Tuulivoimaloita horisontissa

Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualue valmistelee maakuntakaavaa ja koordinoi liikennejärjestelmätyötä

Alueidenkäyttö vastaa mm. maakuntakaavoituksesta, liikennejärjestelmätyön koordinoinnista ja näitä teemoja koskevasta yhteistyöstä Kainuussa. Suunnittelujohtaja Sanna Schroderuksen vetämään tiimiin kuuluvat maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen, aluesuunnitteluasiantuntija Sini Kantola (2/2022 alkaen) ja suunnittelija Sanna Nikola-Määttä sekä kolmen eri hankkeen projektipäälliköt Tatiana Petrova, Jussi Huotari ja Rauno Kurtti. Kantolan aloittamiseen saakka vastuualueella työskentelee suunnittelija Tiina Kriikkula. Sanna Nikola-Määtän vanhempainvapaan sijaisena toukokuuhun 2022 asti toimii suunnittelija Mari Isojärvi.

Alueidenkäytön toiminnalla pyritään vahvistamaan Kainuun vetovoimaisuutta saavutettavuuden, kilpailukyvyn, kehittämisen, osaamisen, sujuvan arjen ja asumisen viihtyvyyden kautta. Hyvät liikenneyhteydet, elinvoimaiset kuntakeskukset ja taajamat ovat erityisen tärkeitä alueen tasapuoliselle kehitykselle.  Tavoitteena on väestön hyvinvointi.  Kainuun luonnonvarojen monipuolista ja vastuullista hyödyntämistä edistetään.

Maakuntakaavoitus

Alueidenkäyttö vastaa maakuntakaavoituksesta ja laatii siinä tarvittavia selvityksiä ja erillisraportteja. Maakuntakaava yleispiirteinen suunnitelma, joka ohjaa koko Kainuun alueiden käytön suunnittelua. Se sisältää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen perusratkaisut pitkällä aikavälillä sekä osoittaa maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, voimajohtoja, virkistys- ja matkailualueita sekä luonnonsuojelualueita.

Maakuntakaava on ohjeena, kun kunnat laativat ja muuttavat yleis- ja asemakaavoja. Viranomaisten on huomioitava maakuntakaava alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Maakuntakaavan hyväksyy Kainuun maakuntavaltuusto.

Parhaillaan on vireillä tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, jonka on tavoitteena tulla maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna 2022.

Maakuntakaavoitus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/99).

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmä muodostuu liikenneväylistä, henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Kainuun liikennejärjestelmän kehittämistarpeet määritellään ja yhteensovitetaan eri suunnitelmien kanssa yhteistyössä kuntien, valtion liikennehallinnon sekä muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on luoda edellytyksiä Kainuun saavutettavuuden ja sen elinvoimaisuuden kehittymiselle ja turvata arjen sujuva ja turvallinen liikkuminen.

Alueidenkäyttö on mukana Itäisen Suomen ja Pohjois-Suomen sekä Barentsin alueiden liikennejärjestelmäyhteistyössä. Alueelliset ja kansainväliset liikennehankkeet edistävät omalta osaltaan yhteistyötä ja toimenpiteitä Kainuun saavutettavuuden parantamiseksi. Kainuun liitto koordinoi ja johtaa kolmea liikennehanketta:

  • Pohjois-Suomen liikenne 2021 hanke
  • Barents Region Transport and Logistics -hanke
  • Northern Axis-Barents Link -hanke

 

Muut tehtävät

Alueidenkäytön muita tehtäviä ovat maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen, alueidenkäytön sekä ympäristön tilan ja kehityksen seuranta, alueidenkäytön viranomaistehtävät, maakuntakaavoitukseen ja muihin tehtäviin liittyvä sidosryhmäyhteistyö, asiantuntijalausuntojen antaminen muun muassa alueidenkäyttöä ja maakuntakaavoitusta koskevissa asioissa sekä osallistuminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kehittämiskeskusteluihin Kainuun kuntien kanssa.

Alueidenkäyttö vastaa Kainuun liiton paikkatietoasioista ja toimii vaikutusten arvioinnin asiantuntijana maakuntakaavoituksen lisäksi liiton muissa suunnitelma- ja ohjelmatöissä. Alueidenkäyttö osallistuu lisäksi edunvalvontaan, hankkeiden toteuttamiseen sekä muihin liiton toimialaan kuuluviin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Tarkemmin Alueidenkäytön vastuualueen tehtäviin on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla
https://kainuunliitto.fi/kaavoitus-ja-liikenne/
https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/