Barentsin yhteistyötä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän kesken toteutetaan sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken. Yhteistyötä harjoitetaan useassa eri käytännön muodossa, tavoitteena tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla. Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön ja tuo samanaikaisesti laajemman Barentsin alueen viitekehyksen alueelliseen kehittämiseen.

Barentsin yhteistyöalueen muodostavat 13 maakuntaa, lääniä tai vastaavaa pohjoista aluetta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Suomesta jäsenalueita ovat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Barentsin euroarktinen neuvosto BEAC

Barentsin yhteistyön ylin toimielin Barentsin euroarktinen neuvosto (BEAC), joka perustettiin Norjan aloitteesta vuonna 1993. BEAC kokoontuu ulkoministeritasolla joka toinen vuosi kulloisessakin puheenjohtajamaassa. Puheenjohtajuus kiertää Norjan, Suomen, Ruotsin ja Venäjän kesken kahden vuoden jaksoissa. BEAC:n kokousten välillä sen yhteistyötä organisoi virkamieskomitea (Committee of Senior Officials, CSO), joka koostuu edellä mainittujen kuuden jäsenmaan hallitusten ja Euroopan Komission edustajista. CSO kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa.

Valtiotason yhteistyö (Barents Euro-Arctic Council eli BEAC) perustuu valtioiden välisiin sopimuksiin. Barentsin alueella sijaitsevien maiden lisäksi yhteistyöhön osallistuvat myös Islanti, Tanska ja EU, jotka ovat edustettuina kokouksissa. Käytännönläheistä Barentsin alueyhteistyötä tehdään Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoisimpien alueiden kesken Barentsin alueneuvostossa (BRC), aluekomiteassa (RC) ja alueellisissa työryhmissä (RWG).

Barentsin alueneuvosto BRC

Samaan aikaan Barentsin euroarktisen neuvoston kanssa perustettiin myös sen kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä Barentsin alueneuvosto (Barents Regional Council, BRC).  Neuvosto kokoontuu yleensä 2 kertaa vuodessa ja siinä on kiertävä puheenjohtajuus. Barentsin alueneuvoston yhteistyö perustuu Barents -ohjelmaan 2019-2023, jossa tuodaan esille keskeiset yhteistyöalueet. Barents -ohjelman toteutusta rahoitetaan eri lähteistä.

Vuosina 2016-2017 Barentsin alueneuvoston puheenjohtajuus oli Kainuulla. Alueneuvoston puheenjohtajana toimi tuolloin kansanedustaja ja maakuntahallituksen jäsen Timo Korhonen, varajäsenenään maakuntahallituksen jäsen Raimo Piirainen

Barentsin aluekomitea RC

Alueneuvoston toimeenpanevana elimenä toimii jäsenalueiden virkamiehistä ja poliitikoista muodostuva aluekomitea (Barents Regional Committee, RC), joka vastaa työstä alueneuvoston kokousten välillä. Komitea valmistelee alueneuvoston kokoukset ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Myös aluekomiteassa on kiertävä puheenjohtajuus, joka siirtyy yhtä matkaa alueneuvoston puheenjohtajuuden kanssa.
Vuosina 2016-2017 Barentsin aluekomitean puheenjohtajuus oli Kainuulla. Aluekomitean puheenjohtajana toimi tuolloin maakuntajohtaja Pentti Malinen varajäsenenään suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen.

Työryhmät käytännön toimijoina

Käytännön Barents-yhteistyötä tehdään 12 sektorityöryhmässä, joista osa on hallitusten välisiä, osa alueellisia ja osa hallitusten ja alueiden yhteisiä työryhmiä. Työryhmien toiminnasta voit lukea lisää kansainvälisen Barents -sihteeristön työryhmiä esitteleviltä sivuilta, mistä löydät myös työryhmien kainuulaisten jäsenten yhteystiedot.

Kainuun liitto vastaa Barentsin liikenne- ja logistiikkatyöryhmän (RWGTL) toiminnasta. Työryhmässä, joka on saanut mandaattinsa Barentsin alueneuvostolta, on edustaja jokaiselta yhteistyöalueelta. Sen toiminnan taustalla ja yhteistyökumppaneina ovat Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuus NDPTL sekä liikenneministeriöiden BEATA -yhteistyö. Työryhmän tavoitteita on mm. sujuvoittaa rajaliikennettä, kehittää lentoyhteyksiä ja liikennekäytäviä. Työryhmän toiminta kattaa kaikki liikennemuodot.

Ota yhteyttä!