Yhdessä Kainuun kuntien digitalisaatiota kehittämässä

Tulevaisuuden kunta menestyy asiakaskokemukseen panostamalla ja digitalisuuden mahdollisuuksia hyödyntämällä. Digitalisaatiolta odotetaan toiminnan tehostumista, tuottavuushyötyjä sekä käytettävissä olevien resurssien uudelleenkohdistamista. Digitalisaatio ei ole kunnille enää vaihtoehto vaan elinehto. Digitalisaatio on uudenlaisten toimintatapojen, yli sektori- ja kuntarajojen välistä yhteistyön raken-tamista ja hallitun yhteistyön mahdollistamista. Digitalisaation hyödyntäminen on parhaimmillaan asiakaslähtöistä palvelujen uudelleen suunnittelua ja koko toimintamallin muutosta.

Kainuussa on käynnistynyt kolme kuntien digitalisaation kehittämiseen liittyvää hanketta, joiden toimenpiteet tukevat toisiaan. Hankkeet tuottavat tietoa ja lisäarvoa toistensa käyttöön. Hankkeet ja niiden tavoitteet sekä keskeiset toimenpiteet ovat:

  • Kainuun kuntien ja Kainuun liiton ICT kehitysroadmap. Hankkeessa ovat mukana Kajaania lukuun ottamatta kaikki Kainuun kunnat. Roadmap toimii pohjana laajempien digitiekarttojen työstämiseen. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan pääosin syyskuussa 2022. Hankkeen toimenpiteistä vastaa ATEA Oy.
  • Kainuun kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaation kehittäminen -hanke. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittamassa ESR-hankkeessa ovat mukana Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.
    Hankkeen pohjana toimii osaltaan em. kehitysroadmap -hanke. Tässä hankkeessa selvitetään tarkemmin Kainuun kuntien sekä KAMK:n digitalisaation nykytila ja tarpeet sekä tehdään konkreettinen digitiekartta, joka antaa kokonaisvaltaiset suuntaviitat palvelujen ja prosessien uudistamiselle digitaalisten ratkaisujen avulla seuraavalle 3-5 vuodelle. Digitiekartassa esille nousseiden tarpeiden ja suunnitelmien pohjalta toimenpiteillä kehitetään henkilöstön osaamista, digitaalisia taitoja ja toimintatapoja sekä tehostetaan organisaatioiden sisäisiä prosesseja. Samalla kehitetään kuntien välistä yhteistyötä mahdollisten yhteisten digitaalisten ratkaisujen osalta. Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin AMK.
  • Pienen kunnan sähköiset palvelut ajasta ja paikasta riippumatta -hanke. Hankkeessa ovat mukana Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi. Hanke on osa Valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmää. Hankkeessa kehitetään konkreettisten digitaalisten työkalujen käyttöä kunnissa ja kasvatetaan henkilöstön digivalmiuksia koulutusten avulla. Toimenpiteiden toteutuksessa hyödynnetään digitiekartoissa esille nousseita tarpeita. Hankkeen toteutuksesta vastaa Sofigate Oy yhteistyössä Paltamon kunnan kanssa.

Hankkeissa osallistetaan kuntien henkilöstöä ja johtoa. Näin saadaan mahdollisimman laajasti hyödynnettyä kuntien henkilöstön osaaminen, kokemus ja näkemys. Osana yhteisiä jatkotoimenpiteitä on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Ensi vuoden puolella tullaan järjestämään lukuisia lyhytkoulutuksia eri teemoista, jotka tukevat digitalisaation tehokasta hyödyntämistä.

Lisätietoja hankkeista antavat:

Ari Kainulainen Kajaanin AMK
Eetu Hyöky Sofigate Oy
Petri Saloma Atea Oy