Kainuun liiton tehtävänä on ajaa maakunnan etua kansallisen ja Euroopan politiikan tasolla.  Kainuun liitto luo ja hoitaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnassa ja maakunnan sekä Suomen ulkopuolella.

Yhteistyö ja edunvalvonta ovat Kainuun liiton ydintehtäviä

Kainuun liitto on kuntayhtymä, jonka jäsenkunnat ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Kainuun liitto edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kainuun liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden toimintaympäristön, elinkeinojen ja palveluiden kehittäjänä. Se edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa ja valvoo maakunnan asukkaiden ja kuntien etuja. Tämän toteuttamiseksi liitto toteuttaa hankkeita ja tekee tutkimus-, kehittämis-, suunnittelu-ja edunvalvontatyötä toimien jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien yhteistyöelimenä.

Tavoitteena vastata aluetalouden haasteisiin

Aluetalous on vahvistunut Kainuussa, mikä antaa suotuisat lähtökohdat muuttaa Kainuun pitkään jatkuneen negatiivisen väestökehityksen suuntaa. Myös uusille talouskasvua luoville investoinneille on runsaasti mahdollisuuksia. Kasvun jatkumisen keskeiset pullonkaulat liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen, kansainväliseen saavutettavuuteen sekä investointien realisointiin.

Näiden ratkaisemiseen keskitytään Kainuun liiton tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa, Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa, edunajamisen painopisteissä sekä maakunnan ja valtioneuvoston aluekehityskeskusteluissa.

Kuntayhteistyö

Kainuun liitto on kuntayhtymä, jonka jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Tämän vuoksi yhteistyö Kainuun kuntien kanssa on Kainuun liiton toiminnalle olennainen ydintehtävä.

Kuntajohtajakokous on Kainuun kuntajohtajien ja Kainuun liiton johdon yhteinen asioita valmisteleva foorumi, jossa käydään kuukausittain läpi ajankohtaisia yhteisiä asioita ja sovitaan niiden käytännön valmistelusta ja aikatauluista. Kuntajohtajakokous voi kutsua tarvittaessa asiantuntijoita kuultavakseen.

Vuosittain Kainuun liitto käy myös kuntaneuvottelut kaikissa Kainuun kunnissa tulevan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheessa. Tilaisuuksissa kuullaan jäsenkuntien esille nostamat edunajamiskohteet sekä kommentit kaikille liiton toimintasektoreille. Lisäksi keskustellaan Kainuun aluekehityksen tilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä kunnan että koko Kainuun kannalta.

Maakuntien välinen yhteistyö

Manner-Suomen 18 maakunnan maakuntaliitot tekevät säännöllisesti yhteistyötä eri aloilla. Suomen maakuntajohtajat pitävät säännöllisesti yhteisiä kokouksia ja myös maakuntahallitusten puheenjohtajat kokoontuvat ajoittain. Maakuntahallitusten ja maakuntajohtajien kokoukset antavat mm. kannanottoja ajankohtaisista aiheista.Kainuun liitto on mukana esimerkiksi useissa ylimaakunnallisissa työryhmissä, muun muassa liikenneasioissa yhteistyö on erittäin aktiivista.

Maakuntayhteistyön pääpaino Kainuussa on kuitenkin Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueilla.  Kainuun liitto on muun muassa mukana sekä Pohjois- että Itä-Suomen neuvottelukunnissa, jotka toimivat yhteistyöeliminä yhtä maakuntaa laajempien asioiden käsittelylle. Kumpikin kokoonpano edistää yhteistyöalueensa yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Pohjois-Suomen neuvottelukunta on Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Keski-Pohjanmaan sekä Kainuun maakuntien yhteinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin. Itä-Suomen neuvottelukuntaan puolestaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat tekevät myös monenlaista yhteistyötä keskenään. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen EU-toimisto Brysselissä, joka ajaa siellä näiden maakuntien etuja.

Rakennerahastoihin liittyvä yhteistyö

Rakennerahasto-ohjelmissa ohjelmakaudella 2014-2020 Kainuussa toteutetaan koko Suomen yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa (Kasvua ja työtä), jossa Kainuu on osa Itä- ja Pohjois-Suomea (IP-alue) muuta Suomea korkeamman tuen piirissä. Lisätietoa rakennerahastoista voit lukea rakennerahastoportaalista. Pohjois-Suomen osiossa sivuilla kerrotaan ohjelmakauden 2014-2020 ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta alueella.

Rakennerahastoilla on suuri merkitys alueen kehittämisessä. Ohjelmatyön vaikuttavuudesta on lukuisia hyviä esimerkkejä. Alkuvuonna 2018 laadittiin tiivis kuvaus rakennerahastotoiminnan merkityksestä ja vaikuttavuudesta Itä- ja Pohjois-Suomessa kuluvalla ja aiemmilla ohjelmakausilla.

Kansainvälinen yhteistyö

Kainuun liiton tehtävänä on myös ajaa maakunnan etua kansallisen ja Euroopan politiikan tasolla. Kainuun liitto luo ja hoitaa siksi yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella. Yhteistyön tärkeimpiä suuntia ovat EU ja Eurooppalaiset yhteistyöverkostot, Venäjän lähialueet yhteistyössä Euregio Karelian yhteistyöfoorumin sekä Karelia CBC -ohjelmatyön kautta ja Barentsin kansalliset ja alueelliset yhteistyöelimet ja -työryhmät.

Kainuun kansainvälinen toiminta toteuttaa maakunnassa sovittuja yleisiä kehittämistavoitteita ja sen tavoitteena on tukea maakunnan suotuisaa kehitystä maakuntaohjelman mukaisesti.

Voit lukea Kainuun liiton kansainvälisestä yhteistyöstä lisää omalta sivultaan Kansainvälinen yhteistyö.