Kainuun liitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Kainuun 8 kuntaa. Kainuun liiton päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan.

Kainuun liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla. Maakuntavaltuusto valitaan joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen. Käytännön työtä johtaa maakuntavaltuuston järjestäytymiskokouksessaan valitsema maakuntahallitus.

Maakuntavaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja –hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta Kainuussa.

Kainuun liiton virasto

Kainuun liiton viraston organisaatio pohjautuu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin ja perussopimuksen mukaisiin kuntien antamiin tehtäviin.

Viraston perustehtäviä hoidetaan Kainuun liiton kolmella vastuualueella:

  1. Elinkeinot ja aluekehitys,
  2. alueidenkäyttö ja
  3. hallintopalvelut.

Maakuntajohtaja kokoaa Kainuun liiton johtoryhmän. Kainuun liiton johtoryhmän tehtävänä on tukea maakuntajohtajaa operatiivisessa johtamisessa sekä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa.

Kainuun liiton organisaatiokaavio

Säännöt ja ohjeet

Kainuun liitto -kuntayhtymän toimintaa ohjaavat perussopimus ja hallintosääntö. Alla olevista linkeistä jokainen johtaa uuteen ikkunaan avautuvaan pdf-tiedostoon.

Talous

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma

Kuntalain mukaan maakuntavaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä maakuntaliiton seuraavan vuoden talousarvio. Tässä yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään sekä Kainuun liiton toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Kuntalain mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa arvioinnin tulokset esitetään. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja tarkastaa Kainuun liiton kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antaa kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään paitsi tarkastuksen tulokset myös se, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.