Alueidenkäytön vastuualueen tehtävät

Maakuntakaavoitus

Alueidenkäytön vastuualue vastaa maakuntakaavaprosessista ja tekee maakuntakaavan laadinnassa tarvittavia selvityksiä ja erillisraportteja. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maakuntakaava on koko Kainuun alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen perusratkaisut keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita sekä luonnonsuojelualueita.

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien yleis- ja asemakaavoja. Myös viranomaisten tulee ottaa maakuntakaava huomioon niiden alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Maakuntakaava esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus, jossa esitetään kaavan sisältöä, ratkaisuja ja vaikutuksia kuvaavat tiedot. Maakuntakaavaa tarkentamaan ja täydentämään voidaan laatia vaihemaakuntakaavoja.

Maakuntakaavan laatii Kainuun liitto ja hyväksyy Kainuun liiton ylin päättävä toimielin eli Kainuun maakuntavaltuusto. Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on virallisesti kuulutettu.

Lisätietoa Kainuun maakuntakaavoituksesta

 

Muut tehtävät

Alueidenkäytön vastuualueen muita tehtäviä ovat maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen, alueidenkäytön sekä ympäristön tilan ja kehityksen seuranta, alueidenkäytön viranomaistehtävät, maakuntakaavoitukseen ja muihin tehtäviin liittyvä sidosryhmäyhteistyö, asiantuntijalausuntojen antaminen muun muassa alueidenkäyttöä ja maakuntakaavoitusta koskevissa asioissa sekä osallistuminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kehittämiskeskusteluihin Kainuun kaupunkien ja kuntien kanssa.

Alueidenkäytön vastuualue vastaa liiton paikkatieto-asioista ja tekee vaikutusten arviointia maakuntakaavoituksen lisäksi muissa Kainuun liiton suunnitelma- ja ohjelmatöissä. Alueidenkäytön vastuualue osallistuu lisäksi edunvalvontaan, hankkeiden toteuttamiseen sekä muihin Kainuun liiton toimialaan kuuluviin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Vastuualueen tehtäviin kuuluu liikennejärjestelmäsuunnittelu ja saavutettavuuden edistämiseen liittyvät tehtävät.

Lisätietoa Kainuun liiton liikennejärjestelmätyöstä

Lisätietoa Kainuun liiton saavutettavuuden edistämisen tehtävistä

Alueidenkäytön vastuualueella työskentelevät