Maakuntien liitoilla on aluekehitystehtävään liittyen vetovastuu kansainvälisestä toiminnasta. Kansainvälisestä toiminnasta tuli kiinteä osa maakuntien työsarkaa Suomen EU-jäsenyyden myötä ja se on nykyisin tärkeä osa maakuntien liitoille kuuluvia tehtäviä.

Maakuntaliiton rooli kansainvälisessä toiminnassa

Perussopimuksensa mukaan Kainuun liiton tehtävänä on ajaa maakunnan etua kansallisen ja Euroopan politiikan tasolla. Kainuun kansainvälinen toiminta toteuttaa maakunnassa sovittuja yleisiä kehittämistavoitteita ja sen tavoitteena on tukea maakunnan suotuisaa kehitystä ja osallistua maakuntaohjelmassa esille nostettujen kehitystavoitteiden toteutukseen.

Kansainvälisyys tarkoittaa käytännön tasolla maakunnan tunnettuuden nostamista, osaamistason kohottamista ja maakunnan kaupan arvon kasvua eli maakunnan kilpailukyvyn lisäämistä, mutta myös aktiivista ja avointa suhtautumista muihin kulttuureihin ja kansallisuuksiin. Monikulttuurisuus on voimavara, jonka merkitys maakunnan kansainvälistymiselle ja ulospäin suuntautuneelle kehitykselle tulee kasvamaan lähivuosina.

Kainuun liitto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin erilaisten yhteistyöverkostojen kautta. Maakunnan kansainvälistymisen puitteet luovat kansainvälinen toimijaverkosto, alueen innovatiivinen yhteistyöverkosto ja käytännön hanketoiminta. Lukuisat kansainväliset kehittämis- ja koulutushankkeet muodostavat pohjan, jolle Kainuun tulevaisuus omalta osaltaan rakentuu. Maakunnallisen markkinoinnin kautta huolehditaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta.

Kainuun liiton kansainvälisten asioiden tiimi

Kansainvälinen toiminta ja yhteydenpito on osa kunkin Kainuun liiton työntekijän omaa toimenkuvaa. Yleisvastuu kansainvälisestä toiminnasta on maakuntajohtajalla. lisäksi on määritelty vastuuhenkilö EU:n suuntaan tapahtuvalle yhteistyölle (aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas) sekä Venäjä- ja Barents -yhteistyölle (aluekehityspäällikkö Katja Sukuvaara).

Kansainvälisten asioiden koordinointia ja kehittämistä varten ei ole olemassa päätoimista virkaa, tätä tarkoitusta varten on perustettu maakuntajohtajan johdolla toimiva kansainvälisten asioiden tiimi. Tiimin tehtävänä on Kainuun liiton kansainvälisten tehtävien operatiivinen yhteensovittaminen, ennakointi ja viestinnän tehostaminen. Tiimi raportoi käsittelemistään asioista johtoryhmää ja tiedottaa koko henkilöstölle. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita.

 

Kainuun kansainvälisten toimijoiden verkosto

Kainuun liitto toimii maakunnallisen yhteistyön rakentajana myös kansainvälisessä yhteistyössä. Kainuun liiton rooli on tuoda yhteen maakunnassa kansainvälisissä asioissa työskenteleviä tahoja, aktivoida ja koordinoida yhteistyötä. Epävirallinen, kaikille kiinnostuneille organisaatioille avoin Kainuun kansainvälisten toimijoiden verkosto kokoontuu aina tarvittaessa Kainuun liiton koollekutsumana.

Ota yhteyttä!