Uuden rahoituskauden EAKR-haku avautunut

Kainuun liitto on avannut Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankehaun EAKR-hankkeille.

Ohjelmaa toteutetaan EURA2021-tietojärjestelmässä. Suosittelemme tutustumaan uuden EURAn käyttöohjeisiin ja varmistamaan, että kirjautumiseen tarvittavat Suomi.fi -valtuudet ja tunnistautuminen ovat kunnossa.  Käy tutustumassa EURA 2021 -järjestelmän käyttöohjeisiin aloitussivun https://eura2021.fi/  oikeassa alareunassa olevasta linkistä.

Ensimmäinen hankehakuilmoitus on julkaistu EURA2021-järjestelmässä 11.5.2022 ja Kainuun liitolle jätettäviä hankehakemuksia pääsee nyt valmistelemaan, Linkki: https://kainuunliitto.fi/ajankohtaista/

Uusi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 tuo merkittäviä resursseja toteuttaa Suomen pitkän aikavälin kasvun ja uudistumisen tavoitteita. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma on rakennettu mahdollistavaksi ja joustavaksi niin, että se toimii muuttuvissa tilanteissa ja antaa tilaa alueellisiin ja paikallisiin painotuksiin. Ohjelman päätavoitteena on uudistaa alueiden elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä aikana, jonka keskeisiä ajureita ovat ilmastonmuutos ja digitaalisuus. 

Tutustu jo järjestettyjen infotilaisuuksien materiaaleihin

Kainuun liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat järjestäneet kaksi rahoitusinfowebinaaria, joissa on käsitelty uuden ohjelman sisältöä, uusia kustannusmalleja ja muita ohjeistuksia rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen liittyen.

Rahoitusinfon 14.12.2021 materiaalit Kainuun liiton sivuilla

Rahoitusinfon 22.9.2021 materiaalit Kainuun liiton sivuilla

Ohjelman sisällöt ja rahoitus

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa tullaan rahoittamaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuella. Uutena rahastona ohjelmaan tulee EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Suomen ohjelman julkinen rahoitus on 2,493 miljardia euroa, joista 1,469 miljardia on EU-rahoitusta ja 1,024 miljardia kansallista vastinrahoitusta. Myöhemmin vahvistettava oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus tulee olemaan yhteensä noin 0,7 miljardia euroa. 

Ensimmäisiä rahoituspäätöksiä tehdään keväällä 2022. Rahoitusta myöntävät maakuntien liitot, ELY-keskukset ja Ruokavirasto. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osalta toimeenpano käynnistyy vuoden 2022 aikana. 

EAKR-rahoitus kohdennetaan pk-yritysten yritystukiin, julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen, sekä elinkeinoelämää tukeviin pienimuotoisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. ESR-rahoituksella tuetaan työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

JTF-rahoitus kohdennetaan Kainuun oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä ESR-rahoitusta vastaavalla tavalla osaamisen kehittämiseen. 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirja

Kolme rahastoa täydentävät toisiaan

Uuden ohjelman rahoitus tulee jatkossa kolmesta rahastosta, jotka täydentävät toisiaan. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista rahoitettavat toimet keskittyvät erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan. TKI-toiminnan tavoitteena on elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen, uudet tuotteet, palvelut ja niiden kaupallistaminen. Erityisen painoarvon saavat energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen sekä digitaaliseen murrokseen liittyvä TKI-toiminta ja yritystoiminnan kehittäminen. Lisäksi EAKR tukee pk-yritysten investointeja tukevaa liikenneinfrastruktuuria Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ilmastotoimiin tulee kohdentua vähintään 35 prosenttia EAKR-toimista. 

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) varoista rahoitettavien toimien tähtäimessä on saada käyttöön koko Suomen työvoimapotentiaali ja edesauttaa työpaikkojen ja työvoiman kohtaamista. ESR+ -toimilla kehitetään mm. työllisyyttä, jatkuvaa oppimista ja osallisuutta tukevia palveluja. Tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja tarjontaa, osaamisen ennakointia, sekä työelämän laatua. Rahastossa painotetaan aiempaa enemmän sosiaalista osallisuutta eli kaikkein heikommassa asemassa olevien työelämäedellytysten parantamista. Erityistä huomioita kiinnitetään myös sosiaalisten innovaatioiden synnyttämiseen ja juurruttamiseen. Tässä kohteeksi on valittu lastensuojelunuorten palveluiden kehittäminen. ESR+-toiminnassa uutena elementtinä on aineellinen apu, joka tarkoittaa tukea ruoan ja perushyödykkeiden ostoon. Aineellisen avun yhteydessä tarjotaan aina myös muuta apua, jolla pyritään henkilön kokonaistilanteen parantamiseen. 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on uusi rahasto ja sen toimet kytkeytyvät alueiden hallittuun luopumiseen energiaturpeen käytöstä. JTF:n tuella luodaan uusia ja korvaavia työpaikkoja ja monipuolistetaan alueen elinkeinorakennetta. Lisäksi sillä voidaan tukea turvesoiden jälkikäyttöä ja ehkäistä ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. JTF ei ole tarkoitettu turveyrittäjien suoriin tukitoimiin. JTF-toimet perustuvat 14 alueella valmisteltaviin alueellisiin suunnitelmiin, jossa valittavat JTF toimet perustellaan. Rahaston toimenpiteet käynnistyvät vuoden 2022 aikana.  

Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa. JTF-toimintalinjan valmistelu on käynnissä ja valmistuu myöhemmin: 

  • Innovatiivinen Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. 
  • Hiilineutraali Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen. 
  • Saavutettavampi Suomi (EAKR): Tavoitteena on tukea pk-yritystoimintaa Itä- ja Pohjois-Suomessa kehittämällä paikallista tieliikenneinfrastruktuuria harvaan asuttujen alueiden erillisrahoituksella. 
  • Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja. 
  • Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. 
  • Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR+): Tavoitteena on auttaa heikommassa asemassa olevia tarjoamalla tukea elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hankintaan. Samanaikaisesti pyritään tarjoamaan muita palveluja, joilla avunsaajien tilannetta parannetaan.

Visuaalinen ilme on uudistunut, EU-asetuksen viestintäpykälissä muutoksia

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmalla on oma visuaalinen ilmeensä. PowerPoint-pohjat (suomi, ruotsi, englanti), asiakirjapohjat (asiakirjapohjat, kirjepohjat, opas-/julkaisupohjat – suomi, ruotsi, englanti) sekä kuvituskuvina käyttöön tulevat ikonit, samoin kuin visuaalisen ilmeen ohjeistustiedosto, löytyvät vanhojen rakennerahastot.fi sivujen materiaalipankista.  

Ohjelmakaudella 2021–2027 käytetään EU:n lipputunnusta, jonka yhteydessä on oltava maininta ”Euroopan unionin osarahoittama”.  

EU:n lippusymbolin lisäksi EU:lta saatua tukea ei saa tuoda esiin muulla visuaalisella ilmeellä tai logolla eli esimerkiksi kansallista logoa ei voida enää käyttää. 

 

Lisätietoja