Hieman laajemmin logistiikasta – projekti on kehittämistyökalu ja keskiössä on ihminen

NABL -hankkeen ja BRTL -hankkeen sarjassaan ensimmäisessä webinaarissa käsiteltiin Barentsin ja Arktisen alueen logistisia kysymyksiä. Mukana oli sekä asiantuntijoita että opiskelijoita hankealueelta. Asiantuntijapuheenvuorot herättivät kuulijoissa monenlaisia ajatuksia siitä, mitä logistiikka merkitsee ja mitä kaikkea sen kehittämiseen liittyy. Yhteistä työtä tehdään tavoitteellisesti ja hyvässä hengessä, vaikka tuloksia tämän alan hankkeissa saadaankin yleensä hitaasti.   

Huolimatta pandemian yhteistyölle asettamista rajoituksista  Barentsin liikennehankkeiden yhteydet eivät ole katkenneet, vaan yhteistyö toimii aktiivisesti. Kainuun liitto järjesti 19.5.2021 webinaarin kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kesken. Puhujia ja yleisöä oli kaikkialta Barentsin alueelta ja jopa Ranskasta ja Venäjän keskiosista saakka. Pohjoisen (arktisen) federaatioyliopiston (NArFU) opiskelijat ja tulevat liikenteen asiantuntijat seurasivat tilaisuutta Arkangelista, kansainvälinen Barents-sihteeristö (IBS) hoiti webinaarin teknisen toteutuksen Norjasta käsin  ja tulkit puolestaan työskentelivät Murmanskissa. Osallistujat tulivat todella laajalta maantieteelliseltä alueelta ja tilaisuus oli aidosti kansainvälinen sekä rajat ylittävään yhteistyöhön orientoitunut.

Kainuun liitossa on parhaillaan käynnissä kaksi liikenteeseen ja logistiikkaan liittyvää, Kolarctic CBC -ohjelmasta tuettavaa hanketta. Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -hankkeen tarkoitus on viedä käytäntöön Barentsin liikennesuunnitelmassa sovittuja asioita ja Northern Axis Barents Link (BRTL) -hanke kehittää rajat ylittävää liikkuvuutta pohjoisella akselilla. Logistiikka ei ehkä ole aiheena suureen yleisöön vetoava, mutta yhteiskunnalliselle toiminnalle ja maailmantaloudelle aihe on hyvin tärkeä. Näemme nämä hankkeet kehittämistyökaluina, joiden keskiössä ovat ihmiset.

Toimimaton logistiikka voi olla taloudellisen toiminnan hiljainen hidastaja tai kriisitapauksissa vaikutuksiltaan maailmantaloudelle suorastaan katastrofaalinen. Tuore esimerkki logistiikan merkityksestä oli Suezin kanavan taannoinen ongelmatilanne, jolla oli yllättäviäkin vaikutuksia eri maissa.

Logististen kysymysten kehittäminen rajanylittävässä yhteistyössä  on hyvin hidas prosessi. Emme voi työssämme unohtaa toimintaympäristöämme, linkkejä arktisen alueen, Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden välillä emmekä myöskään kehitystrendejä ja hiljaisia ​​signaaleja.  Liikenteen kehittämistoimiin Barentsin alueella vaikuttavat monenlaiset ja monen tasoiset asiat, esimerkiksi maailmanpolitiikka ja -talous, kehitystrendit, ympäristönäkökulmat sekä toimintaan osallistuvien eri maiden ja toimijoiden intressit sekä voimasuhteet. Haasteena on saada aikaan keskenään hyvin erilaisten toimijoiden välinen, tavoitteellinen dialogi, erilaisia kokeiluja ja politiikan muutoksia, ja sitä kautta hitaasti myös parannuksia logistisiin ratkaisuihin. Joka tapauksessa koemme, että yhteistyömme  sujuu jouhevasti.

Liikenteen ja logistiikan monet puolet

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisten alueiden muodostaman Barentsin yhteistyöalueen ja yhteistoiminnalla liikenteen ja logistiikan kehittämiseksi on omat ominaispiirteensä. Barentsin euroarktinen yhteistyö osallistaa vahvasti alueellisia toimijoita kansallisten tahojen lisäksi, liikenne- ja logistiikka-asioita käsitellään sekä alueellisessa että kansallisen tason työryhmässä sekä niiden kesken. Lisäksi yhteistyötä tehdään aluekomitean ja alueneuvoston kautta ja toimintaan kytkeytyy myös kansainvälinen Barents-sihteeristö IBS. Kainuun liitossa parhaillaan käynnissä olevat kaksi Kolarctic CBC -hanketta, NABL ja BRTL, liittyvät suoraan tähän kokonaisuuteen.

Barentsin alueella on luonnonvaroja ja muuta potentiaalia, joita se voi hyödyntää saavuttaakseen kilpailuetua markkinoilla. Alueella on useampia vilkkaita, rajan ylittäviä liikennekäytäviä, käsittäen sekä rautatieliikennettä että kumipyöräliikennettä, henkilöliikennettä mutta etenkin tavaraliikennettä. Liikenteen lisääntymiselle alueella asetetaan suuria toiveita, mutta samalla tunnustetaan arktisen alueen luonnon herkkyys ja sen merkitys, sekä liikenteen ympäristövaikutuksien vähentämiselle ja alueen luonnon suojelemiselle enenevissä määrin asetettavat paineet. Suunnittelutoimet ovat siksi jatkuvaa tasapainottelua taloudellisen ja ympäristönäkökulman välillä. Samalla kun tavoitteena on tukea logistisiin järjestelyihin liittyvää kehittämistä ja päätöksentekoa valtioiden ja alueiden kesken, arktisen ekosysteemin turvaaminen on kaikille tärkeää.

  • Esimerkiksi Pohjoisen merireitin sulaminen nähdään Barentsin alueella suurena mahdollisuutena ja se houkuttelee monia liikennöitsijöitä.
  • Pohjoisen rautatieyhteydet (Jäämeren rata) ovat olleet pidempään keskustelussa, suunnittelutyö jatkuu edelleen.
  • Lentoliikenteen kehittäminen herättää näinä päivinä paljon kriittistä keskustelua, mutta rautatieliikenteen ohella se on tärkeä tekijä Barentsin alueen saavutettavuuden kannalta.
  • Kumipyöräliikenne on kuitenkin Barentsin alueella edelleen dominoiva kuljetusmuoto.
  • Tiedon saatavuus, tietoliikenne ja siihen liittyen myös datakaapeliasiat ovat tärkeitä asioita.

Tilaisuuden materiaalit

Voit katsoa webinaarin englanninkielisenä tallenteena kansainvälisen Barents sihteeristö IBS:n YouTubesta tai tutustua tilaisuudessa pidettyihin puheenvuoroihin pdf-tiedostoina alta.

Professori Lassi Heininen:
Not narrowly about logistics – drawing up a holistic picture on global transformations & impacts
englanniksi tai venäjäksi

Barentsin aluekomitean puheenjohtaja Mikael Bergström:
The role of the Barents Regional Committee in the cross border cooperation
englanniksi tai venäjäksi

Business unit manager Jarkko Rantala, WSP Finland Oy:
The Barents Euro-Arctic Region transport and logistics system, current status
englanniksi tai venäjäksi

Projektipäällikkö Juha Hyvärinen, Traficon Oy:
Northern Axis and Barents Link
englanniksi tai venäjäksi

Tulevaa toimintaa

Vuoden 2021 aikana Kainuun liiton Northern Axis – Barents Link –hanke järjestää useita interaktiivisia webinaareja koskien hankkeen toteuttamisalueena toimivan itä-länsisuuntaisen liikennekäytävän kehittämistä. Tilaisuuksien teemoissa perehdytään tehtyjen selvitysten tuloksiin, liikennekäytävän pullonkauloihin ja sen kehittämiseen. Kunkin webinaarin kesto on noin kaksi tuntia.  Sarjan muista webinaareista tiedotetaan myöhemmin.

NABL -hankkeessa julkaistaan pian esiselvitys Vartius – Arkangeli tieyhteydestä, sisältäen  vaihtoehtoisten linjausten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arvioinnin, taloudelliset laskelmat ja väestön osallistumisen.

Voit mahdollisesti olla kiinnostunut osallistumaan myös Karelia CBC -ohjelmasta rahoitettavan Logoka -hankkeen webinaariin ”Verkkokauppa Venäjälle – mahdollisuudet ja käytännöt” 25.5.2021 klo 14-16 MS Teamsin kautta. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkin löydät täältä.

Lisätietoja:

Barents Euro-Arctic Cooperation – home page – BEAC (barentscooperation.org)