Hyvä saavutettavuus ja palveluiden saatavuus rakentavat menestystä ja hyvinvointia

Hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Suomen kansainvälistä saavutettavuutta elinkeinoelämän näkökulmasta. Hyvä saavutettavuus edistää vientiyritysten toimintaedellytyksiä, lisää yritysten kansainvälistymistä ja kasvattaa alueiden vienti- ja matkailutuloja. Matkan kokonaissujuvuus, toimivuus ja hinta ratkaisevat usein lentoaseman ja liikennemuodon valinnan. Matkaketjut ja liityntäliikenne ovat oleellinen osa palvelua. Saavutettavuuden ohella tuotteiden ja palveluiden saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Oleellinen osa tätä on digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen.

Alueiden ja lentoliikenteen vuoropuhelua kehitetään verkostoyhteistyönä

Verkostoyhteistyö on hankkeessa keskeisessä roolissa. Hanke pitää yllä vuorovaikutusta ja yhteistyötä toimijaverkostoissa ja sidosryhmissä sekä muiden hankkeiden ja työryhmien kanssa. Tiivistämällä ja luomalla yhteyksiä lisätään toimijoiden keskinäistä luottamusta ja pyritään sitouttamaan yhteistyöhön.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää, millä toimenpiteillä alueet voivat saada lisää lentomatkustuskapasiteettia ja avata uusia lentoyhteyksiä yhteistyössä nykyisten alueelle operoivien lentoyhtiöiden kanssa. Lisäksi etsitään uusia operaattoreita ja selvitetään keinoja, joilla voidaan avata uusia lentoyhteyksiä Pohjois-Suomeen. Lentoasemapaikkakuntien välisiä yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan ja tuetaan kiertomatkojen, liityntäliikenteen ja matkaketjujen järjestämisessä. Matka- ja palveluketjujen kehittämiseksi pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja, jotka hyödyntävät eri kulkutapojen yhteensovittamista ja digitaalisia palveluratkaisuja.

Lentotuotteesta on pidettävä huolta pitkäjänteisesti

Ymmärrystä lentoliikenteen toimintaperiaatteista ja merkityksestä sekä lentoliikenneosaamista on alueilla parannettava, jotta lentoliikenteen ja sen toimintaympäristön muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Lentotuotteesta on pidettävä huolta: lentojen määrä ja kohteet, aikataulujen sopivuus ja matkan hinta ovat keskeisiä tekijöitä, kun alueen elinkeinoelämä ja asukkaat sekä alueesta kiinnostuneet matkailijat tekevät matkustuspäätöksiä ja valitsevat matkustuspalveluita ja ­reittejä. Alueellisten kehitys- ja markkinointiyhtiöiden resursseista on huolehdittava, jotta ne voivat kehittää matkustustarjontaa tehokkaasti ja pitkäjänteisesti.

Kunkin lentoaseman vaikutusalueelle on muodostettu aluetyöryhmä. Aluetyöryhmät valitsevat alueillaan ensisijaiset lentoliikenteen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi. Lisäksi ryhmissä pyritään määrittelemään vastuut, selvittämään resurssit sekä sopimaan toimenpiteistä usean vuoden aikajänteellä.

Finavian kanssa tehdään yhteistyötä ja nostetaan esiin hankealueen lentoasemien kehittämis- ja investointitarpeita, jotta hyvä palvelutaso säilyisi myös tulevaisuudessa. Alueiden ja Visit Finlandin välistä yhteistyötä kehitetään. Visit Finland on ollut aktiivisesti mukana avaamassa ovia ja auttanut alueita houkuttelemaan lisää matkailijoita sekä parantamaan lentoyhteyksiä.

Hankkeen aikana järjestetään lentoliikenteeseen liittyviä teemoitettuja tilaisuuksia, joissa tarkastellaan lentoliikenteen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Näin lisätään alueiden ja lentoliikenteessä toimivien yritysten välistä ymmärrystä sekä vuoropuhelua.

Ajankohtaista lentoliikenteen kehittämisessä

Lentoliikennehankkeen yhteyshenkilöt