Talvinen maisema

BRTL hankkeessa selvitetään liikenteen murrosta tapaustutkimusten avulla

Barentsin alueen liikenne ja logistiikka (BRTL) -hankkeessa alkaa keväällä 2021 selvitystyö liittyen monimuotoisiin kuljetuksiin, vaihtoehtoisten liikennekäyttövoimien edistämiseen Barentsin Euro-Arktisella Alueella (BEAR) ja älyliikennesovellusten hyödyntämiseen tieverkon talvikunnossapidossa. Työpaketin läpileikkaavina teemoina ovat Euroopan unionin Green Deal -ohjelma ja Smart Mobility strategia. Tavoitteena on löytää keinoja sekä ehdotuksia, miten Green Dealin -ohjelman tarjoamia resursseja voidaan hyödyntää Barentsin alueen liikenteen ja logistiikan kehittämisessä. Nyt selvitettävät teemat valikoituivat hankkeessa keväällä 2020 valmistuneiden raporttien pohjalta. BEAR-alueen alueen logistisesta kilpailukyvystä, alueella liikkuvista tavaravirroista, kansallisista suunnitelmista liikenteenpäästöjen vähentämiseksi ja älyliikenteen soveltamisesta on olemassa hyvät taustatiedot. Käynnistyvässä selvityksessä tarkastellaan seuraavia kehittämisaskelia.

Barentsin alue on kytkeytynyt osaksi maailmantaloutta ja -kauppaa. Samoin globaalit ilmiöt kuten digitalisaatio ja ilmastonmuutos koskettavat myös arktista aluetta. Julkista keskustelua globaalista pohjoisesta ovat hallinneet kaksi ääripäätä, joista yksi korostaa luonnonrikkauksien täysimääräistä taloudellista hyödyntämistä ja toinen alueen herkän luonnonympäristön suojelua.  Green Deal -ohjelma toteutuessaan voisi tarjota työkaluja ja resursseja yhteensovittaa ympäristön suojelua ja talouskehitystä vastakkainasettelun sijaan. Tietoliikenne ja -tekniikka tullevat muodostamaan tulevaisuudessa yhä tärkeämmän osan talouden ja liikkumisen kokonaisuutta ja tällä murroksella on erityisen suuri merkitys pitkien etäisyyksien alueilla.

Suomi on valmistelemassa ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (Liikenne 12) sekä Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Puhtaasti liikenteeseen liittyvien strategioiden lisäksi Suomi päivittää arktisen strategian sekä toimii puheenjohtajamaana Barentsin Euro-Arktisessa neuvostossa seuraavan kaksivuotiskauden syksystä 2021 alkaen.  Tätä taustaa vasten BRTL-hankkeessa alkava selvitys ja sen teemat ovat erittäin ajankohtaisia.

Käynnissä oleva liikkumistarpeen ja liikenteen murros kiinnittyy tiiviisti osaksi Kainuun maakunnan kehitystä. Tapaustutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää Kainuu-ohjelman toteuttamisessa.