Tuulivoimala

Tuulivoimarakentamisen suunnittelun vaiheet – Osallistu ja vaikuta eri vaiheissa

 

Tuulivoimarakentamisen kaavoitus ja luvat

Suurten tuulivoimaloiden toteutuksen tulee lähtökohtaisesti perustua kaavoitukseen, jossa määritellään tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet. Tarvittavia kaavoja ovat pääasiassa yleispiirteinen maakuntaakaava ja sitä tarkentava yleiskaava. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto ja yleiskaavan laatii kunta. Suunnittelujärjestelmän keskeisenä periaatteena on, että yleispiirteisempi suunnitelma on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yksityiskohtaisempaa. Valtioneuvoston päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat suunnittelun perusta ja ohjaavat kaavoitusta. Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää aina rakennus- tai toimenpidelupaa, joista päättää kunta 

Edellä mainittujen lisäksi tuulivoimalan toteuttaminen voi edellyttää esimerkiksi lentoestelupaa (ilmailulaki 1194/2009), vesilupaa (vesilaki 587/2011, VL) tai ympäristölupaa (ympäristönsuojelulaki 527/2014, YSL). Tuulivoimatuotanto edellyttää myös puolustusvoimien hyväksynnän.  

Teollisen mittaluokan tuulivoimarakentaminen edellyttää usein ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA)(laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994, YVAL). YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset otetaan huomioon hankkeen lupaharkinnassa. YVA-menettelyyn saavat osallistua kaikki, joihin hanke vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovat tärkeä osa YVA-prosessia.  Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva alueellinen ELY-keskus, jolta on mahdollista kysyä lisätietoa YVA-prosessista. Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinnista saa myös ympäristöhallinnon verkkosivuilta:  Ympäristövaikutusten arviointi

Tuulivoimaloiden sijainnin suunnittelussa on tärkeää yhteensovittaa ja huomioida ympäristön ominaisuudet sekä muu alueiden käyttö kuten asutus sekä lentoliikenteen ja puolustusvoimien toiminta.  

Kaavaprosessin vaiheet

Kaavaprosessi jäsennetään aloitus-, valmistelu/luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheeseen. Jokaisessa vaiheessa on mahdollista antaa palautetta kaavan laadintaan. 

Aloitusvaihe 

Kaavoitus alkaa suunnittelutyön ohjelmoinnilla ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella. Tällöin määritellään kaavan alustavat tavoitteet, selvitystarpeet ja vaikutusten arvioinnin laajuus sekä suunnitellaan osallistumisen järjestäminen. Kaavoituksen alkamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella maakunnan liiton ja/tai kuntien ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla sekä erikseen ilmoitetuissa sanomalehdissä. 

Valmistelu- / Luonnosvaihe 

Valmisteluvaiheessa tehdään tärkeimmät kaavan sisältöä koskevat ratkaisut: tarkennetaan tavoitteita, laaditaan tai täydennetään selvityksiä, suunnitellaan kaavaratkaisun periaatteet ja vaihtoehdot sekä selvitetään niiden vaikutuksia. Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos ja valmisteluaineisto voidaan asettaa julkisesti nähtäville maakunnan liiton ja/tai kunnan ilmoitustaululle ja verkkosivuille, jolloin osallisilla ja kunnan jäsenillä on tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Viranomaiset ja yhteisöt antavat kaavaluonnoksesta lausuntonsa. Saatu palaute hyödynnetään kaavaehdotuksen laadinnassa. 

Ehdotusvaihe 

Kaavaehdotuksen valmistuttua se asetetaan julkisesti nähtäville maakunnan liiton ja/tai kunnan ilmoitustaululle ja verkkosivuille, jolloin osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä siitä muistutuksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. Maakuntakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä pidetään viranomaisneuvottelu ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Kaavan laatija tekee muistutuksista ja lausunnoista yhteenvedon ja esittää, onko kaavaehdotusta tarpeen niiden johdosta tarkistaa. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on asetettava uudelleen nähtäville, jos siihen tehdään olennaisia muutoksia 

Hyväksymisvaihe 

Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto, yhteisen yleiskaavan hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja yleis- ja asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Tämän jälkeen kaavan hyväksymisestä tiedotetaan niille kunnan/maakunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Osallistuminen maakuntakaavoituksen eri vaiheissa 

Kaavoituksessa osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja erilaiset yhteisöt.  

Keskeisimmät mahdollisuudet vaikuttaa ja antaa palautetta ovat julkiset nähtäville asettamiset ja lausuntomenettelyt, viranomais- ja sidosryhmäneuvottelut sekä muut mahdolliset esittely- ja keskustelutilaisuudet. Maakuntakaavatyötä ohjaavat ja päätöksistä vastaavat maakuntahallitus ja -valtuusto. Maakuntahallituksen rooli korostuu valmistelun ohjaajana, ja kaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. 

On tärkeää, että maanomistajat, kunnat, viranomaiset, yhteisöt ja kansalaiset antavat palautetta. Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot käsitellään huolellisesti ja ne ovat tärkeää aineistoa aina seuraavaa kaavavaihetta valmisteltaessa.  

Kainuussa on käynnissä tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen

Kainuussa on vireillä maakuntakaavan laatiminen voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Valmistelu on luonnosvaiheessa. Maakuntakaavaluonnoksesta on pyydetty palautetta 22.12.2021-31.1.2022 välisenä aikana. Saatu palaute käydään läpi ja siihen laaditaan vastineet. Palautteen ja tarkentuvien selvitysten perusteella valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että maakuntakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä syksyllä 2022. Nähtävillä olon aikana osalliset voivat antaa kaavaehdotuksesta palautetta. Tavoitteiden mukaan uusi tuulivoimamaakuntakaava on hyväksymiskäsittelyssä loppuvuonna 2022 tai viimeistään keväällä 2023.  

Lisätietoja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisesta löytyy Kainuun liiton verkkosivuilta: 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen

Lisätietoa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisesta koskevista osallistumismenettelyistä löytyy valmistelun osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavatyön etenemisen vaiheet