EAKR -hakemuksen jättäminen Kainuun liittoon

Ohjelmakauden 2014-2020 jäljellä olevien myöntövaltuuksien osalta (EAKR) Kainuun liitossa on käytössä jatkuva ja avoin haku.

Hakijan on hyvä olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä rahoittavaan viranomaiseen laadukkaan ja ohjelma-asiakirjan mukaisen hakemuksen tekemiseksi. Hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi viranomaisen antama neuvonta on kuitenkin yleisluontoista.

Hakemus jätetään käsittelyyn EURA 2014 -järjestelmässä. EURA 2014:ään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen avulla.

EURA -järjestelmään pääset tästä

Rahoittava viranomainen arvioi ja pisteyttää hakemuksen yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden sekä aluekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Hakemuksista voidaan pyytää tarkennuksia ja lisätietoja.

Kaikkien hankkeiden tulee tukea Kainuun maakuntaohjelman tavoitteita sekä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa eli TOPSUA. Kainuun liiton on rahoittavana viranomaisena varmistettava, että hankesuunnitelma on sisällöltään soveltuva, horisontaaliset periaatteet huomioidaan toiminnassa asianmukaisesti, hankkeen kustannusarvio on kohtuullinen, muut rahoittajat ovat sitoutuneet omiin osuuksiinsa ja yhteistyösopimukset on laadittu.

Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden määrä riippuu hakuun käytettävissä olevasta rahoituksesta ja haussa saapuneiden hakemusten laadusta.

EAKR- hankkeissa tulee huomioida sekä maakunnallisten tavoitteiden noudattaminen että Suomen rakennerahasto-ohjelmassa hankkeille asetetut vaatimukset.

Yleiset valintaperusteet ja pisteytysjärjestelmä

Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia. Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.
  • Hankkeen tuettavan toiminnan toimenpiteet ovat rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen mukaisia sekä Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019–2020 mukaisia
  • Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankkeen etenemisen tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma
  • Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi
  • Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena ja hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen

Erityiset valintaperusteet

Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi on nostettu rakennerahasto-ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia.

Kaikkien hankkeiden tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen.

Jokaisen hakemuksen pisteytysasteikko on 1-5. Erityiset valintaperusteet määräytyvät hankkeelle valitun erityistavoitteen mukaan. Pisteytys tehdään EURA2014-järjestelmässä.

Päätöksenteko kehittämisrahoituksessa

Ohjelmakauden 2014-2020 EAKR- hankkeiden rahoituspäätökset tehdään EURA 2014 -järjestelmässä.

Hankkeiden käsittely päätöksentekoon:

  1. Rahoittaja ottaa hankehakemuksen EURA 2014 -järjestelmässä vastaan, arvioi hankkeen järjestelmäavusteisesti, jonka jälkeen hankehakemus käsitellään hanketiimissä ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä, jota on täydennetty mm. ELY-keskuksen rahoittajista koostuvilla asiantuntijoilla. Kansallisten rahoitushakemukset jätetään sähköisesti Kainuun liiton kirjaamoon sekä allekirjoitetut versiot postitse tai tuomalla liiton virastolle.
  2. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) käsittelyyn menevät kaikki hankkeet, jotka ovat kokonaiskustannusarvioltaan 400 000 € tai yli sekä yhteishankkeet, joissa Kainuun osuus hankkeesta on 200 000 € tai yli.
  3. Valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankkeista maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) antaa lausunnon. Maakunnan yhteistyöryhmään menevät asiat valmistelee MYR:n sihteeristö.

 

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki – EAKR Kainuun liitto

Teknistä tukea käytetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon Kainuussa. Tukea käytetään maksatus- ja rahoitustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin ostopalveluihin, matkakustannuksiin ja muihin kuluihin. Lisäksi teknistä tukea käytetään maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksiin liittyviin kuluihin.

Euroopan Unionilta saadaan teknisen tuen hankkeeseen tukea vuosina 2016-2020 yhteensä 303 750 €. Rahoituksen välittävä viranomainen on Lapin liitto

Maksatuksen hakeminen

Maksatuksen hakemiseen liittyvät ohjeet koottuina Kainuun liiton sivustolla.

Rahoitetut hankkeet

Tiedot rahoitetuista hankkeista löydät EURA -järjestelmästä, mutta olemme tehneet sinulle myös koonnin kainuulaisista hankkeista.

Rakennerahastoportaali

Pohjois-Suomen yhteisiltä sivuilta löydät paljon hyödyllistä tietoa hankerahoitukseen liittyen.

Kuulutukset ja tiedotteet rahoitushauista

Lisätietoja