Jäsenhaku Barentsin nuorisoneuvostoon kaudelle 2022-2024

Kainuussa on tullut jälleen aika valita uudet jäsenet edustamaan maakuntaa Barentsin nuorisovaltuusto BRYC:ssä.  Asia on käsitelty maakuntahallituksen kokouksessa 7.11. ja hallituksen päätöksen mukaisesti Kainuun liitto toteuttaa hakuprosessin BRYC-jäsenen ja varajäsenen nimeämiseksi vuosille 2022–2024 eli Barentsin nuoriso-ohjelman voimassaoloajalle yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa.

Nimeäminen tehdään kunnallisessa päätöksenteossa jo mukana olevien nuorten henkilöiden joukosta, mutta kukin kiinnostuneista nuorista hakee tehtävään itsenäisesti. Kuntien rooli prosessissa on tiedottaa mahdollisuudesta aktiivisesti ja tarvittaessa toimia kiinnostuneiden nuorten suosittelijoina.  Kainuun liitto suorittaa nimeämiset ehdokkaiden soveltuvuuden perusteella, huomioiden myös tasa-arvokokonaisuuden.  

Kainuun nuorten BRYC-toimintaa halutaan kehittää entistä sujuvammaksi ja tuloksellisemmaksi. Valittavien edustajien on tärkeää toimia yhteistyössä Kainuun liiton, Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston sekä muiden tarpeellisten yhteistyökumppanien kanssa siten, että kainuulaisten nuorten osallisuus Barentsin yhteistyöhön liittyvissä asioissa taataan parhaalla mahdollisella tavalla. Työssä sovelletaan sekä voimassa olevan Kainuu-ohjelman että Barentsin nuoriso-ohjelman (2021–2024) tavoitteita ja prioriteetteja.  

Kainuun liitto kerää ilmoittautumisia tehtävään sähköisellä lomakkeella, jonka kautta BRYC jäsenyydestä kiinnostuneet, asetetut hakukriteerit täyttävät nuoret henkilöt voivat ilmoittautua BRYC-ehdokkaiksi. Ilmoittautumisia otetaan vastaan perjantaihin 25.11.2022 klo 12 saakka, ja valinnat julkistetaan vielä marraskuun kuluessa.

Ensimmäinen edustustehtävät valittavilla henkilöillä on jo joulukuun 2022 aikana. Tätä ennen suoritetaan lyhyt perehdytys tehtävään.  

Hakukriteerit 

  • Sekä varsinainen että varajäsen nimetään kaksivuotiselle toimintakaudelle 2022–2024. Jotta valittavat jäsenet vastaisivat BRYC jäsenille asetettuja kriteereitä koko toimikautensa ajan, ehdokkaiden toivotaan olevan hakuhetkellä iältään 18–28-vuotiaita 
  • Hakijoiden tulee olla jollakin tavoin mukana kunnallisessa tai maakunnallisessa päätöksenteossa. Myös nuorisovaltuuston jäsenyys luetaan tällaiseksi toimeksi.  
  • BRYC-jäsenyys edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa. Kielitaitoa ei kuitenkaan erikseen arvioida Kainuun liiton toimesta, vaan kielitaidon riittävyys perustuu hakijan omaan käsitykseen kyvystään toimia englannin kielellä ja hänen ilmoittamiinsa tietoihin. Virheetöntä suomen kielen taitoa ei edellytetä, joten tehtävä sopii yhtä lailla myös maahanmuuttajataustaisille nuorille. 
  • Tärkeitä tekijöitä tehtävän menestyksekkääksi hoitamiseksi ovat kiinnostus kansainväliseen yhteistyöhön, yhteistyökyky, näkemykset nuorisoasioista Kainuussa sekä tahto kehittää niitä.  
  • Tehtävään hakevien henkilöiden täytyy myös realistisesti arvioida mahdollisuuksiaan käyttää aikaa tehtävään tulevien kahden vuoden aikana. Pakollisia tehtäviä BRYC-jäsenyys ei tuo mukanaan paljonkaan, mutta haemme aktiivisia henkilöitä, jotka voivat omalla toiminnallaan tuoda lisäarvoa alueen nuorille. Tämän vuoksi joko varsinaisen tai varahenkilön odotetaan osallistuvan BRYC kokouksiin ja sen järjestämiin tärkeisiin tapahtumiin säännöllisesti. Nimettyjen jäsenten mahdollisuus toimia tätä aktiivisemmin, esimerkiksi osallistuen mahdolliseen nuorisohankkeeseen tai BRYC hallitukseen, on tietysti hyvä asia, muttei pakollista.

Englanninkieliselle ilmoittautumislomakkeelle pääset tästä

Barentsin yhteistyöstä

Barentsin yhteistyöalueeseen kuuluu 13 pohjoista aluetta neljästä maasta: Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä. Yhteistyötä toteutetaan useassa eri käytännön muodossa sekä valtioiden tasolla että aluetasolla. Yhteistyön tavoitteena on tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä. Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön ja toisaalta myös laajemman viitekehyksen alueelliseen kehittämiseen. Kansainvälinen Barents-sihteeristö (International Barents Secretariat, IBS) Norjan Kirkkoniemessä tukee yhteistyötä.

Nyt Barentsin yhteistyö on vastatuulessa. Suomen puheenjohtajuuskausi Barentsin Euro-arktisessa yhteistyössä alkoi lokakuussa 2021. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutama kuukausi sen jälkeen toi yhteistyön käännekohtaan, jossa oli löydettävä uusia toimintamuotoja ja keskityttävä pohjoismaiseen yhteistyöhön.  Suomi on yhdessä muiden pohjoismaiden, ja Euroopan unionin kanssa tuominnut Venäjän 24.2.2022 aloittaman laittoman hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Hyökkäyksen seurauksena muut jäsenmaat ja EU ovat päättäneet keskeyttää Barents-yhteistyön Venäjän kanssa, mutta sitoutuneet jatkamaan yhteistyötä ilman Venäjää ja Barentsin yhteistyön “virallista leimaa”.

Suomi jatkaa puheenjohtajakautensa toimintaohjelman toimeenpanoa aiemmin linjaamilla painopisteillään. Näitä ovat kestävä kehitys, ihmisten väliset kontaktit sekä liikenne ja logistiikka. Toiminta tulee kuitenkin nyt keskittymään erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Barentsin nuorisoyhteistyö uudessa tilanteessa

Barentsin Alueellinen Nuorisoneuvosto (Barents Regional Youth Council BRYC) on toiminut vuodesta 2004. BRYC:n päätavoitteena on edistää ajatusta kaukana pohjoisessa asumisesta ainutlaatuisena mahdollisuutena nuorille ilmaista itseään. Mukaan tähän kansainväliseen yhteisöön nuoria, jotka asuvat Barentsin jäsenalueilla Norjassa, Venäjällä, Ruotsissa tai Suomessa. Osallistujat saavat mahdollisuuden tavata nuoria muista maista, saada uusia kokemuksia ja ystäviä, toteuttaa yhdessä monikulttuurisia nuorisoprojekteja, rakentaa ammatillisia verkostoja ja myös oppia kansainvälisestä yhteistyöstä.

Nuorisoneuvosto BRYC koostuu yhdestä nuorison edustajasta kultakin kolmeltatoista jäsenalueelta ja yhdestä alkuperäiskansojen nuorisoedustajasta. BRYC:n toimintaa ohjaa sen keskuudesta valittu hallitus puheenjohtajansa johdolla. BRYC kokoontuu kahdesti vuodessa keskustelemaan Barentsin alueen nuorisoasioista ja kertomaan kuulumisia alueiltaan, sekä suunnittelemaan jokavuotista, isoa nuorisotapahtumaansa.

Kaksi BRYC:n vuosittaista tapahtumaa ovat vuosikokous (vain jäsenille) keväisin vuositapahtuma (avoin kaikille jäsenalueiden nuorille syksyisin/ talvisin. Nämä tapahtumat järjestetään yhteistyössä useiden kumppanien kanssa, ja joka vuosi tapahtumat järjestetään eri paikassa. BRYC osallistuu myös muihin nuorisotapahtumiin Barentsin alueella ja toteuttaa omia projekteja.

BRYC toiminta rahoitetaan jäsenalueiden vuosittaisella tuella sekä projektirahoituksella. BRYC toimintaa koordinoi kansainvälinen Barents-sihteeristö. Kansainvälisen Barents-sihteeristön lisäksi Kainuun edustajien tukena toimivat Barentsin yhteistyöhön kuuluvat alueorganisaatiot, meillä Kainuun liitto.  

Jo koronavuodet ovat vaikeuttaneet BRYC:n toimintaa, mutta näistä vaikeuksista on selvitty hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja Barentsin kansainvälisen sihteeristön tuella. Vuonna 2021 (lue raportti vuoden 2021 toiminnasta BRYC: n sivuilta) nämä uudet ratkaisut mahdollistivat ennätysmäärän tapaamisia, fyysiset sekä etätapaamiset yhteenlaskettuna. Suomen Barents-puheenjohtajuusohjelmassa vuosille 2021–2023 nuorisoyhteistyö priorisoitiin korkealle, ja odotukset BRYC:n toiminnalle olivatkin suuret. Sota vaikeutti  kansainvälistä nuorisoyhteistyötä, mutta sen jatkolla on edelleen positiiviset näkymät ja sen tärkeyttä yhteistyömuotona on korostettu edelleen vuoden 2022 aikana.