Maakuntavaltuusto vastaa Kainuun liitto -kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa. Maakuntavaltuusto siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.  Kainuun liiton hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä ellei laissa ole toisin määrätty.

Kainuun liiton organisaatiokaavio

Kainuun liiton toimielimet

Maakuntavaltuusto

Kainuun liiton ylimmässä päätöksentekoelimessä, maakuntavaltuustossa, on yhteensä 35 kuntien nimeämää maakuntavaltuutettua ja henkilökohtaista varavaltuutettua. Kuntien valtuustot valitsevat maakuntavaltuustoon edustajat kunnan asukasluvun mukaan. Varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen valitaan samoin perustein ja molemmat ovat jäsenkunnan valtuutettuja.

Maakuntahallitus

Maakuntahallituksen tehtävä on edustaa Kainuun liittoa, valvoa sen etua ja tehdä sen puolesta sopimukset.
Kainuun liiton maakuntahallituksessa on 12 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä. Perussopimuksen mukaisesti maakuntahallituksessa on Kajaanista vähintään 4 edustajaa ja muista kunnista vähintään 1 edustaja.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän (MYR). Kainuun liiton MYR:ssä on 16 jäsentä ja 8 asiantuntijajäsentä. Ryhmässä on oltava tasapuolisesti edustettuina maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot, sekä muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät tahot.

Tarkastuslautakunta

Kainuun liiton tarkastuslautakunnassa on 7 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä. Tarkastussäännön mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuutettuja. Muiden varsinaisten jäsenten tulee olla maakuntavaltuutettuja tai varavaltuutettuja.

Toimielinten kokouksiin ja toimintaan liittyviä linkkejä

Kainuun liiton viraston toiminta

Lue lisää Kainuun liiton hallinnosta

Kainuun liitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Kainuun 8 kuntaa. Kainuun liiton päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Kainuun liiton viraston organisaatio pohjautuu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin ja perussopimuksen mukaisiin kuntien antamiin tehtäviin. Henkilöstöä työskentelee kolmella eri vastuualueella.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pitävät sisällään julkisen vallan käyttöä. Päätöksentekoa koskevia säännöksiä on mm. kuntalaissa, julkisuus- ja henkilötietolaissa. Viranhaltijapäätöksiä Kainuun liitossa tekevät maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja, hallintojohtaja ja suunnittelujohtaja. Päätökset julkaistaan kuntalain mukaisesti.

Johtoryhmä

Maakuntajohtaja kokoaa Kainuun liiton johtoryhmän. Kainuun liiton johtoryhmän tehtävänä on tukea maakuntajohtajaa operatiivisessa johtamisessa sekä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa.