Kainuun kulttuuriohjelman laadintatyö käynnistyi

Kulttuuriohjelmatyön tavoitteena on laatia vaikuttava kulttuuriohjelma, joka tukee alan uusiutumista sekä hakee yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa uusia avauksia kulttuurin aloille, matkailuun sekä Kainuun kulttuurin näkyvyyteen. Kulttuuriohjelman laadinta kytkeytyy maakunnan uudistuneeseen brändiin, millä halutaan vahvistaa etenkin Kainuun veto- ja pitovoimaa. Tällä tarkoitetaan asukashyvinvoinnin kasvamista, Kainuun kiinnostavuuden kasvua matkailijoille sekä uusia työmahdollisuuksia tekijöille ja osaajille.

Maanantaina 11.10 aloitettiin Kainuun liiton koolle kutsumana yhteinen työskentely Kainuun kulttuuriohjelman 2025 laadintaan liittyvien keskeisten kysymysten ja kehittämisteemojen kanssa. Työpaja pidettiin virtuaalisesti Howspace-työskentelyalustan kautta ja sen vetäjinä toimivat FlowHouse sekä Kaltio Creative.

Ensimmäinen yhteinen työpaja toteutettiin 11.10

Ensimmäiseen kaikille avoimeen työpajaan, joka käynnisti ohjelmatyön täydellä teolla, osallistui nelisenkymmentä henkilöä ympäri Kainuuta ennakkoilmoittautumisten mukaan. Tilaisuudessa heitettiin tittelit nurkkaan ja katsottiin avoimin mielin tulevaisuuteen. Yhteisesti ruodittavina olivat niin kunkin odotukset ja toiveet kulttuuriohjelmalta ja sen tuloksilta, vältettävät uhkakuvat, ratkaistavat kysymykset kuin menestyksen kannalta tärkeät asiatkin. Osallistujat saivat tuoda omia toiveitaan ja näkemyksiään eri teemojen osalta esille sekä suoraan keskustelussa että nimettömästi digitaalisella työtilalla.

Työpajan taustatiedoksi toteutettiin syyskuussa 2021 kysely, jonka tuloksia käytiin läpi työpajan aluksi. Kyselyn tulokset nostivat esiin konkreettisesti kainuulaisen taiteen ja kulttuurin erityispiirteitä.  Näiksi erityispiirteiksi tunnistettiin vahvat perinteet ja historia, esittävän taiteen monimuotoisuus, luontoympäristö ja luonnonläheisyys, kansainvälisen tason kiinnostavuuden saavuttaneet sisällöt sekä tekemistä ohjaava intohimo ja omalaatuisuus. Erityisinä kainuulaisen taide- ja kulttuurialan kehittämistarpeina kyselyn kautta tunnistettiin verkostomaisen yhteistyön, viestinnän ja markkinoinnin, osaamisen tukemisen sekä taloudellisten resurssien varmistamiseen liittyvät kehityskohteet. Kyselyn teemojen käsittelyä jatkettiin vielä työpajassa.

Ensimmäisen työpajan alustavia tuloksia

Työpajassa jatkettiin kyselyn pohjalta keskeisten kehittämisteemojen tunnistamista. Tällaisia alustavia tärkeimpiä kehittämisteemoja kainuulaisen taide- ja kulttuurialan kehittämisen osalta olivat mm. paikallisten kulttuuripalveluiden turvaaminen, osaamisen tukeminen ja osaajien houkuttelu, Kainuun taide – ja kulttuurialan verkostomaisen toiminnan kehittyminen sekä monialaisten yhteistyömallien kehittyminen. Lisäksi ensimmäisessä työpajassa tunnistettiin yhdessä useita kulttuurin tekijöitä, toimijoita ja tuottajia Kainuussa, jotka yhdessä muodostavat pohjan kulttuuriohjelman toimijakartalle. ”Toiveena osallistujat nostivat, että Kainuun kulttuuriohjelma toisi kulttuurin jokaisen kainuulaisen ulottuville”, kertoo Minna Komulainen Kainuun liitosta. Kulttuuriohjelma nähtiin myös vahvana työkaluna uuden brändin rinnalla, joka kertoo myös Kainuun ulkopuolelle, miten elinvoimainen ja nykyaikainen maakunta Kainuu on. Samalla ohjelman nähtiin vahvistavan alueen taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia Kainuussa. Kainuun uuden Vapauden valtakunta -brändin nähtiin tarjoavan taiteilijalle tilaa tehdä, aikaa olla oman taiteen äärellä, synnyttää uutta, sekä taiteilijayhteisöille aikaa tehdä yhdessä ja tuoda tuoreita äänensävyjä yhteiskuntaan.

Kulttuuri on itseisarvo yhtä paljon kuin matkailutulojen tuojakin

Kulttuurialoilla työskentelee varsin pieni osuus suomalaisesta työvoimasta, mutta taiteellisella ja kulttuurisella toiminnalla on paljon epäsuoria ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia ja taloudellisia heijastusvaikutuksia ympäristöönsä. Usein se on jopa tuottoisampaa muille kuin kulttuuritoimijoille itselleen. Kulttuuri on kuitenkin myös osa meidän jokaisen elämää, itseisarvo ja hyvinvoinnin osatekijä, jonka arvoa ei tule taloudellisilla kriteereillä aina edes mitata.

Mukaan ehtii vielä!

Eikö viesti kulttuuriohjelman laatimisesta ja mahdollisuudesta osallistua tähän työhön tavoittanut sinua tarpeeksi ajoissa, jotta olisit ehtinyt mukaan ensimmäiseen työpajaan? Ei huolta – mukaan ehtii vielä!

Seuraavat työpajat järjestetään 3.11 ja 24.11. Tarkoituksena on silloin päästä jo tapaamaan kasvokkain, mutta mikäli koronatilanteesta johtuen tapaaminen ei ole mahdollista, tullaan tilaisuus toteuttamaan etäyhteyden kautta. Työn tukena toimii digitaalinen työtila Howspace, jonka tavoitteena on toimia yhteisen keskustelun tukena, informaation jakamisen apuna, materiaalipankkina sekä projektin edistämisen työkaluna. Työtilaan on pääsy vain kulttuuriohjelman kehitystyöhön osallistuvilla tahoilla, joten ilmoittautuminen vaaditaan.

Työn eteneminen

Seuraavat työpajat ovat 3.11. klo 9.-12.00 teemalla Tavoitteista toiminnaksi sekä 24.11.2021 Markkinointi. Ilmoittaudu mukaan 3.11 työpajaan täältä: https://forms.gle/33mgQ5Sp2Ua6v9fa8

Lisätietoja:

Minna Komulainen, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto, puh. 044 4100726, minna.komulainen@kainuunliitto.fi

Jouni Kärkkäinen, FlowHouse, puh. 045-1253405, jouni.karkkainen@flowhouse.fi