EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 tuo merkittäviä resursseja toteuttaa Suomen pitkän aikavälin kasvun ja uudistumisen tavoitteita. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma on rakennettu mahdollistavaksi ja joustavaksi niin, että se toimii muuttuvissa tilanteissa ja antaa tilaa alueellisiin ja paikallisiin painotuksiin. Ohjelman päätavoitteena on uudistaa alueiden elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä aikana, jonka keskeisiä ajureita ovat ilmastonmuutos ja digitaalisuus. 

Ohjelman toimeenpanoa ja sen rahastojen tuen kohdentamista ohjaavat, maakunnan oma maakuntaohjelma eli Kainuu-ohjelma sekä siinä määritellyn älykkään  erikoistumisen (ÄES) painopisteet.  Älykkään kasvun lisäksi kehittämistoimien toteutuksessa tulee huomioida erityisesti digivihreä siirtymä sekä kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet.

Rahoitusta haetaan sähköisesti

Suomen ohjelman julkinen rahoitus on 2,493 miljardia euroa, joista 1,469 miljardia on EU-rahoitusta ja 1,024 miljardia kansallista vastinrahoitusta. Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus tulee olemaan yhteensä noin 0,7 miljardia euroa. 

Rahoitusta myöntävät maakuntien liitot, ELY-keskukset ja Ruokavirasto. 

Ohjelmaa toteutetaan EURA2021-tietojärjestelmässä, missä julkaistaan kulloinkin avoinna olevien hakukierrosten hakukuulutukset. Suosittelemme tutustumaan uuden EURAn käyttöohjeisiin ja varmistamaan hyvissä ajoin, että kirjautumiseen tarvittavat Suomi.fi -valtuudet ja tunnistautuminen ovat kunnossa.  EURA 2021 -järjestelmän käyttöohjeet löydät aloitussivun https://eura2021.fi/  oikeassa alareunassa olevasta linkistä.

Visuaalinen ilme on uudistunut, viestintäpykälissä muutoksia

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmalla on oma visuaalinen ilmeensä. PowerPoint-pohjat (suomi, ruotsi, englanti), asiakirjapohjat (asiakirjapohjat, kirjepohjat, opas-/julkaisupohjat – suomi, ruotsi, englanti) sekä kuvituskuvina käyttöön tulevat ikonit, samoin kuin visuaalisen ilmeen ohjeistustiedosto, löytyvät vanhojen rakennerahastot.fi sivujen materiaalipankista.  

Ohjelmakaudella 2021–2027 käytetään EU:n lipputunnusta, jonka yhteydessä on oltava maininta ”Euroopan unionin osarahoittama”.  

EU:n lippusymbolin lisäksi EU:lta saatua tukea ei saa tuoda esiin muulla visuaalisella ilmeellä tai logolla eli esimerkiksi kansallista logoa ei voida enää käyttää. 

Tutustu infotilaisuuksien materiaaleihin

Kainuun liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat järjestäneet kaksi rahoitusinfowebinaaria, joissa on käsitelty uuden ohjelman sisältöä, uusia kustannusmalleja ja muita ohjeistuksia rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen liittyen.

Kainuun liitto järjesti 13.2.2023 EAKR-hakuinfon.

Kolme rahastoa täydentävät toisiaan

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista rahoitettavat toimet keskittyvät erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan. TKI-toiminnan tavoitteena on elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen, uudet tuotteet, palvelut ja niiden kaupallistaminen. Erityisen painoarvon saavat energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen sekä digitaaliseen murrokseen liittyvä TKI-toiminta ja yritystoiminnan kehittäminen. Lisäksi EAKR tukee pk-yritysten investointeja tukevaa liikenneinfrastruktuuria Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ilmastotoimiin tulee kohdentua vähintään 35 prosenttia EAKR-toimista. 

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) varoista rahoitettavien toimien tähtäimessä on saada käyttöön koko Suomen työvoimapotentiaali ja edesauttaa työpaikkojen ja työvoiman kohtaamista. ESR+ -toimilla kehitetään mm. työllisyyttä, jatkuvaa oppimista ja osallisuutta tukevia palveluja. Tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja tarjontaa, osaamisen ennakointia, sekä työelämän laatua. Rahastossa painotetaan aiempaa enemmän sosiaalista osallisuutta eli kaikkein heikommassa asemassa olevien työelämäedellytysten parantamista. Erityistä huomioita kiinnitetään myös sosiaalisten innovaatioiden synnyttämiseen ja juurruttamiseen. Tässä kohteeksi on valittu lastensuojelunuorten palveluiden kehittäminen. ESR+-toiminnassa uutena elementtinä on aineellinen apu, joka tarkoittaa tukea ruoan ja perushyödykkeiden ostoon. Aineellisen avun yhteydessä tarjotaan aina myös muuta apua, jolla pyritään henkilön kokonaistilanteen parantamiseen. 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on uusi rahasto ja sen toimet kytkeytyvät alueiden hallittuun luopumiseen energiaturpeen käytöstä. JTF:n tuella luodaan uusia ja korvaavia työpaikkoja ja monipuolistetaan alueen elinkeinorakennetta. Lisäksi sillä voidaan tukea turvesoiden jälkikäyttöä ja ehkäistä ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. JTF ei ole tarkoitettu turveyrittäjien suoriin tukitoimiin.

JTF-toimet perustuvat 14 alueella valmisteltuihin alueellisiin suunnitelmiin, jossa valittavat JTF toimet on perusteltu. Rahaston toimenpiteet käynnistyvät vuoden 2023 aikana. Kainuun  JTF-rahoitus siis kohdennetaan Kainuun oman oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaisiin toimiin.

Suomen alueelliset JTF-suunnitelmat maakunnittain  löydät rakennerahastosivustolta. Kainuun hyväksytystä JTF-suunnitelmasta on muokattu helppolukuisempi, saavutettava versio Kainuun liiton julkaisupohjalle. Sen löydät sivun alusta.

Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä ESR-rahoitusta vastaavalla tavalla osaamisen kehittämiseen. 

Ohjelman seitsemän toimintalinjaa

  • Innovatiivinen Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.
  • Hiilineutraali Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen.
  • Saavutettavampi Suomi (EAKR): Tavoitteena on tukea pk-yritystoimintaa Itä- ja Pohjois-Suomessa kehittämällä paikallista tieliikenneinfrastruktuuria harvaan asuttujen alueiden erillisrahoituksella.
  • Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja.
  • Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä.
  • Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR+): Tavoitteena on auttaa heikommassa asemassa olevia tarjoamalla tukea elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hankintaan. Samanaikaisesti pyritään tarjoamaan muita palveluja, joilla avunsaajien tilannetta parannetaan.
  • Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi (JTF): Tavoitteena on turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä elinkeinoja monipuolistamalla, toimialan työvoimaa sopeuttamalla sekä ympäristöllisiä haittavaikutuksia korjaamalla.

Lisätietoja