EAKR lipputunnus

SafeWind

Arktisen alueen kehittäminen johtaa nykyaikaisten ja kestävien energiantuotantojärjestelmien kysynnän kasvuun. Siirto- ja jakeluverkkojen nykyaikaistamisella, paikallisen energiantuotantoinfrastruktuurin ja uusiutuvien energialähteiden käytön laajentamisella vastataan kehitystrendien asettamiin tarpeisiin. Tuulivoimalla on tärkeä rooli syrjäisten alueiden energiahuoltojärjestelmien kehittämisessä, ja tuulivoimaloiden lisääntyvällä määrällä on myös yhä enemmän ympäristövaikutuksia.

SafeWind-hankkeen (hankkeen virallinen nimi on ”Environmental Safety and Sustainability of Wind Energy Projects at Remote Territories of Arctic Region”) hankkeen tavoitteena on reagoida edellä mainittuihin asioihin etsimällä yhteisiä, rajat ylittäviä lähestymistapoja tuulipuistojen kielteisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tulevaisuudessa. Hankkeessa kehitetään suosituksia tuulivoiman tuotantoa ja jakelua koskevien ympäristövaikutusten arviointivaatimusten optimoimiseksi syrjäisillä ja vaikeasti tavoitettavilla alueilla. Hankkeen varsinaista kohdealuetta ovat alueen  kansainväliset liikennekäytävät ”Northern Axis”, Barents Link ja edelleen Pohjoisen merireitin alue.

Hankkeen tavoitteena on vastavuoroinen oppiminen ja YVA -prosessin (=ympäristövaikutusten arviointi) vaatimusten ja lähestymistapojen yhtenäistäminen hankealueilla Norjassa, Venäjällä ja EU:n alueella. Hankealueilla suoritetaan alustavat ympäristövaikutusten arvioinnit ja arviointiprosessien vertaileva analyysi, jonka avulla hankkeessa laaditaan yhdessä luettelo tuulivoimapuistojen YVA: n yhteisistä vaatimuksista sekä Barentsin/Euro-Arktisen alueen maa- että merialueilla, sekä edistetään tämän yhtenäistetyn mallin käyttöä.

Hanke toimii läheisessä yhteistyössä  Kainuun liiton toisen Kolarctic -hankkeen ” Northern Axis – Barents Link (NABL KO4159)” kanssa.

Projektipartnerit

Autonomous nonprofit organization «Center of management projects for social and economy, scientific and technological, innovative development and staff provision for regions», Venäjä

UiT, The Arctic University of Norway, Norja

Kainuun liitto, Suomi

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Venäjä

Ajankohtaista SafeWind ja NABL -hankkeissa

Safe Wind yhteyshenkilöt