Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitetussa Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeessa laadittiin tulevaisuusskenaarioita sekä ympäristö- ja ilmastovastuullisuustavoitteet, joita hyödynnetään mm. maakunnallisessa suunnittelussa ja ohjelmatyössä. Hanketta toteutettiin 9.4.2021 saakka.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeen rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Kainuun liitto. Hankkeen budjetti oli 139 376 € ja hankkeessa työskenteli yksi työntekijä, projektipäällikkö Heidi Karppinen.

Ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeessa lähtökohtana ovat Euroopan unionin ja Suomen kansallisen tason sopimukset ja päätökset ilmastomuutoksen hillitsemiseksi sekä ympäristöllisesti kestävän kehityksen tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, mitä toimia nämä Kainuussa edellyttävät ja muotoilla toimintamallit ja tavoitteet niiden huomioimiseen Kainuun kehittämisessä sekä laatia tavoitteiden toteutumisen seurannan mittaristo ja systemaattinen seurantamalli. Tavoitteisto muotoiltiin laajapohjaisen osallistavan prosessin kuten työpajojen kautta.

Kainuun ilmasto- ja energiastrategia sekä ympäristöohjelma eivät erillisinä ohjelmina ohjanneet riittävästi maakunnan toimijoita. Hankkeessa kehitettiin työvälineitä ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden tavoitteiston integrointiin osaksi alueen pitkänajan tavoitteita linjaavaa maakuntasuunnitelmaa ja niitä lyhyemmällä ajanjaksolla toteuttavaa maakuntaohjelmaa sekä vuosittain päivitettävää maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaa (TOPSU). Ilmasto- ja ympäristökysymykset integroidaan näihin maakunnan kehittämisohjelmiin läpileikkaavina kaikessa kehittämistoiminnassa huomioitavina tavoitteina sekä erityisen kehittämisen kohteina olevina tavoitteina. Kunnat ja muut maakunnan organisaatiot huomioivat maakunnalliset tavoitteet omien ohjelmiensa tavoitteissa ja toteutuksessa. Hankkeessa syntyi toimintamalleja ilmastonmuutoksen ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen entistä parempaan huomioimiseen ohjelmaperustaisessa maakunnan kehittämisessä.

Hanke toteutettiin neljässä työpaketissa

Työpaketti 1 – nykytila: tässä osiossa toteutettiin kohdennetun kilpailutuksen kautta seuraavat erillisselvitykset: 1) Kainuun Kasvihuonekaasutase 2018 (Benviroc Oy), 2) Kainuun ympäristöohjelma 2020 vaikuttavuuden arviointi (Ramboll Oy), 3) Kainuun biologiset kierrot (Selvitys Kainuun uusiutuvien luonnonvarojen jalostamisesta syntyviin sivuvirtoihin ja eloperäisiin jätteisiin liittyvän kiertotalouden mahdollisuuksista ja kasvupotentiaalista, Ramboll Oy). Selvitykset ovat luettavissa sivun alareunassa olevista linkeistä.

Työpaketti 2 – työryhmätyöskentely ja suunnitelmat: tulevaisuusskenaariot vuoteen 2040, yhden tavoiteltavan ympäristö- ja ilmastoskenaarion (vihreä- ja oikeudenmukainen siirtymä) muotoilu, samoin laadittiin pitkän ajan tavoitteet sekä vuosien 2022 – 2025 tavoitteet ja toimenpiteet sen toteuttamiseen.  Työpaketissa toteutettiin kohdennetun kilpailutuksen kautta seuraava asiantuntija ja prosessikonsultointityö: Kainuu 2040 tulevaisuusskenaariot (Ramboll Oy), joka löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä.

Työpaketti 3 – raportointi ja johtopäätökset hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista.

Työpaketti 4 – tiedotus hankkeen toiminnasta.

Lue lisää

Ympäristöministeriö

Aiheesta Ympäristöministeriön sivuilla

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu -hankkeen yhteyshenkilöt