Tuulivoimaloita horisontissa

Kainuun energiamurros etenee

Kainuu on hyvällä tiellä hiilijalanjäljen pienentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uusiutuvien osuus energian käytössä kasvaa, fossiilisten pienenee ja samanaikaisesti energiatehokkuus paranee. 

Uusiutuvan energian osuus nousi vuonna 2018 peräti kuusi prosenttiyksikköä ja päätyi 55 prosenttiin. Tämä johtuu uusiutuvalla energialla tuotetun tuontisähkön lisääntymisestä, öljyn käytön vähenemisestä lämmityksessä sekä uusiutuvan tuulisähkön tuotannon kasvusta Kainuussa. Kivivaara-Peuravaaran tuulipuisto tuotti 30 tuulivoimalalla sähköä 290 GWh. Kainuusta on tulossa merkittävä uusiutuvan energian tuottaja.

Uusiutuva energia osana biotaloutta on yksi Kainuun kärkitoimialoista. Alueelle on lähivuosina tulossa yli 200 miljoonan euron tuulivoimainvestoinnit, joita vauhdittavat teknologinen kehitys ja päästöoikeuksien hinnan nousu. Tuulisähkön lisärakentamisella vahvistetaan uusiutuvan energian osuutta ja energian käytön omavaraisuutta Kainuussa. Energian käytön omavaraisuusaste nousi vuonna 2018 jo 59 prosenttiin. Samalla Kainuu kantaa ilmastovastuutaan tuottamalla kestävää uusiutuvaa energiaa koko maan tarpeisiin.

Myös energian käytön tehokkuus on parantunut. Kainuun aluetalous on kasvanut, mutta se ei näy energian käytön kasvuna. Vuonna 2018 primäärienergiankulutus (4 491 GWh) Kainuussa laski.

Tiedot käyvät ilmi juuri valmistuneesta Itä-Suomen energiatilastosta, jossa kuvataan energian käytön kehitystä vuonna 2018.

Uusiutuvan osuus kasvaa Itä-Suomessa

Itä-Suomen maakunnissa käytettiin vuonna 2018 primäärienergiaa 65 152 GWh, joka on 1 169 gigawattituntia (2 %) suurempi kuin vuonna 2016. Itä-Suomen sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta, joten sähköä tuodaan alueelle. Tuodussa sähkössä primäärienergiaksi muutettuna on uusiutuvan osuus kasvanut, millä on ollut hyvin positiivinen vaikutus uusiutuvan primäärienergian nousuun Itä-Suomen maakunnissa. Metsäisessä Itä-Suomessa puuenergian osuus on nyt 49 % primäärienergian kulutuksesta. Tämä on lähes kaksinkertainen määrä koko maahan verrattuna. Uusiutuvan energian osuus nousi vuonna 2018 Itä-Suomen maakunnissa 3,1 prosenttia ollen nyt 63,8 prosenttia primäärienergian kulutuksesta. Lämmitysöljyn määrä on laskenut hieman ja turpeen käyttö on pysynyt samalla tasolla. Itä-Suomen sähköntuotannon omavaraisuusaste on 61 prosenttia. Kainuu on Itä-Suomen maakunnista lähimpänä omavaraisuutta. Itä-Suomen uusituvan energian käyttöaste vuonna 2018 oli 64 prosenttia.

Primäärienergian kulutusjakauma Kainuussa 2018 (Uusiutuva energia yhteensä 55 %).
Uusiutuvan energian osuus (%) nousi 6 prosenttiyksikköä Kainuussa vuonna 2018.

Uusiutuvan energian toimialaraportin (2019) mukaan uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta ylitti viime vuonna fossiilisen tuontipolttoaineiden osuuden Suomessa. Päästöoikeuden hinnan nousu edistää uusiutuvan energian investointeja ja käyttöä samalla kun teknologinen kehitys parantaa tuulivoimainvestointien kannattavuutta. Vuonna 2018 uusiutuvan energian kokonaiskäytöstä 9 % oli vesivoiman käyttöä, 4 % tuulivoiman käyttöä, 12 % pienpuun käyttöä, 28 % teollisuuden ja energiantuotannon puunkäyttöä, metsäteollisuuden jäteliemien käyttöä 33 %, liikenteen biopolttoaineita 3 %, lämpöpumppujen tuottamaa energiaa 5 %, kierrätyspolttoaineiden bio-osuus 3 % ja muuta bioenergiaa 1 %.

Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa energiatilastointi on yksi Itä-Suomen maakuntien (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) yhteinen toimenpide. Itä-Suomen energiatilasto on laadittu nyt seitsemän kertaa ja on saatavilla vuosilta 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 ja 2018. Vuodesta 2008 lähtien tilasto on laadittu primäärienergian eli kokonaisenergian käytön näkökulmasta.

Lähteet:

Itä-Suomen energiatilasto 2018
Uusiutuva energia toimialaraportti TEM 2019 65