Kainuun liitto vastaa maakuntaliittojen tehtäviin kuuluvista alueellisista kehittämissuunnitelmista, joiden avulla kehittämistoimia maakunnassa suunnataan tärkeiksi katsottaviin teemoihin, Kainuun kehityksen ja elinvoiman hyväksi. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa ja siihen sisältyvät myös kansainvälinen yhteistoiminta ja lähialueyhteistyö yhdessä muiden maakuntien kanssa.

Kainuun liiton Elinkeinot ja aluekehitys -vastuualue

Maakuntien lakisääteinen suunnittelutehtävä sisältää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Kainuun liitto vastaa näistä maakuntien liittojen tehtäviin kuuluvista alueellisista kehittämissuunnitelmista, joiden avulla kehittämistoimia Kainuussa suunnataan tärkeiksi katsottaviin teemoihin Kainuun kehityksen ja elinvoiman hyväksi.

Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman  päävastuu on Elinkeinot ja aluekehitys -vastuualueella. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa maakunnassa, maakuntien välillä, kansallisella tasolla ja myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Aluekehitystehtäviin kuuluu lisäksi kansallisen sekä EU:n alue- ja koheesiopolitiikan suunnittelu sekä sen toteuttamisen johtaminen ja koordinointi Kainuussa.

Kainuun liitto valmistelee ja toimeenpanee Kainuun maakuntaohjelmaa myös toteuttamalla toimialaansa ja maakuntastrategian painopisteisiin liittyviä hankkeita, osa näistä rahoitetaan kansallisista ja osa kansainvälisistä lähteistä. Hankkeita toteutetaan teemansa mukaisesti Kainuun liiton eri vastuualueilla, myös Elinkeinot ja aluekehityksen alla.

Kainuun liiton Europe Direct -tiedotuspiste toimii myös Elinkeinot ja aluekehityksen vastuualueella.

Kehittämissuunnitelmat ja myönnettävä kehittämisrahoitus

Maakuntasuunnitelmassa esitetään visio Kainuun elinkeinojen, palvelujen ja aluerakenteen kehityksestä. Toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmassa, jossa määritellään lähivuosien kehittämistavoitteet, -toimet ja keskeiset hankekokonaisuudet tavoitteisiin pääsemiseksi. Kainuun maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma on yhdistetty yhteen asiakirjaan, Kainuu-ohjelmaan. Maakuntaohjelman toteutusta ja hankkeiden rahoitusta tarkennetaan vuosittain laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU).

Kainuun liiton aluekehitystehtäviin kuuluu tärkeänä asiana kansallisen sekä EU:n alue- ja koheesiopolitiikan suunnittelu sekä sen toteuttamisen johtaminen ja koordinointi Kainuussa. Kainuun liitto toimii välittävänä viranomaisena myöntäessään maakunnan kehittämisrahaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston varoja ja niitä vastaavia kansallisia varoja. Lisäksi pienimuotoista rahoitusta voi hakea myös Kainuun liiton budjettivaroista.

Varoja suunnataan maakunnallisten kehittämissuunnitelmien mukaisiin toimenpiteisiin ja EU -varoja myönnettäessä sovelletaan myös niitä koskevia erillisiä ohjeita.

Kainuun menestyksen tekijät

Kainuun menestykselle on juuri nyt tärkeää työvoima ja työvoiman saannin turvaaminen. Keinoina tähän ovat esimerkiksi koulutus ja täydennyskoulutus sekä työperäinen Kainuuseen muutto kotimaasta ja ulkomailta, opiskelijoiden työllistäminen ja opiskelun takia pois muuttaneiden kainuulaisten nuorten paluu, työllisyysasteen nosto ja etätyömahdollisuuksien kohentaminen.

Yritysinvestoinnit erityisesti kärkialoille eli teknologiateollisuuteen, biotalouteen, matkailuun ja kaivostoimintaan ovat tärkeitä. Vientiyritykset ja tuotannon jalostusasteen nosto tukevat Kainuun aluetalouden kestävää kasvua.

Matkailijat, joita Kainuun luonto, liikunta- ja urheilumahdollisuudet sekä rikas kulttuuri houkuttelevat, ovat Kainuun elinvoimaisuuden tärkeä tekijä.

Teemme Kainuussa kovasti töitä sen eteen, että tulijat tuntisivat itsensä tervetulleiksi ja kotiutuisivat alueelle.

Tervetuloa mukaan yhteistyöhön kaikki kainutlaatuiset asukkaat ja kehittämiskumppanit!

Pikalinkkejä Kainuun aluekehityksen sisältöihin käyttöösi!

Lue lisää Kainuu-ohjelmasta ja TOPSUsta

Kainuun-ohjelma yhdistää maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman (2040 asti). Toimenpiteitä täsmennetään vuosittaisessa toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU), jossa määritellään tavoitteiden mukaiset hankekokonaisuudet.

Tutustu Kainuun elinkeinojen kärkialoihin

Maakuntaohjelmassa määritellyt, Kainuun vahvuuksiin liittyvät kärkialat ovat matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kaivannaisala ja kemianteollisuus. Nämä toimialat saavat erityishuomiota elinkeinojen kehittämisessä.

Kainuu-ohjelmaan liittyvät toimialastrategiat

Kainuussa on laadittu useita erityisteemoihin liittyviä strategioita ja ohjelmia, joiden tavoitteet on huomioitu maakunnallisessa suunnittelussa siten, että Kainuu-ohjelman tavoitteet ja painotukset ovat niiden kanssa yhteensopivia.

Miten haet rahoitusta Kainuun liitosta?

Kainuun liitto toimii välittävänä viranomaisena myöntäessään maakunnan kehittämisrahaa, Euroopan aluekehitysrahaston varoja sekä niitä vastaavia kansallisia varoja. Kainuun liitolta on myös haettavissa muita rahoituksia.

Tietoa EU:sta Kainuun Europe Directistä

Kainuun liitossa toimii Europe Direct Kainuu -tiedotuspiste, joka toimii siltana kainuulaisten ja EU:n toimielinten välillä.

Asiantuntemusta eri alojen työryhmissä

Maakunnan suunnittelu- ja kehitystyötä tehdään erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa, joista osaa koordinoi Kainuun liitto ja osaa muut tahot. Yllä olevasta linkistä löydät tiedot Kainuun liiton vetämiin asiantuntijatyöryhmiin.

Laajakaista Kainuussa

Kiinteän verkon 100 Mbit/s ja sitä suuremman nopeuden yhteydet koko Kainuussa viimeisimmän tilaston eli vuoden 2021 lopussa ovat olleet saatavilla 58 prosenttiin alueen kotitalouksista. Valokuituyhteys on vastaavaan aikaan ollut saatavilla 31 prosentille Kainuun kotitalouksista (koko Suomi 49 %).

Ota yhteyttä