Liikenteellinen saavutettavuus

Toimivan yhdyskunnan yksi tunnusmerkki on hyvä saavutettavuus ja vapaus valita eri liikkumismuotojen välillä.  Saavutettavuus on käsitteenä laaja ja monitahoinen. Se voidaan määritellä esimerkiksi niiden paikkojen määränä ja monipuolisuutena, jotka on mahdollista saavuttaa tietyssä ajassa ja/tai tietyillä kustannuksilla. Saavutettavuus kuvastaa tietyn alueen toiminnallista ja fyysistä rakennetta sekä vaikuttaa alueiden kilpailukykyyn ja yksittäisten ihmisten jokapäiväisiin valintoihin. Hyvä toimintojen saavutettavuus vaikuttaa ihmisten ajankäyttöön, hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen sekä toisinaan myös koettuun turvallisuuteen. Saavutettavuutta voidaan yksinkertaistaen parantaa joko lisäämällä tavoiteltavien toimintojen määrää alueella tai parantamalla yhteyksiä alueille, joissa tavoitellut toiminnot sijaitsevat.  Saavutettavuus on hyvä erottaa liikkuvuudesta. Liikkuvuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuutta liikkua itse tai tulla liikutetuksi paikasta toiseen jollain välineellä. Saavutettavuus kuvaa sekä liikkuvuutta (ihmisten kykyä matkustaa) että maankäyttömalleja (toiminnan sijoittuminen). Lähde: Saavutettavuusselvitys, Traficom, Tutkimuksia ja selvityksiä 16/2019.

Saavutettavuus voidaan jakaa Suomen kansainväliseen saavutettavuuteen, alueiden väliseen saavutettavuuteen (maakuntakeskusten ja kaupunkikeskusten välinen saavutettavuus) sekä kaupunkiseutujen (19 maakuntakeskusta ja muut merkittävän kokoiset kaupunkiseudut) ja alueiden sisäiseen saavutettavuuteen.

Kansainväliset yhteydet ja niiden toimivuus ovat tärkeitä yritystoiminnalle ja yritysten toimintaedellytyksille. Ulkomaan kauppaa harjoittaville yrityksille kuljetusyhteydet ovat erittäin merkittäviä. Kansainväliset henkilöliikenteen yhteydet ovat tärkeitä palvelualalle ja matkailulle.

Alueiden välisen saavutettavuuden liikenteellisiä tekijöitä ovat päätiet ja niiden palvelutaso, linja-autojen kaukoliikenteen yhteydet, rataverkko ja junayhteydet, lentoasemat ja kansalliset lentoyhteydet. Liikennejärjestelmässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat alueelliseen saavutettavuuteen, mikäli toimenpiteet muuttavat kaupunkien välisiä matka-aikoja ja muita palvelutasotekijöitä, kuten matka-ajan ennakoitavuutta.

Kaupunkiseudun liikennejärjestelmä on alueen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden tekijä, joka vaikuttaa asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittumiseen ja keskinäiseen saavutettavuuteen ja siten edelleen mm. työ-, tuotanto-, palvelu- ja kiinteistömarkkinoihin. Kaupunkiseutujen ja alueiden sisäinen saavutettavuus muuttuu väestön, työpaikkojen ja palveluiden määrän ja sijoittumisen myötä. Liikennejärjestelmässä tapahtuvat muutokset puolestaan vaikuttavat saavutettavuuteen muuttaessaan esimerkiksi matka-aikoja tai liikkumisen hintaa. Lähde: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Vaikutusten arviointiohjelma, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2019:10.

Saavutettavuusselvitys, Traficom, Tutkimuksia ja selvityksiä 16/2019

Lisätietoa antavat: