Kainuun kärkitoimialat tahkoavat tulosta − erinomainen työllisyystilanne taklaa taantumaa

Suhdannekehitys on jatkunut Kainuussa varsin positiivisena pessimistisistä ennakko-odotuksista huolimatta. Kainuun kärkitoimialojen suhdanteet jatkoivat kasvuaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaikkien kärkitoimialojen liikevaihto kasvoi metalliklusteria lukuun ottamatta ja henkilöstömäärät kasvoivat kaikissa muissa paitsi biotaloudessa ja metsä- ja puuklusterissa. Kainuun kärkitoimialojen liikevaihto on noin 1,54 miljardia euroa ja henkilöstömäärä on lähes 7400 henkilöä. Myös Kainuun kaikkien toimialojen (TOL A-X) ja kuntien suhdanteet ovat olleet kasvusuuntaisia.

Kainuun kärkitoimialoilla poikkeuksellisen kovia kasvulukuja – ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto kasvoi yli 71 prosenttia

”Suhdannekehitys on jatkunut Kainuussa positiivisena, eikä pelot taantumasta ainakaan vielä näy tilastoissa”, kertoo erityisasiantuntija Henna Sormunen Kainuun liitosta. Kärkitoimialaklustereiden liikevaihdot kasvoivat vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan kaikilla toimialoilla metalliklusteria lukuun ottamatta. Liikevaihdon kasvuluvut ovat olleet paikoin hurjia. ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto kasvoi huimat 71,4 prosenttia tammi-kesäkuussa 2022. Toisen kvartaalin eli huhti-kesäkuun kasvu oli 94,8 prosenttia. Kaivannaistoiminnan liikevaihdon kasvu oli 30,8 prosenttia, energiaklusterin 25,8 prosenttia, elintarvikeklusterin 24,9 prosenttia, matkailuklusterin 19,7 prosenttia, biotalouden 18,1 prosenttia sekä metsä- ja puuklusterin 10,6 prosenttia. Metalliklusterin liikevaihto laski 12,8 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kainuun kärkitoimialaklustereiden henkilöstömäärät kasvoivat vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikilla toimialoilla metsä- ja puuklusteria ja biotaloutta lukuun ottamatta. ICT ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä kasvoi 10,3 prosenttia, matkailuklusterin 10,1 prosenttia, energiaklusterin 5,8 prosenttia, kaivannaistoiminnan 5,7 prosenttia, metalliklusterin 1,9 prosenttia ja elintarvikeklusterin 1,0 prosenttia. Biotalouden henkilöstömäärä laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,7 prosenttia sekä metsä- ja puutalouden 2,6 prosenttia.

 

Hurjia kasvulukuja, mutta myös kannattavuusongelmia

Kainuun kaivannaistoiminnan liikevaihto on edelleen jatkanut kasvuaan. Kesällä 2021 käynnistyneen Terrafamen akkukemikaalitehtaan myötä yhtiö laajensi kemianteollisuuteen. Samalla yhtiö siirtyi metallien jalostusketjussa eteenpäin erikoiskemikaalien tuottajaksi. Terrafame tulee toimittamaan vastuullisesti tuotettua nikkelisulfaattia yli 200 000 sähköauton tarpeisiin joka vuosi. Geopoliittisen tilanteen muututtua Kainuun kaivannaisklusterin merkitys on kasvanut kansallisesti ja kansainvälisesti.

Matkailuklusterissa liikevaihdon ja henkilöstömäärän suhdanteet olivat koko vuoden 2022 elo-syyskuulle saakka kasvussa, mutta kasvuluvut olivat kuitenkin kesäkuukausina maltillisempia verrattuna alkuvuoteen. Matkailijoiden yöpymiset ovat vähentyneet kesäkuusta eteenpäin. Lentotauolla, ulkomaisten kohteiden kasvaneella kysynnällä ja inflaatiolla oli negatiivista vaikutusta Kainuun matkailijamääriin. Kainuun matkailuvaltit pitävät kuitenkin jatkossakin huolta, että matkailijoita Kainuussa riittää. Kajaanin lentotauon jälkeen lentojen kysyntä on vilkastunut ja maakuntalennoista Kajaanin lentojen matkustajamäärät ja täyttöaste ovat olleet Suomen kärkeä.

Teknologiateollisuuden ICT- ja elektroniikkaklusteri on tahkonnut ennätyskasvulukuja vuoden 2022 aikana. Liikevaihto kasvoi yli 71 prosenttia. Muun muassa pelialalla ja televiestinnässä on ollut kovaa kasvua. Komponenttipulaa helpottamaan toimintoja on siirretty maailmalta Kainuuseen. Metalliala on saanut uusia tilauksia mm. raitiovaunujen valmistuksessa ja on kasvattanut henkilöstömääräänsä huhti-syyskuun aikana 2022.

Biotaloudessa puutuoteteollisuus (erityisesti sahat) on kasvanut Kainuussa vahvasti, mutta voimakas kustannusten nousu on tuonut myös kannattavuusongelmia. Kuhmossa toiminut clt-komponenteista puukerrostaloja rakentanut Elementti Sampo Oy ajautui keväällä 2022 konkurssiin.

PTT:n ennusteen (syksy 2022) mukaan rakentamisen volyymin lasku vähentää sahatavaran ja vanerin kysyntää.  Sahatavaran vientihinta kääntyy laskuun. Metsäteollisuuden puunkäyttö vähenee, joka on vähentänyt painetta puunkorjuun lisäämiselle Suomessa Venäjän tuontipuun korvaamiseksi. Lisääntynyt puunkysyntä kotimaassa nostaa ensi vuonna hakkuumääriä.

 

Odotukset ovat pessimistisempiä mitä tilastot näyttävät lievä taantuma on edessä

Syksyyn saakka talouskehitys on ollut pääosin positiivista: tilauskannat täyttyivät, palveluiden kysyntä, yksityinen kulutus ja tuotanto jatkoivat kasvuaan, avoimia työpaikkoja on ollut ennätysmäärin ja työllisyysaste on noussut. Ennusteiden mukaan vahva talouskasvu hiipuu kuitenkin lieväksi taantumaksi.

Yrittäjäkyselyiden ja barometrien mukaan yrittäjien odotukset ovat olleet hyvinkin pessimistisiä, mutta tilastot näyttävät toisin. Talous on kasvanut vahvasti syksyyn saakka ja työllisyystilanne on ollut erinomainen. Lievä taantuma on kuitenkin edessä ja näkymät ovat epävarmat. Taantuman ei ennakoida olevan kuitenkaan niin syvä hyvän työllisyyskehityksen ansiosta kuin aiemmin arveltiin. Suomen työllisyysaste on ennätyskorkealla; 74,7 prosenttia. Kainuussa työllisyysaste vuoden 2021 lopussa oli 69,3 prosenttia. Työvoiman kysyntä on hieman tasaantunut Kainuussa vuoden 2022 huhtikuusta alkaen, mutta on edelleen vahvaa. Avoimien työpaikkojen keskimääräinen avoinnaolon kesto on edelleen noussut Kainuussa.

Valtionvarainministeriön ennusteiden mukaan syksyllä laskuun kääntynyt BKT heikkenee edelleen talven aikana. Hinnat ovat nousseet noin seitsemän prosenttia, mutta raaka-aineissa hintapiikki on jo ohitettu. Sähkön hinta pysyy talven ajan korkealla. Energian ja tavaroiden hintojen odotetaan laskevan vuonna 2023. Myös inflaatio hidastuu.

Julkisen talouden näkymät ovat hetkellisesti varsin positiiviset valtionvarainministeriön mukaan. Julkisen talouden alijäämä pienenee selkeästi tänä vuonna 2022. BKT, työllisyys, palkkasumma ja yksityinen kulutus ovat kasvaneet ja näin ollen verotulot ovat kasvaneet. Ensi vuonna talouden tilanne kuitenkin heikkenee ja alijäämä alkaa heiketä. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä ja hoitovelan kurittamina.

Maailman tilanteen epävarmuus ja pitkittyvän Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät eri toimialoilla pessimistisinä tunnelmina vahvasta työvoiman kysynnästä huolimatta.

 

Lue koko suhdannekatsaus infograafeineen täältä: https://infogram.com/1pv1pz29xqeqzdsxq0kg2jzx27crdrgwkw3?live

Raportti on tehty Infogram pohjalle, jolloin voit tarkastella interaktiivisia infograafeja raportin sisällä eri muuttujien välillä. Raportin voi tulostaa myös pdf-muotoisena, mutta huomioithan, että silloin osa infograafeista näyttää vain ensimmäisen muuttujan tiedot.