Kainuu-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen nähtäville asettaminen

Kainuu-ohjelma ja sen ympäristöselostus hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 22.12.2021 (§ 41). Maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirja liitteineen on hyväksytty ja asetettu julkisesti nähtäville 14.1.2022 Kainuun liiton verkkosivuilla.

Kainuu-ohjelma sisältää vuoteen 2040 ulottuvan maakuntasuunnitelman ja vuodet 2022–2025 kattavan maakuntaohjelman. Kainuu-ohjelmalla linjataan Kainuun kehittämistä ja siihen liittyvää yhteistyötä. Ohjelman painopisteet ovat 1) hyvinvointi ja työllisyys, 2) elinkeinot, osaaminen ja digitaalinen siirtymä, 3) saavutettavuus ja aluerakenne sekä 4) vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä. Kainuu-ohjelmaan kuuluu erillisenä liitteenä ympäristöselostus.

Hallintolain 10 luvun 62 §:n (29.3.2019/432) mukaan asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla.

Kainuu-ohjelman valmistumisesta ilmoitetaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti tällä, Kainuun liiton 14.1.2022 antamalla kuulutuksella.

Kainuu-ohjelma ja sen ympäristöselostus on asetettu julkisesti nähtäville tällä sivulla ja pidetään nähtävillä 14.2.2022 asti.
Lisäksi ko. asiakirjat ovat nähtävillä saman määräajan Kainuun liiton ilmoitustaululla osoitteessa Kauppakatu 1, 2. krs, 87100 Kajaani, Kainuun liiton viraston aukioloaikana ma-pe klo 8.00–15.00.

Kuulutus julkaistaan myös Kainuun Sanomissa ja Koti-Kajaanissa.

Kainuu-ohjelma (pdf)
Kainuu-ohjelman ympäristöselostus (pdf)

Lisätietoja tarvittaessa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas

jouni.ponnikas@kainuunliitto.fi
040 5740 804

 

Kajaanissa 14.01.2022

Kainuun liitto