Logot Kainuun liitto, EAKR, Vipuvoimaa ja EDIK

Hyvä saavutettavuus ja palveluiden saatavuus rakentavat menestystä ja hyvinvointia

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Pohjois-Suomen kansainvälistä saavutettavuutta elinkeinoelämän näkökulmasta. Hyvä saavutettavuus edistää vientiyritysten toimintaedellytyksiä, lisää yritysten kansainvälistymistä ja kasvattaa alueiden vienti- ja matkailutuloja. Matkan kokonaissujuvuus, toimivuus ja hinta ratkaisevat usein lentoaseman ja liikennemuodon valinnan. Matkaketjut ja liityntäliikenne ovat oleellinen osa palvelua. Saavutettavuuden ohella tuotteiden ja palveluiden saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Oleellinen osa tätä on digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen.

Alueiden ja lentoliikenteen vuoropuhelua kehitettiin verkostoyhteistyönä

Verkostoyhteistyö oli hankkeessa keskeisessä roolissa. Hanke piti yllä vuorovaikutusta ja yhteistyötä toimijaverkostoissa ja sidosryhmissä sekä muiden hankkeiden ja työryhmien kanssa. Tiivistämällä ja luomalla yhteyksiä lisättiin toimijoiden keskinäistä luottamusta ja pyrittiin sitouttamaan yhteistyöhön.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, millä toimenpiteillä alueet voivat saada lisää lentomatkustuskapasiteettia ja avata uusia lentoyhteyksiä yhteistyössä nykyisten alueelle operoivien lentoyhtiöiden kanssa. Lisäksi etsittiin uusia operaattoreita ja selvitettiin keinoja, joilla voidaan avata uusia lentoyhteyksiä Pohjois-Suomeen. Lentoasemapaikkakuntien välisiä yhteistyömahdollisuuksia kartoitettiin ja tuettiin kiertomatkojen, liityntäliikenteen ja matkaketjujen järjestämisessä. Matka- ja palveluketjujen kehittämiseksi pyrittiin löytämään uusia ratkaisumalleja, jotka hyödyntävät eri kulkutapojen yhteensovittamista ja digitaalisia palveluratkaisuja.

Lentotuotteesta on pidettävä huolta pitkäjänteisesti

Ymmärrystä lentoliikenteen toimintaperiaatteista ja merkityksestä sekä lentoliikenneosaamista on alueilla parannettava, jotta lentoliikenteen ja sen toimintaympäristön muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Lentotuotteesta on pidettävä huolta: lentojen määrä ja kohteet, aikataulujen sopivuus ja matkan hinta ovat keskeisiä tekijöitä, kun alueen elinkeinoelämä ja asukkaat sekä alueesta kiinnostuneet matkailijat tekevät matkustuspäätöksiä ja valitsevat matkustuspalveluita ja ­reittejä. Alueellisten kehitys- ja markkinointiyhtiöiden resursseista on huolehdittava, jotta ne voivat kehittää matkustustarjontaa tehokkaasti ja pitkäjänteisesti.

Kunkin lentoaseman vaikutusalueelle on muodostettu aluetyöryhmä. Aluetyöryhmät valitsevat alueillaan ensisijaiset lentoliikenteen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi. Lisäksi ryhmissä pyritään määrittelemään vastuut, selvittämään resurssit sekä sopimaan toimenpiteistä usean vuoden aikajänteellä.

Finavian kanssa tehdään yhteistyötä ja nostetaan esiin hankealueen lentoasemien kehittämis- ja investointitarpeita, jotta hyvä palvelutaso säilyisi myös tulevaisuudessa. Alueiden ja Visit Finlandin välistä yhteistyötä kehitetään. Visit Finland on ollut aktiivisesti mukana avaamassa ovia ja auttanut alueita houkuttelemaan lisää matkailijoita sekä parantamaan lentoyhteyksiä.

Hankkeen aikana järjestettiin lentoliikenteeseen liittyviä teemoitettuja tilaisuuksia, joissa tarkasteltiin lentoliikenteen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Näin lisättiin alueiden ja lentoliikenteessä toimivien yritysten välistä ymmärrystä sekä vuoropuhelua.

Lisätietoja päättyneestä hankkeesta: