Maakuntien liitoilla on aluekehitystehtäväänsä liittyen vetovastuu kansainvälisestä toiminnasta, ja se on tärkeä osa maakuntien liitoille kuuluvia tehtäviä. Kainuun liiton kansainvälinen toiminta toteuttaa maakunnassa sovittuja yleisiä kehittämistavoitteita ja sen tavoitteena on tukea maakunnan suotuisaa kehitystä ja osallistua maakuntaohjelmassa esille nostettujen kehitystavoitteiden toteutukseen. Kainuun liitto myös ajaa maakunnan etua kansallisen ja Euroopan politiikan tasolla.

Kansainvälisyys tarkoittaa käytännön tasolla maakunnan tunnettuuden nostamista, osaamistason kohottamista ja maakunnan kaupan arvon kasvua eli maakunnan kilpailukyvyn lisäämistä, mutta myös aktiivista ja avointa suhtautumista muihin kulttuureihin ja kansallisuuksiin. Monikulttuurisuus on voimavara, jonka merkitys maakunnan kansainvälistymiselle ja ulospäin suuntautuneelle kehitykselle tulee kasvamaan lähivuosina.

Kainuun liitto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin erilaisten yhteistyöverkostojen kautta. Maakunnan kansainvälistymisen puitteet luovat kansainvälinen toimijaverkosto, alueen innovatiivinen yhteistyöverkosto ja käytännön hanketoiminta. Lukuisat kansainväliset kehittämis- ja koulutushankkeet muodostavat pohjan, jolle Kainuun tulevaisuus omalta osaltaan rakentuu. Maakunnallisen markkinoinnin kautta huolehditaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta.

Teemme verkostoyhteistyötä

Kainuun liitto kuuluu useampiin erilaisiin kansainvälisiin verkostoihin, joissa toimimalla ajetaan Kainuun etuja ja haetaan myönteistä vaikutusta alueen kehitykseen.

EU-toimistomme Brysselissä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Lue lisää rahoitusohjelmista

Kainuulaiset toimijat voivat toimia kumppaneina useista kansainvälisistä rahoitusohjelmista rahoitettavissa hankkeissa.

Barents-yhteistyö

Barentsin yhteistyötä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän kesken toteutetaan sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken. Yhteistyötä harjoitetaan useassa eri käytännön muodossa, tavoitteena tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla. Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön ja tuo samanaikaisesti laajemman Barentsin alueen viitekehyksen alueelliseen kehittämiseen.

Barentsin yhteistyöalueen muodostavat 13 maakuntaa, lääniä tai vastaavaa pohjoista aluetta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Suomesta jäsenalueita ovat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Barentsin alueyhteistyö

Käytännönläheistä Barentsin alueyhteistyötä tehdään Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoisimpien alueiden kesken Barentsin alueneuvostossa (BRC), aluekomiteassa (RC) ja alueellisissa työryhmissä (RWG). Barentsin yhteistyön ylin toimielin Barentsin euroarktinen neuvosto (BEAC). Yhteistyön tukena toimii kansainvälinen Barents-sihteeristö Norjan Kirkkoniemessä.

Barents Youth

Barentsin alueellisen nuorisoneuvoston päätavoitteena on edistää ajatusta kaukana pohjoisessa asumisesta ainutlaatuisena mahdollisuutena nuorille ilmaista itseään. BRYC:n perusarvoja kaikessa toiminnassa ovat suvaitsevaisuus, yhteistyö, luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Neuvosto koostuu yhdestä nuorison edustajasta kultakin jäsenalueelta ja yhdestä alkuperäiskansojen nuorisoedustajasta. BRYC:n toimintaa ohjaa sen keskuudesta valittu hallitus puheenjohtajansa johdolla.

Barents Sports

Barentsin virallisesta yhteistyöstä erillisenä toimiva "Barents Games" järjestää säännöllisesti kesä- ja talvikisat, jotka kiertävät vuorotellen Barentsin jäsenalueilla. Tapahtuma tarjoaa areenan paitsi urheilulle, myös kulttuurivaihdolle ja ihmistenväliselle yhteistyölle.

Venäjä-yhteistyö

Kainuun ja Venäjän välisellä yhteistyöllä on pitkä historia. Merkityksellistä aikaa yhteistyön kehittymiselle oli Kostamuksen rakentaminen vuosien 1974 – 1983 välisenä aikana, minkä jälkeen yhteistyö on jatkunut tiiviinä , kunnes Venäjän Ukrainassa käynnistämä hyökkäyssota keskeytti yhteistyön keväällä 2022.

Lue lisää Kainuun Venäjä-strategiatyöstä

Kainuun Venäjä -strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Osallistavassa prosessissa valmistellussa Venäjä-strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimijoiden vahvaa sitoutumista ja laajaa yhteistyötä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kainuun Venäjä-strategiaryhmän tehtävänä on strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta sekä toimintaympäristön ennakointi.

Euregio Karelian sivulle

Euregio Karelia on Suomen ja Venäjän rajalla sijaitseva Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Karjalan tasavallan yhteistyöalue. Sen tarkoituksena on kehittää alueen elinvoimaisuutta ja parantaa väestön elinolosuhteita rajanylittävän yhteistyön avulla. Euregio Karelian hallitus koostuu jäsenalueiden korkeasta poliittisesta ja virkamiesjohdosta. Euregio Karelian sihteeristö tekee käytännönläheistä yhteistyötä hallituksen kokousten välillä. Tavoitteena on raja-alueiden kehittämistä edistävien yhteistyösuunnitelmien ja projektien valmistelu ja toteuttaminen, yhteistyötä haittaavien esteiden poistaminen sekä yhteinen edunvalvonta.

Karelia CBC-ohjelman sivuille

Kainuu on vuodesta 1996 lähtien osallistunut raja-alueyhteistyöhön Karjalan tasavallan kanssa rajanylittävää yhteistyötä tukevien ja edistävien EU-ohjelmien kautta yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kanssa. Yhteistyössä on toteutettu lukuisia hankkeita. Viimeisimmäksi alueella toteutetun Karelia CBC-ohjelman (2014-2020) hallintoviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kainuusta oli edustus mukana valittaessa rahoitettavia hankkeita, kuten muiltakin ohjelman jäsenalueilta. Ukrainan tilanteen johdosta ohjelmatyön luonne muuttui ja tulevien ohjelmien suunnittelu keskeytyi.

Kainuun liiton kansainvälisten asioiden tiimi

Kansainvälinen toiminta ja yhteydenpito on osa kunkin Kainuun liiton työntekijän omaa toimenkuvaa. Yleisvastuu kansainvälisestä toiminnasta on maakuntajohtajalla. lisäksi on määritelty vastuuhenkilö EU:n suuntaan tapahtuvalle yhteistyölle (aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas) sekä Venäjä- ja Barents -yhteistyölle (aluekehityspäällikkö Katja Sukuvaara tai hänen sijaisensa).

Kansainvälisten asioiden koordinointia ja kehittämistä varten ei ole olemassa päätoimista virkaa, tätä tarkoitusta varten on perustettu maakuntajohtajan johdolla toimiva kansainvälisten asioiden tiimi. Tiimin tehtävänä on Kainuun liiton kansainvälisten tehtävien operatiivinen yhteensovittaminen, ennakointi ja viestinnän tehostaminen. Tiimi raportoi käsittelemistään asioista johtoryhmää ja tiedottaa koko henkilöstölle. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita.

 

Kainuun kansainvälisten toimijoiden verkosto

Kainuun liitto toimii maakunnallisen yhteistyön rakentajana myös kansainvälisessä yhteistyössä. Kainuun liiton rooli on tuoda yhteen maakunnassa kansainvälisissä asioissa työskenteleviä tahoja, aktivoida ja koordinoida yhteistyötä. Epävirallinen, kaikille kiinnostuneille organisaatioille avoin Kainuun kansainvälisten toimijoiden verkosto kokoontuu aina tarvittaessa Kainuun liiton koollekutsumana.

Ota yhteyttä!