MYR sihteeristö

Kainuun liitto

Pentti Malinen, maakuntajohtaja, pj.

Jouni Ponnikas, aluekehitysjohtaja

Katja Sukuvaara, aluekehityspäällikkö, virkavapaalla

Gokkoev Roman, aluekehityspäällikön sijainen

Kainuun ELY-keskus

Juha Määttä, johtava asiantuntija

Matti Haverinen, maaseutuasiantuntija

Anne Ristioja, johtava asiantuntija

Mari Möttönen, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Annukka Koskelo, rahoitusasiantuntija

Sanna Karjalainen, yritysasiantuntija

Verna Piirainen, rahoitusasiantuntija

 

Kainuun maakunnan yhteistyöryhmä MYR -kokoonpano

(2021-2025)

1) Maakunnan liitto ja jäsenkuntien edustajat

Jäsen
Esa Kemppainen, Hyrynsalmi
Teuvo Hatva, Kajaani
Mikko Polvinen, Kuhmo
Anita Karjalainen, Paltamo
Salla Heikkinen, Ristijärvi
Seppo Rajala, Puolanka
Jani Komulainen, Sotkamo
Anniina Niemelä, Suomussalmi

Varajäsen
Pertti Heikkinen
Anne Kemppainen
Eija Komulainen
Pasi Ahonniemi
Juha Kanervo
Anu Liikanen
Riikka Huotari
Jukka-Pekka Alanko

2) Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot

Jäsen

Jaana Korhonen, Kainuun ELY-keskus
Sari Myllyoja, Kainuun ELY-keskus

Pasi Loukasmäki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Varajäsen

Pekka Knuutinen, Kainuun ELY-keskus
Timo Regina, Kainuun ELY-keskus

Eija Tabell-Jokelainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 

3) Alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot

Jäsen

Tuomo Mikkonen, Suomen Metsäkeskus

Miikka-Aukusti Heiskanen, SAK
Tiina Törrö, STTK
Jani Moilanen, Kauppakamari, Kajaanin osasto                          Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät ry.
Markku Karjalainen, MTK-Pohjois-Suomi, Kajaanin toimisto
Lasse Lyytikäinen, Kainuun järjestöasiain neuvottelukunta

Varajäsen

Arto Sorri, Suomen Metsäkeskus, kansainväliset asiat

Päivi Forselius, SAK
Helena Hynynen, Akava, Kainuu

Veijo Malinen, Kainuun Yrittäjät ry.
Timo J. Korhonen, MTK-Pohjois-Suomi, Kajaanin toimisto
Teemu Takala, Kainuun järjestöasiain neuvottelukunta

4. Asiantuntijajäsenet

Jäsen
Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintoviranomainen
Katri Kostamo, ProAgria Kainuu
Vesa Virtanen, Kajaanin yliopistokeskus
Anu Kuosmanen, Koulutusliikelaitos KAO
Mikko Keränen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Risto Leppänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus(liikenne va.)
Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus LUKE

 

 

Varajäsen
Maria Siurua

Osmo Hänninen, Koulutusliikelaitos KAO

Jari Kähkönen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu OY

Pasi Laajala, Luonnonvarakeskus LUKE

Lisätietoa antaa