Kainuun liitto valmistelee ja toimeenpanee Kainuun maakuntaohjelmaa myös toteuttamalla toimialaansa ja maakuntastrategian painopisteisiin liittyviä hankkeita. Kainuun liitto voi myös tilata tai osarahoittaa maakuntaohjelmaan tiiviisti liittyvää toimintaa tai toimia hankepartnerina. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa Kainuun liitto on alueellaan keskeinen toteuttaja.

Omien hankkeiden valmistelusta Kainuun liitossa vastaavat kunkin aihealueen asiantuntijat, joihin voit olla suoraan yhteydessä.

Hankkeet, joiden toteuttamisessa Kainuun liitto on tällä hetkellä mukana

Spot-lit

NPA -hankkeen BLITZ (Business of Literature Zones) tavoitteena on kehittää kirjallisuusmatkailua partnerialueilla tuotenimen Spot-lit alla. Kainuussa partnereita on kaksi; Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tervetuloa mukaan #Spotlit toimintaan, kehittämään tuotteita ja palveluita Kainuun lukemattomista tarinoista!

Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2018 - 30.9.2021

ELMO 2 Kainuu

Elinkeinot murroksessa (ELMO) 2 Kainuu -hankkeessa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakuntien yhteistyössä ja kerrotaan maakunnan mahdollisuuksista.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.5.2019 - 31.12.2021.

CINNAMON

CINNAMON -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rajan ylittäviä investointimahdollisuuksia ns. yhden teollisuuden kaupunkien osalta.

Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021. Hanketta toteutetaan ajalla 01.10.2018 - 30.09.2021.

Northern Axis -Barents Link (NABL)

Kainuun liitto on pääpartnerina Kolartic CBC -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa Northern Axis – Barents Link (NABL), jonka tavoitteena on parempi itä-länsi-liikennekäytäväliikenne ja rajat ylittävä liikkuvuus pohjoisella akselilla.

Hanketta toteutetaan ajalla 4.11.2019 - 28.2.2022

Barents Region Transport and Logistics (BRTL)

Kainuun liitto toimii pääpartnerina Kolarctic CBC -ohjelmasta rahoitetussa Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -hankkeessa, jonka tarkoitus on viedä käytäntöön Barentsin liikennesuunnitelmassa sovittuja asioita.

Hanketta toteutetaan ajalla 15.10.2018 - 31.10.2021.

LOGOKA

Karelia CBC -ohjelmasta rahoitetun LOGOKA-hankkeen tavoitteena on edistää liiketoimintaa Karjalan tasavallan ja Oulun, Raahen sekä Kainuun välillä lisäämällä pk-yritysten, kaupan ja logistiikka-alan tietämystä ja osaamista Venäjän ja Suomen rajan ylittävästä kaupasta ja kuljetuksista.

Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021. Hanketta toteutetaan ajalla 17.1.2020 - 30.6.2022.

BRIDGES

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa BRIDGES -hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla. Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2016 - 31.3.2021.

INNO PROVEMENT

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa INNO PROVEMENT -hankkeessa (Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation) levitetään Industry 4.0 -vision (neljäs teollinen vallankumous) mukaisia hyviä käytäntöjä partnerialueilla.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.6.2018-31.5.2023.

e-MOPOLI

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa e-MOPOLI -hankkeessa (Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility) on tavoitteena vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen keinoina taloudellisen toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.6.2018-30.11.2022.

STOB Regions

STOB Regions -hankkeen tavoitteena on parantaa alueellisia käytäntöjä liittyen pk-yritysten omistajanvaihdoksiin ja sukupolvenvaihdoksiin.

Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021. Hanketta toteutetaan ajalla 01.01.2017 - 31.12.2021.

SKILLS+

Hankkeen kokonaisvaltainen päämäärä on tehostaa maaseudun pk-yritysten kilpailukykyä edistämällä modernien ICT-työkalujen käyttöönottoa ja niiden integroimista päivittäisiin liiketoimintarutiineihin.

Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021. Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2016 – 31.3.2021.

ecoRIS3

Hanke generoi tutkimus- ja kehitystyön tulosten ekologista hyödyntämistä älykkään erikoistumisen paikallisilla ja alueellisilla tasoilla sekä innovaatiomahdollisuuksien osa-alueilla.

Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021. Hanketta toteutetaan ajalla 01.01.2017 - 31.12.2021.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hanke

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeessa päivitetään ympäristö- ja ilmastotavoitteita hyödynnettäväksi maakunnallisessa suunnittelussa, lähtökohtana Euroopan Unionin ja Suomen kansalliset sopimukset ja päätökset.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.2.2020 - 9.4.2021.

VekuVaku-hanke

Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitetussa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Region Norrbottenin VekuVaku-hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2019-31.12.2021.

Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020

Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 -hanke (EAKR) pohjautuu Pohjois-Suomen strategioissa ja hankkeissa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin. Hankealueella sijaitsevat Ivalon, Enontekiön, Kittilän, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Kuusamon, Oulun ja Kajaanin lentoasemat.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2018–31.5.2021.

Päättyneet hankkeet

CRR-COVID19

”Communities’ response and resilience to corona virus 19” eli lyhyemmin CRR-COVID19, rahoitettiin Pohjoisen Periferian ja Arktisen ohjelman erilliseltä COVID 19 -hakukierrokselta. Projektissa tutkittiin COVID19 -pandemian vaikutuksia, yhteisöjen sietokykyä ja pandemian aiheuttamia reaktioita NPA-alueella. CRR -COVID19-projekti koostui 4 eri kohderyhmästä.


Minihanketta toteutettiin ajalla 1.9.2020-31.12.2020

Kainuun Digituki -hanke

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, ja tuki digitaalisten palveluiden käyttöön kuuluu kaikille. Kainuu valittiin yhdeksi uusista digituen alueellisista koordinoijista Suomessa ja Kai­nuun digi­tu­ki oli val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ra­hoit­ta­ma ja Kai­nuun lii­ton hal­lin­noi­ma han­ke di­gi­tuen alueel­li­seen koor­di­naa­tioon.

Hanketta toteutettiin ajalla 1.11.2019-31.10.2020.

Ajankohtaista Kainuun liiton hankkeissa