Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sääntelee julkisia hankintoja. Hankintalain mukaisia hankintayksiköitä ovat mm. valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset.

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista julkisilla varoilla. Kainuun liiton kilpailuttamat hankinnat ovat julkisia hankintoja.

Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi Kainuun liitossa tehdään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joihin sovelletaan Kainuun liiton hankintasääntöä. Kainuun liiton hankintasääntö on hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa 11.06.2018 § 107.  Lisäksi hankintaa koskeva säännöstö löytyy vuosittain  maakuntahallituksen hyväksymästä talousarvion täytäntöönpano-ohjeesta.

Linkki hankintalakiin

Hilma – julkiset hankinnat – hakuna Kainuun liitto


 

Avoimet tarjouspyynnöt

WP 6: Toimintasuunnitelma (Action Plan)

 

Vastaukset avoimien tarjouskilpailujen kysymyksiin

WP 6: Toimintasuunnitelma (Action Plan), vastaukset 20.10.2021

Voiko tilaaja huomioida vallitsevan epävarman koronatilanteen sopimusehdoissa mm. siten, että konsultilla olisi oikeus keskeyttää toimeksianto tai sen osa ilman seuraamuksia, mikäli koronatilanteella olisi vaikutuksia toimeksiannon suorittamiseen?

  • Koronatilanne tuo epävarmuuksia, mutta työ tullaan tekemään pääosin hyödyntäen digitaalisia-alustoja ja etäyhteyksin. Kilpailutuksen kohteena oleva selvitys on yksi osa laajempaa Ko1029: Barentsin alueen liikenne ja logistiikka -hanketta, jonka päättymispäivä on 30.4.2022. Tästä johtuen emme voi ylittää tarjouspyynnössä esitettyä määräaikaa.

Onko tilaajalla jokin varautumissuunnitelma koronaviruksen aiheuttamien tilanteiden varalle?

  • Hankkeen toteuttaminen pandemian aikana on siirtynyt pääosin digitaaliseksi. Projektin toteuttaminen sulkutilan aikana on ollut sisältöjen ja aikataulujen suhteen tehokasta. Tilaaja on varautunut valtakunnallisten, alueellisten ja organisaation ohjeiden mukaisesti.

Ehdotamme seuraavanlaista lisäystä sopimukseen: Osapuolet huomioivat, että käsillä oleva koronaviruksen leviäminen saattaa vaikeuttaa tämän sopimuksen täyttämistä. Mikäli koronaviruksen leviäminen ja siihen liittyvät valtiovallan ja viranomaisten toimenpiteet, ohjeet ja suositukset vaikuttaisivat sopimuksen mukaisten tehtävien suorittamiseen, konsultilla on oikeus keskeyttää toimeksianto tai sen osa ilman seuraamuksia ja saada vastaavasti pidennys suoritusaikaan sekä korvaus kertyneistä palkkioista ja kuluista.

  • Sopimusta koskevat yksityiskohdat sovitaan tilaajan ja aikanaan valittavan konsultin välillä konsulttisopimuksessa.

Missä mahdolliset työpajat järjestetään (matkakustannusten arvioimiseksi)?

  • Projektin kansainvälisyyden ja tiiviin aikataulun seurauksena hankkeen työpajat tullaan järjestämään etäyhteyksin. Mahdollisesti raportin esittely tehdään hankkeen loppuseminaarin yhteydessä, mikäli koronatilanne sallii fyysisten kokousten järjestämisen. Tästä sovitaan tarkemmin konsulttisopimuksessa valitun konsultin kanssa.

Sisältyykö käännöskustannukset työn hintaan?

  • Raportin päätuote tehdään englanniksi, tiivistelmien kieliversiot kuuluvat ja niistä koituvat käännöskustannukset kuuluvat työn hintaan ja valittavan konsultin vastuulle.

Mikä on tilaajan hinta-arvio tehtävälle työlle?

  • Työn arvioitu kokonaisarvo on 60 000 € (alviton). Mahdollisista lisäkustannuksista on sovittava erikseen.

Mikä on laadun arviointiperusteet? Paljonko painotetaan Henkilöstöä ja yrityksen referenssejä, paljonko työohjelma, menetelmiä, lähestymistapaa ja vastaavuutta?

  • Painotukset laadun ja hinnan osalta menevät tarjouspyynnössä ilmoitetun jaottelun mukaisesti.

 

Lisätietoja