Kainuun liiton toimintavuosi nopeasti käyntiin – uusin ja entisin haastein

Kainuu-ohjelman valmistuttua joulukuussa Kainuun liitto on käynnistänyt sen toimeenpanon. Helmikuussa käymme aluekehityskeskustelut valtioneuvoston (ministeriöt) kanssa, valmistelemme jatkoksi Kainuu-sopimusta ja toimeenpanosuunnitelmaa ja investointistrategiaa sekä linjaamme edunajamisen kärkihankkeet. Tuulivoima on maakuntakaavan fokuksena. Kotimaan edunajamisessa liikenneasiat ovat nyt keskiössä, Brysselissä puolestaan EU:n lukuisiin ilmasto-, luonto- ja energiasäädöksiin vaikuttaminen.

Kainuu-sopimus on uusi väline maakuntaohjelman toteuttamiseksi

Kainuu-ohjelman tavoitteita toteutetaan vuosittain tarkennettavalla maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmalla (TOPSU), jossa linjataan kriittisimmät maakuntaohjelman mukaiset kehittämisen kärjet, tavoitteet ja toimenpiteet. Näitä toteutetaan EU:n ja kansallisella hankerahoituksella, sopimuksin sekä edunvalvonnan keinoin. Kainuun maakunta ja valtioneuvosto tarkentavat vuosittain aluekehittämisen keskusteluissa kriittisimmät maakuntaohjelman mukaiset kehittämisen kärjet ja sopivat yhteisistä toimista (yhteistyöasiakirja). Ensimmäinen neuvottelu on helmikuussa. Osaavan työvoiman varmistaminen, saavutettavuus sekä investointien varmistaminen ovat luonnollisesti painopisteet meidän puoleltamme.

Kainuu-ohjelman toimeenpanossa uutena välineenä on kirjattu Kainuu-sopimuksen laatiminen. Ohjelman vaikuttavuuden vahvistamiseksi on tarkoitus laatia aiesopimus, jossa Kainuun keskeiset kehittäjäkumppanit sitoutuvat Kainuu-ohjelman tavoitteisiin, huomioivat ne ja sitoutuvat niiden noudattamiseen oman organisaationsa toiminnassa ja strategioissaan. Kainuun liiton kuntakierroksella on keskusteltu erityisesti liiton ja kuntien välisen yhteistyön painopisteistä. Kainuu-sopimuksen valmistelu käynnistetään 24.1.2022 maakuntahallituksen päätöksellä.

Kainuun edunajamista linjataan tulevassa maakuntavaltuustossa

Kainuun maakuntahallitus ohjaa ja linjaa liiton edunvalvontaa ja yhteistyötä jatkuvasti kokouksissaan. Joulukuun kokouksessaan maakuntavaltuusto päätti, että ottaa käsiteltäväkseen Kainuun edunajamisen päälinjat ja kärkihankkeet; näitä on tähän saakka käsitelty maakuntahallituksessa. Liiton virasto tulee valmistelemaan yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa tätä koskevan ehdotuksen maakuntahallitukselle, joka edelleen tekee esityksen valtuustolle maaliskuun kokoukseen. Edunajamiselle luodaan näin entistä laajempi sitoutuminen.

Kainuun edunajamisen tavoitteet määräytyvät johdonmukaisesti Kainuu-ohjelman tavoitteista. Kansallisiin ja EU-tason päätöksiin vaikuttamisessa tilanteet kuitenkin muuttuvat kulloinkin agendalla olevien valmistelu- päätösasioiden mukaan. Näin myös konkreettiset vaikuttamiskohteet elävät ajassa. Kainuun edunajaminen on yhteistyötä maakunnan toimijoiden kesken, maakuntien (erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen) välillä sekä tarvittaessa laajemmissa verkostoissa (esimerkkinä lentoliikenteen ostopalveluasia, joka koskettaa 5 tiettyä aluetta).

EU-edunajaminen painottuu metsäasioihin

Euroopan unionin perussopimuksessa ei ole määritelty oikeusperustaa EU:n yhteiselle metsäpolitiikalle. EU:lla on kuitenkin toimivaltaa ympäristö-, maatalous- ja energiasektoreilla, jotka vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti metsiin ja jäsenmaiden metsäsektoriin. Parhaillaan EU:n eri toimielimissä on valmistelussa erityisen runsaasti tähän kokonaisuuteen kuuluvia säädöksiä ja strategioita.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston toimintastrategiaa päivitettiin syksyllä 2021 laajentamalla edunvalvonnan painopisteitä ja perustamalla erityinen metsätyöryhmä vaikuttamaan EU:n säädösvalmisteluun, joilla on vaikutuksia IP-alueen metsäsektoriin ja sitä kautta aluekehitykseen. IP-yhteistyön puheenjohtajuus on 2022 Kainuulla ja siten myös mainitun työryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Pentti Malinen.

Metsätyöryhmän tavoitteena on tuoda EU-tason säädösten valmisteluun ja päätöksentekoon aluetason näkökulma. Nopeasti käynnistyneessä metsätyöryhmässä on valmisteltu yhteisiä tavoitteita ja toimintalinjauksia sekä kannanotot REDIII- ja LULUCF -asetusesityksiin. Näistä ajankohtaisista aiheista työryhmä on jo järjestänyt Teams-tapaamiset MEP:ien Nils Torwaldsin ja Ville Niinistön kanssa. Työryhmä jatkaa vaikuttajatapaamisia ja verkostoitumista sekä valmistelee näiden pohjalta tausta-aineistoja ja tarvittaessa yksityiskohtaisempia kannanottoja yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävää riittää

Edellä on kuvattu uusimpia tehtäviä ja painotuksia Kainuun liiton vuoden 2022 toiminnassa. Myös maakuntakaava ja sen kohteena tuulivoima, mainetyö ja aluemarkkinointi sekä muut liiton toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiset tehtävät painottuvat nyt uuden Kainuu-ohjelman mukaisesti. Osaavan työvoiman varmistaminen, saavutettavuuden parantaminen sekä investointien varmistaminen ovat keskeiset haasteet Kainuulle ja Kainuun liitolle.

Pentti Malinen, maakuntajohtaja

Lisätietoja:

Kainuun maakuntahallituksen esityslista 24.1.2022