Kuvutuskuva Rodeo

Kainuun järjestöasiain neuvottelukunnan toiminta käynnistyy

Kainuun maakunnallisen järjestöasiain neuvottelukunnan toiminta käynnistyy vuoden 2021 alussa. Kainuulaisen järjestökentän aloitteesta lähteneen neuvottelukunnan toiminnan käynnistämisen valmistelua, sen tavoitteita, rakennetta, toimintamallia ja tehtäviä on valmisteltu laajan toimijajoukon kesken ja aiemman maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun yhtenä osana. Muista maakunnista ja niiden neuvottelukunnista saatujen hyvien kokemusten perusteellakin on hyvä aika tiivistää myös laajan kainuulaisen yhdistys- ja järjestökentän yhteistyötä neuvottelukunnan toiminnan avulla.

Yhteisenä tavoitteena on neuvottelukunnan toiminnan kautta saada laajan tehtäväsektorin ja toimijakentän ääni ja edustus entistä paremmin mukaan maakunnalliseen strategia- ja ohjelmatyöhön, erityisesti hyvinvointityöhön sen yhteisten tavoitteiden määrittelyyn sekä toiminnan toteuttamiseen.  Yhdistysten ja järjestöjen kesken käynnistettävän neuvottelukunnan tavoitteena on olla monialainen yhteistyöelin, joka toimii järjestökentän edustajana eri kumppanuuspöydissä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on koota järjestötoimijoiden yhteiset näkemykset, ylläpitää ja varmistaa vuoropuhelu yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä sekä laatia maakunnallinen järjestöstrategia tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvottelukunnan yhteistyöllä vahvistetaan niiden roo­lia eri palvelujen kehittämisessä ja itse palvelutyössä, mikä sisältää myös maksullisen palvelutoiminnan. Muuttuvassa toimintakentässä neuvottelukunnan tavoite on yhteistyön kautta tukea järjestöjä ja yhdistyksiä niiden toiminnan uu­dis­ta­mi­ses­sa, uusien toimintamuotojen luomisessa sekä niiden palvelutuotannon ke­hit­tä­mi­ses­sä. Järjestötoiminnan tun­ne­tuksi tekeminen ja kansalaisten osallisuuden ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sien parantaminen on yksi neuvottelukunnan pe­rus­teh­tä­vis­tä. Neuvottelukunnan toiminta on osa maakunnan osallisuustyötä.

Kainuun maakuntahallituksen päätöksellä neuvottelukunta tulee koostumaan aluksi yhdestätoista yhdistystoimijasta, jotka kukin edustavat laajempaa toimintasektoria. Neuvottelukunta voi laajentaa jäsenkuntaansa tarpeen mukaan. Kainuun liitto on pyytänyt neuvottelukunnan kokoonpanoon mukaan katsottuja järjestöjä nimeämään edustajansa tammikuun 2021 alkuun mennessä.

Lue lisää maakuntahallituksen 23.11.2020 kokouksen päätöksestä:https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202178-12