Alueellisen TKI-toiminnan sekä tutkimus- ja yritysyhteistyön AKKE-rahoitusta haettavana

Kainuun liitto julistaa jatkuvana hakuna haettavaksi 447 000 euron suuruisen alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan Kainuun alueellisen TKI-toiminnan sekä tutkimus- ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Määrärahasta rahoitettavilla hankkeilla tulee lisätä TKI-toimintaa tekevien pk-yritysten määrää ja parantaa niiden innovaatiokyvykkyyttä sekä vahvistaa pk-yritysten kysyntä- ja asiakaslähtöistä arvonlisäystä ja uusien tuotteiden markkinoille kehittämistä.

Rahoituksella tuetaan alueellisia innovaatioekosysteemejä ja/tai Kainuun älykkään erikoistumisen strategiaan liittyvää kansainvälistä yhteistyötä sekä arvoketjuihin pohjautuvien, kilpailukykyisten verkostojen kehittämistä. Rahoituksella vahvistetaan erityisesti kuntien kehitysyhtiöiden ja muiden yritysten kehittämisorganisaatioiden valmiuksia edistää pk-yritysten TKI-toimintaa tai innovaatiopohjaisten start up -yritysten syntymistä. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Kainuun älykkään erikoistumisen strategian ja Kainuun maakuntaohjelman mukaisia. Rahoituksella voidaan tukea Kainuun osaavan työvoiman yhteistyösopimuksessa linjattuja yritysten digitalisaation ja toimintaprosessien tehostamisen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Määrärahalla rahoitettavien hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista kriteereistä:

  • Hanke tukee pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja parantaa näin pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä
  • Hanke vahvistaa Kainuun alueen innovaatioekosysteemejä
  • Hanke laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien tahojen joukkoa
  • Hanke vahvistaa elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden ja kehitysyhtiöiden valmiuksia ja osaamista edistää pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä sekä digitalisaatiota
  • Hanke vauhdittaa uusien innovaatioihin perustuvien start-up yritysten perustamista tai uusien tuotteiden saamista olemassa olevien yritysten tuotantoon tai parantamaan niiden tuotantoprosesseja.

Rahoitus on tarkoitettu tukemaan alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa täydentäen ELY-keskusten kautta jaettavaa alueellista TKI-rahoitusta siten, että ne muodostavat mahdollisimman vaikuttavan kokonaisuuden.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Kainuun liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen toiminnan kehittämistä eivätkä rahoituksen hakijoina voi olla yritykset.

Hankevalinnassa painotetaan koko maakuntaa koskevia ja yksittäistä kuntaa suurempia hankkeita. Maakunnallisuus ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Myönnettävä tuki

Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 80 prosenttia ja hakijalta edellytetään vähintään 20 prosentin omarahoitusta. Yksittäisen hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla enintään 150 000 euroa ja toteutusaika enintään 2,5 vuotta.

Hankkeissa voidaan käyttää flat rate 40 %-, kertakorvaus- tai tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvaa kustannusmallia. Palkkakustannusten osalta käytössä on tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset- tai vakiosivukuluprosenttimalli.

Miten haen rahoitusta?

Rahoitusta haetaan Kainuun liiton AKKE/AIKO hakulomakkeella. Rahoitusta myönnetään jatkuvana hakuna siten, että Kainuun liitolle tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä sekä arvioidaan, pisteytetään ja tarvittaessa priorisoidaan.

Ennen rahoitushakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä Kainuun liittoon.

Hakuohjeet ja -lomakkeet