Metsä- ja järvimaisema ilmakuvana Itä-Suomesta

Itä- ja Pohjois-Suomen Metsätyöryhmä välittää alueiden viestiä EU:n suuntaan

Vuonna 2019 Euroopan komissio reagoi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vihreän kehityksen ohjelma, eli strategia EU:n ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä julkaistiin. Viimeisten kolmen vuoden aikana komissio on esittänyt nipun konkreettisia toimia tavoitteisiin pääsemiseksi. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntina näemme vihreän siirtymän suurena mahdollisuutena alueillemme, mutta samalla huolestuneet siitä, kuuluuko alueiden ääni EU:n valmistelussa ja päätöksenteossa kunnolla. Tämä blogi pohjautuu EU-toimiston asiantuntijan Tiia Talvisaran tekstiin ja se avaa IP-metsäryhmän roolia edunajajana.

Elämme murrosvaihetta Euroopassa. Ilmastonmuutoksen lisäksi EU:ta koettelee koronapandemia ja siitä seuranneet tavaroiden kuljetusongelmat, sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen ruokkima energiakriisi. Lisäksi taloudellinen epävakaus ja energiaturvallisuus ovat puhututtavia teemoja Euroopassa. EU pyrkii riippumattomuuteen Venäjän fossiilisesta energiasta, siirtymään uusiutuvaan energiaan mahdollisimman nopeasti, sekä turvaamaan energiasaannin tulevan talven ajalle REPowerEU-suunnitelman avulla. Moni edellä mainituista aloitteista koskettaa myös metsiä, ja niiden roolia muun muassa energian, luonnon monimuotoisuuden ja talouden saralla tarkastellaan uudelleen EU:ssa.

IP-metsäryhmä aloitti vuosi sitten

Vastauksena näihin haasteisiin vuonna 2021 aloitettiin Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakunnan, Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon kanssa uudenlainen yhteistyö metsäasioiden parissa perustamalla Itä- ja Pohjois-Suomen metsätyöryhmä. Etelä-Karjala on kahdeksantena maakuntana mukana Metsätyöryhmän toiminnassa. Työryhmän tavoitteena on jakaa tietoa EU:n metsiin liittyvistä aloitteista EU-toimiston puolesta, sekä muodostaa alueiden yhteistä kantaa ja tarjota osaamista metsiin liittyvässä päätöksenteossa.

Työryhmä koostuu pääasiassa yhdeksästä jäsenestä, EU-toimiston erityisasiantuntijasta sekä kahdeksan eri alueen maakuntajohtajan nimeämästä edustajasta. Metsätyöryhmän kiertävä puheenjohtajuus on vuonna 2022 Kainuulla, ja puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Pentti Malinen.

Edunajamista yhteisten periaatteiden kautta

Metsätyöryhmän toiminta käynnistettiin rakentamalla yhteiset metsäperiaatteet EU:n suuntaan. Periaatteet seuraavat kansallisia metsäpolitiikan linjauksia pienin nyanssein. Periaatteissa painotetaan metsäpoliittisen päätäntävallan ja ohjauksen säilyttämistä jäsenvaltiotasolla, sekä alueiden kuulemisen tarvetta päätöksenteossa. Alueilla on arvokasta osaamista ja tietoa metsänhoidosta ja luonnostaan, jota on tärkeää hyödyntää aloitteita laadittaessa. Myös ympäristön, talouden ja yhteiskunnan tarpeiden välinen tasapaino on avainasemassa, sekä metsänomistajan asemasta huolehtiminen, puun käyttö fossiilisten raaka-aineiden korvaajana, ja luonnontuotteiden mahdollisuuksien esiin nostaminen.

Kevään 2022 aikana Metsätyöryhmä välitti alueiden viestiä EU:n suuntaan tapaamalla poliittisia edustajia muun muassa Euroopan parlamentin, Euroopan komission sekä Euroopan alueiden komitean tahoilta. Kommunikoimme Itä- ja Pohjois-Suomen painopisteitä erityisesti Euroopan komission esittämien Fit for 55 aloitteiden, kuten LULUCF-asetuksen osalta. Tämän lisäksi yhteistyötä sidosryhmien kanssa on tiivistetty myös kansallisella tasolla sekä alueiden välillä ja sisällä, sekä kartoitettu metsätiedon keräämisen mahdollisuuksia Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Metsätyöryhmä rakensi kannanoton myös Euroopan komission ehdottaman metsien seurantaa ja strategista suunnittelua koskevan EU:n kehyksen kannanottopyyntöön. Kannanoton avainviesti on tuoda esiin Itä- ja Pohjois-Suomen vahvaa metsäalan osaamista, jota halutaan hyödyntää myös kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi Joensuussa on merkittävä, aluetta palveleva metsäosaamisen keskittymä; Itä-Suomen yliopistossa korkeakoulutetaan metsäosaajia, Luonnonvarakeskuksen toimipiste kerää yhteen korkeatasoista metsätutkimusta sekä Euroopan metsäinstituutin (EFI) päämaja edistää kansainvälistä ulottuvuutta.

Kohti vilkasta syksyä

Tietotarve Itä- ja Pohjois-Suomen metsistä ja niiden kestävästä hyödyntämisestä jatkuu myös tulevina kuukausina. Vauhti lähtee vilkastumaan jo syksyn ensimmäisten viikkojen aikana. Metsätyöryhmä rakentaa parhaillaan kannanottoa Euroopan komission luonnostelemasta luonnon monimuotoisuuden ennallistamislakialoitteesta. Ennallistamistavoitteet EU:n biodiversiteettistrategiassa julkaistiin 22.6.2022 ja asetuksen kattotavoite on palauttaa kaikki EU:n ekosysteemit hyvään kuntoon vuoteen 2050 mennessä. Myös metsillä on siinä oma kappaleensa. Kyseessä on asetus eli säädös, jota tullaan soveltamaan automaattisesti ja yhtäläisesti kaikissa EU-maissa heti niiden tultua voimaan. Täten myös Itä- ja Pohjois-Suomelle on tärkeää tuoda omaa näkökulmaansa esiin jo asetuksen suunnitteluvaiheessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen metsäryhmä on valmistellut metsäsektoria koskevia ilmasto-, energia-, ympäristö- ja muita teemoja koskevan keskustelukokonaisuuden Vuokatissa 1.-2.9.  pidettävään IP-huippukokoukseen.

Pohjoiset havumetsät ovat ainutlaatuisia maailmassa ja niillä on hyvät edellytykset metsien kestävään käyttöön sekä siihen perustuvalle elinkeinotoiminnalle. Metsä vaikuttaa paikallisten elämään monin tavoin, mahdollistaen hyvinvointia ja liiketoimintaa. Metsä- ja puutoimialalla työskennellään kestävyyttä vaalien, ammattimaisella otteella, moderneja menetelmiä käyttäen ja samalla perinteitä kunnioittaen.

Itä- ja Pohjois-Suomen metsistä ollaan ylpeitä ja niistä halutaan pitää hyvää huolta, sen vuoksi myös alueiden yhteinen Metsätyöryhmä jatkaa edunvalvontaansa valoisin mielin.

 

Tiia Talvisara                                                                   Pentti Malinen
Erityisasiantuntija                                                         Maakuntajohtaja
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto                        IP-metsäryhmän pj (2022)
tiia.talvisara@eastnorth.fi

www.eastnorth.fi