Kirjallisuusmatkailutuotteita jalalle Spot-lit -projektin tuotekehitystuella

Kirjallisuusmatkailua kehittävässä Spot-lit -projektissa haettiin ideoita kirjallisuusmatkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämiseksi Kainuussa. Mukaan kirjallisuusmatkailun tuotekehitysohjelmaan valittavien tahojen käyttöön tarjotaan monenlaisia asiantuntijapalveluita. Lisäksi jaossa oli suoraa rahoitusta tuotekehitykseen enintään 10 000€ per hakija. Rahoitettaviksi valittiin 7 hakemusta

Työpajoista hakukierrokseen

Kirjallisuusmatkailua Kainuussa kehittävässä Spot-lit -projektissa on talven 2019–2020 aikana järjestetty työpajojen sarja. Orientoivissa työpajoissa kuultiin projektin tarjoamista mahdollisuuksista ja viriteltiin ajatuksia tarvittaviksi kehittämistoimiksi, jälkimmäisissä tuotteistamistyöpajoissa päästiin miettimään omia tuotekehitysprosesseja jo hieman pidemmälle Aurana Oy:n asiantuntijoiden johdolla.

Viimeisen työpajan jälkeen avattiin hakukierros kirjallisuusmatkailun tuotekehitysohjelmaan ajalle 28.1.2020–9.3.2020. Haun tarkoitus oli löytää ideoita uusien kirjallisuusmatkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämiseksi Kainuussa ja tarjota mukaan valittavien tahojen käyttöön monenlaisia asiantuntijapalveluita. Lisäksi jaossa oli suoraa rahoitusta tuotekehitysprosessiin, enintään 10 000€ per hakija.

Tuloksena useita hyviä tuotekehitysideoita

Hakemuksia tuotekehitysohjelmaan tuli yhteensä 14 kpl, hakemuksissa esitettyjen teemojen ja toimenpiteiden kirjon ollessa ilahduttavan laaja. Hakemuksille tehtiin ensin tekninen arviointi hakukuulutuksessa ilmoitettuja kriteereitä vastaan, minkä jälkeen hankkeiden laatupisteet arvioitiin kansainvälisten hankepartnerien kesken sovituilla yhteisillä arviointikriteereillä. Näitä olivat yhteensopivuus kirjallisuusmatkailun kehittämisstrategiaan, potentiaalinen näkyvyys ja markkinat, kokemus ja taloudelliset edellytykset, kustannustehokkuus ja toiminnan jatkuvuus sekä innovatiivisuus.

Alun perin tuotekehitysprosesseihin oli Kainuussa varattu myönnettäväksi yhteensä 50 000 €, joka oli tarkoitus jakaa vähintään viiden idean/ toteuttajan kesken, kuten muillakin projektin partnerialueilla tehdään. Koska hyviä tuotekehitysaihioita oli Kainuussa useampia, pyydettiin rahoittajalta lupaa siirtää hieman rahoitusta muilta budjetin momenteilta tähän tarkoitukseen, ja näin voitiin rahoittaa yhteensä seitsemän ideaa. Edelleen rahoittamatta jäi useampi hyvä tuoteidea, joille toivotaan löydettäväksi rahoitusta jostakin muusta lähteestä.

Kunkin mukaan valitun toimijan kanssa tehdään sopimus ja he alkavat sen jälkeen toteuttaa hakemuksenmukaisia toimenpiteitään sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi toimijoille järjestetään yhteisiä kokoontumisia sekä tarvittavaa konsultointia ja tukea laadukkaiden kirjallisuusmatkailutuotteiden tuottamiseksi, toimijoiden verkostoitumiseksi ja yhteisen markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. Myös projektin järjestämällä hakukierroksella ilman tuotekehitysrahaa jääneet toimijat voivat osin osallistua yhteiseen toimintaan.

Rahoitettaviksi valitut kehittämisideat

Rahoitusta Spot-lit-tuotekehitysohjelmasta myönnettiin seuraaviin hankkeisiin:

1.      Idän Taiga ry/ Wild Taiga: Kalevala kansainvälisille matkailumarkkinoille

Tavoitteena on myyvien, Kalevalaan liittyvien tuotteiden toteuttaminen yhdessä yhdistyksen jäsenyritysten kanssa. Taustatyötä tätä varten on tehty jo aiemmin, nyt ovat vuorossa varsinaisten markkinointi- ja tuotekuvauksen kirjoittaminen ja kääntäminen kansainvälisille asiakkaille, tuotteiden markkinointiin liittyvä valokuvaus, myyjille suunnattu testimatka, markkinoinnin aloittaminen sekä kansainväliseen myyntitapahtumaan osallistuminen uusilla tuotteilla.

Idän Taiga ry:llä on vahva kokemus vastaavasta toiminnasta ja tällä kirjallisuusmatkailuun liittyvällä kehittämiskokonaisuudella on kansainvälistä kaupallista potentiaalia. Idän Taiga ry:n osaaminen ja verkostot voivat toimia myös laajempana esimerkkinä Spot-lit -projektissa toteutettaville yhteisille kehittämistoimille.

2.      Kulttuuriosuuskunta G-voima/ Vaara -kollektiivi: Draamallisen Eino Leino -tuoteperheen luominen

Kulttuuriosuuskunta G-voima/ Vaara-kollektiivi aikoo laajentaa jo testattua Eino Leino -risteilyä draamalliseksi Eino Leino – tuoteperheeksi, sisältäen erilaisia kohtaamisia Leinon kanssa ja myös Leinoon liittyviä, opastettuja luontoelämyksiä. Tuotekehitystukea käytetään konseptointiin, koe-esityksiin, tuotekortteihin sekä myyntikanavien löytämiseen.

Tuotteet eivät suoraan palvele kansainvälistä matkailijaa, mutta Vaara-kollektiivin hakemuksella on potentiaalia yhdistää monipuolisesti Oulujärven alueen eri toimijoita ja eri sektoreiden vahvuuksia. Toimivan Eino Leino-tuotteen ja hakemuksen mukaisen työn pohjalta voidaan jatkossa kehittää tuotteista kansainvälistä matkailijaa kiinnostavia sisältöjä ja lisää erilaisia tuotteita.

3.      Vienan Portti Oy: VIENA – suuri kalevalainen seikkailupeli

Tuotekehitysrahaa tullaa käyttämään Vienan runokyliin ja Kalevalaan liittyvään pelin suunnitteluun, koodaamiseen ja lanseeraukseen. Seikkailupeli hyödyntää autenttisia aiheita ja Kuhmon kohteita.

Kyseessä on teknisesti innovatiivinen tapa lähestyä kirjallisuusmatkailua ja Kainuun kulttuurin esille tuomista laajoille yleisöille kansallisesti ja kansainvälisesti. Peliprojektin kautta voidaan saavuttaa laajaa näkyvyyttä Kalevala -teemalla uusien kohderyhmien keskuudessa. Pelin kautta voidaan palvella Kainuun kulttuurimatkailua laajemminkin.

4.      Eino Leino -talon säätiö: Kullervo -näytelmä

Kullervo-näytelmän teema on ajaton ja tuo esille hyvin Kainuun kirjallisuusmatkailun kansainvälistä kärkiteemaa, Kalevalaa laajalle kohdejoukolle. Tuotekehitysraha on myönnetty näytelmän tuottamiseen aina käsikirjoituksesta markkinointikuluihin saakka.

Kesäteatteriesitykset ovat yleensä kausiluonteisia, mutta hakemuksen mukaisessa toiminnassa on kiinnitetty hyvin huomiota teosten soveltuvuuteen esitettäviksi myös muissa ympäristöissä, mikä tuo toiminnalle jatkuvuutta ja kansainvälisyyttä. Suunnitelluissa kouluesityksissä korostuu myös yleissivistävä vaikutus.

5.      Veikko Huovinen -seura ry: Sotkamo – sanarikkainta seutua Suomessa

Tuotekehitysrahaa on myönnetty monipuoliseen kokonaisuuteen; kirjallisen ja digitaalisen aineiston sekä tutustumisretkien suunnitteluun, esitteiden ja verkkosisällön valmisteluun ja digitointiin, videoiden valmistukseen, QR-koodien sisällön suunnitteluun, ravintolan Huovismenujen suunnitteluun ja Huoviskeskuksen kehittämisen suunnitteluun.

Hakemuksen takana on laaja toimijaverkosto ja potentiaali tarjota erilaisia kirjallisuusmatkailutuotteita ympärivuotisesti Sotkamon alueella. Veikko Huovisen kirjalliseen perintöön liittyvässä hankkeessa on jatkossa mahdollista kehittää myös uuden muotoista tarjontaa.

6.      Kainuun Opisto Oy: Kulttuurimatkoja Kalevalan jalanjäljillä

Tuotekehitystuki on myönnetty myyvien, Kalevalaan liittyvien markkinointi- ja tuotekuvauksen kirjoittamiseen ja kääntämiseen, valokuvaukseen, testimatkaan kulttuurialan myyjille, markkinointiin sekä kansainväliseen myyntitapahtumaan.

Hanke pohjautuu Kainuun Opiston aiempaan laajaan Kalevalaan liittyvään taustatyöhön ja niistä nousseisiin kehittämisideoihin. Mukana hankkeessa on monipuolisesti useita yhteistyökumppaneita. Matkojen järjestämisessä mukana on useita matkanjärjestäjiä ja se kattaa toiminta-alueenaan koko Kainuun. Matkoilla on kansainvälistä potentiaalia.

7.      Suomussalmen kunta: Hossa Storytelling Boot Camp

Tuotekehitystuki on myönnetty tapahtumakonseptin luomiseen, kumppanuuksien rakentamiseen, markkinointimateriaaliin, ohjelmaan, kansainvälisten  käsikirjoittajanimien tavoittamiseen, toteuttamiseen, verkkosivuihin sekä tuotannollisiin tehtäviin  Hossa Storytelling Bootcamp’ssä.

Toiminnan tavoitteena ei ole varsinainen matkailutuote, mutta hakemuksenmukaiset toimenpiteet nostavat tietoisuutta Kainuusta, kainuulaisesta kirjallisuudesta ja tarinankerronnasta sekä lisäävät niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Boot campista on tarkoitus kehittää vuosittainen tapahtuma.

Lisätietoa Spot-lit – projektista

NPA – ohjelmasta rahoitetun projektin (viralliselta nimeltään Business of Literature Zones eli lyhyemmin BLITZ) tavoitteena on kehittää kirjallisuusmatkailua partnerialueilla tuotenimen Spot-lit alla. Kainuussa partnereita on kaksi; Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Projektin pääpartneri on Irish Central Border Area Network Ltd. (ICBAN), Pohjois-Irlanti ja sen toteuttamisaika 1.10.2018 – 30.9.2021.

Projektin tavoitteena on kasvattaa yrittäjyyttä ja PK -yritysten pääsyä paikallisia markkinoita laajemmille markkinoille kehittämällä ja markkinoimalla kirjallisuusmatkailutuotteita, lisäämällä tietoisuutta kirjallisuusmatkailusta sekä sen näkyvyyttä.

Kainuussa kehitetään myös kirjallisuusmatkailun toimijoiden kesken ”Digitaalisen verkostoitumisen mallia”, jossa mm. määritellään ja digitoidaan kirjallisuusmatkailun paikkaperustaisia avainvoimavaroja Kainuussa, määritellään näihin liittyvät pk-yritykset, käynnistetään klusteritoimintaa markkinoille pääsyn parantamiseksi ja nostetaan tietoisuutta kirjallisuusmatkailusta.  Tarkoituksena on, että ko. malli ja kirjallisuusmatkailun tuotekehitysohjelma täydentävät toisiansa niin, että kirjallisuusmatkailun kehittäminen alueella pääsee projektin aikana hyvään vauhtiin ja voi jatkua myös sen jälkeen.

Seuraa Spot-lit -projektin etenemistä

Projektin verkkosivun löydät osoitteesta www.spot-lit.eu

Suomen kielellä julkaisemme Kainuun liiton sivulla kainuunliitto.fi/spot-lit

Seuraa meitä Facebookissa www.facebook.com/spotliteu ja keskustele Kainuun ryhmässä www.facebook.com/groups/SpotlitKainuu

Instagramista projektimme löydät osoitteesta   www.instagram.com/spot_lit_eu