Maakuntien lakisääteinen suunnittelutehtävä käsittää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Kainuussa on yhdistetty näistä samaan asiakirjaan, Kainuu-ohjelmaan, maakuntasuunnitelma vuoteen 2035 sekä maakuntaohjelma. Maakuntaohjelman toimeenpanoa myös täsmennetään omassa vuosittaisessa suunnitelmassaan (TOPSU).

Kainuu-ohjelma on maakunnan kehittämisen väline

Maakuntien lakisääteinen suunnittelutehtävä käsittää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan.

Maakuntaohjelma on keskeinen väline, jolla maakuntien voimavaroja suunnataan yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin. Maakuntaohjelma laaditaan kunnallisvaalikausittain, sen toteutumista seurataan säännöllisesti ja ohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Kainuussa on yhdistetty samaan asiakirjaan, Kainuu-ohjelmaan, maakuntasuunnitelma vuoteen 2035 sekä maakuntaohjelma.

Kainuu-ohjelmaan on yhdistetty vuoteen 2035 ulottuva maakuntasuunnitelma sekä maakuntaohjelma, joka sisältää strategiset valinnat ja keinot edetä vuoteen 2021 saakka. Voimassa oleva Kainuu -ohjelma on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 18.12.2017.

Toimeenpanosuunnitelma TOPSU

Kainuu-ohjelman toimeenpano täsmennetään vuosittaisessa toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU), josta ilmenevät keskeiset hankekokonaisuudet tavoitteisiin pääsemiseksi.

TOPSU toimii maakunnan talousarvioesityksenä valtionrahoitukseksi hallinnonalasta riippumatta ja lisäksi maakunnan sisäisenä tärkeimpien toteutettavien toimenpiteiden määrittäjänä. Asiakirjaan kerätään maakunnan kehittämisen kannalta tärkeimpiä rahavirtoja ja hankkeita sekä aluetason rahoittajien linjauksia.

TOPSUn seurantaraportti

Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalle (TOPSU) on laadittu seurantaraportti, jossa tarkastellaan TOPSUn toimintalinjojen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista sekä maakunnan toteutunutta kehitystä.

TOPSUn toimintalinjojen mukaista kehitystä ja samalla maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuoden ajalta erillisen mittariston avulla sekä seurataan tuotosten ja panosten toteutumista ja kohdentumista. TOPSUn seurantaraportti_2020 (pdf, 1,68 Mt)

Kainuu-ohjelman päivitys 2020–2021

Kainuu-ohjelman päivittämistyö käynnistyi keväällä 2020. Tavoitteena on laatia ohjelma, jonka tavoitteisiin maakunnan eri toimijat voivat sitoutua.

Kainuu-ohjelman laadintaa varten laaditussa työohjelmassa esitetään tarkemmin, kuinka Kainuu-ohjelman valmistelu toteutetaan. Kainuu-ohjelman valmistelun osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan valmistelun osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Kainuun suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointityöryhmä osallistuu Kainuu-ohjelman ympäristöselostuksen laatimiseen tuomalla eri alojen asiantuntemusta arviointityöhön, keskustelemalla arvioinnin toteutuksesta ja tuloksista sekä arvioimalla suunnitelman / ohjelman merkittäviä vaikutuksia.

Toimialastrategiat ja yhteistyöryhmät

Kainuussa on laadittu useita erityisteemoihin liittyviä strategioita ja ohjelmia, joiden tavoitteet on huomioitu maakunnallisessa suunnittelussa siten, että Kainuu-ohjelman tavoitteet ja painotukset ovat niiden kanssa yhteensopivia.

Maakunnan suunnittelu- ja kehitystyötä tehdään säännöllisesti erilaisten työryhmien ja neuvottelukuntien kautta, joista osa on Kainuun liiton ja osa muiden toimijoiden koordinoimia.

Alta löydät linkit sivuille, joilla kerromme lisää voimassa olevista maakunnallisista toimialastrategioista ja työryhmistä Kainuussa.

Kainuun selviytymissuunnitelma 2020-2021

Selviytymissuunnitelma täydentää Kainuun maakuntaohjelmaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa (TOPSU) ottamalla huomioon koronakriisin vaikutukset ja elpymisen erilaiset mahdollisuudet. Selviytymissuunnitelmassa korostetaan uudistustoimia, jotka nopeuttavat Kainuun aluetalouden toipumista koronakriisin vaikutuksista, vahvistavat uusia kasvupolkuja sekä parantavat alueen resilienssiä.

Yleisenä tavoitteena on kehittää Kainuun aluetalouden rakennetta niin, että vahvoja ja kehittyviä toimialoja ja klustereita on useita, yritysrakenne on monipuolinen ja koko aluetalouden innovaatio- ja uudistumiskyky on hyvä.