Kainuun liiton ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyön vahvistaminen: Kahden käynnissä olevan kansainvälisen projektin tietotaidon integrointi koulutusprosessiin.

Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestivät  20.10.2020, jossa esiteltiin monialueellisten, rajat ylittävien yhteistyöprojektien merkityksiä ja mahdollisuuksia. Kainuun liitto toimii päätoteuttajana kahdessa Barentsin alueen liikennettä käsittelevässä kansainvälisessä projektissa; Barents Region Transport and Logistics (BRTL) ja Northern Axis – Barents Link (NABL), jotka toteutetaan  Kolarcticin CBC 2014–2021 rahoitusohjelman tuella. NABL projektissa tutkitaan itä-länsi-suuntaisen liikennekäytävän ja rajat ylittävän liikkuvuuden kehittämistä, sekä yhteyksiä pohjoisen meren reiteille. Vastaavasti BRTL projektin tavoitteena on aloittaa Barentsin alueen valtioiden kesken laatima ”Barentsin alueen yhteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (JBTP)” toteuttaminen aluetasolla.

Projektien pääasiallisia kohderyhmiä ovat julkishallinto, liikeyritykset, koulutus- ja tutkimusyhteisöt. Kuitenkin parempi alueellinen saavutettavuus, vakiintunut yhteistyö, sekä ihmisten, tavaroiden ja tiedon sujuvampi liikkuvuus tuovat uusia mahdollisuuksia useille eri toimialoille. Näin ollen hankkeiden tavoitteet hyödyntävät suoraan ja välillisesti myös Barents alueen asukkaita ja muita yhteisöjä mukaan lukien Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelevat opiskelijat. Barentsin ja laajemmin arktisen alueen yhteistyörakenteet jäävät yleisessä keskustelussa vaille ansaittua huomiota, eikä rajat ylittävän yhteistyön tuomaa lisäarvoa ja sen luomia mahdollisuuksia välttämättä tunnisteta. Kuitenkin ihmisten välisellä kanssakäynnillä arktisella alueella muun muassa kaupan muodossa on vuosituhantiset perinteet. Tälle historialliselle pohjalle nykyiset yhteistyön rakenteet pohjautuvat, BRTL hankkeen projektipäällikkö Jussi Huotari toteaa.

Jussi Huotari, BRTL:n projektipäällikkö ja Tatiana Petrova, NABL:n projektipäällikkö ja KAMK:n alumni pitivät verkkoluennon  johon osallistui noin 100 Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Sen lisäksi, että projektipäälliköt lisäsivät tietoisuutta yhteistyöstä, kerrottiin myös projektien tuloksista, tapaustutkimuksista, esitutkimuksista ja sekä alueen merkityksestä ja roolista globaaleilla markkinoilla. Molemmat esittäjät korostivat Barentsin alueen monenkeskisen yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen merkitystä näinä kaoottisina aikoina. Tapahtuman kautta opiskelijat saivat käsityksen ja tietoa arktisen alueen ja Barentsin alueen liikenteen ja logistiikan monimutkaisuudesta, mutta myös kokonaisvaltaisemman näkemyksen politiikan eri sektoreiden ja kestävän talouden vaikutuksista kansainvälisten liikenne hankkeiden toteuttamisessa.

Luentoja seurasi vilkas keskustelu ja kommentointi, joka osoitti aihepiiriä kohtaan heränneen kiinnostuksen. Tatiana Petrovan mukaan Kainuun liiton ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistapahtuman tavoitteena oli jakaa tietoa Kainuun liiton kansainvälisistä toiminnoista, mutta toisaalta myös saada tietoon uusia näkökulmia projektien toteuttamiseen. –Onnistuimme tässä mielestäni hyvin, Petrova toteaa.

Opiskelijoitten palaute tapahtumasta oli positiivinen. Opiskelijat olivat yksimielisiä siitä, että tulevaisuudessa halutaan kuulla enemmän projektien tulevaisuudennäkymistä, erityisesti Kainuun talouteen liittyvistä hyödyistä ja käytännön toteutuksesta, sekä opiskelijoiden mahdollisuuksista. Jussi Huotarin mukaan tämän kaltaiselle yhteistyölle on tarvetta myös jatkossa. – Mielestäni vierailuluennot ovat hyvä tapa jakaa tietoa ja jalkauttaa niin hankkeiden kuin Kainuun liiton toimintoja sidosryhmille, erityisesti nuorille opiskelijoille. Samalla me voimme oppia uusia ajattelutapoja, joten tilaisuuksien hyöty on molemmin puolinen, Huotari näkee.