Uutiskirjeen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kainuun liiton uutiskirjeen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on henkilötietolain (523/1999 pykälien 10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Laadittu 20.4.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kainuun liitto,
Kauppakatu 1, 87100 Kajaani
S-posti kainuunliitto@kainuu.fi
Puhelin 08 6155 4260
Y-tunnus 2496992-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hallintojohtaja Paula Halonen, paula.halonen@kainuu.fi, 044 4100 728

3. Rekisterin nimi

Kainuun liiton uutiskirjeen sähköpostirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on sähköpostiosoitteisto, jonka kautta lähetetään Kainuun liiton uutiskirje noin 10
kertaa vuodessa. Uutiskirjeen lähettämisen tarkoitus on kertoa kansalaisille ja
yhteistyökumppaneille Kainuun liiton toiminnasta, päätöksenteosta ja ajankohtaisista
asioista. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: uutiskirjeen saajan etunimi, sukunimi ja
sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan tallentaa yritys, mutta se ei ole pakollinen tieto.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kainuun liiton verkkosivuilla julkaistaan uutiskirjeen tilauslomake, josta tiedot saadaan
uutiskirjeen sähköpostirekisteriin. Uutiskirjeen tilaamalla vastaanottaja antaa
suostumuksen uutiskirjeen lähettämiseen. Lisäksi osoitteita kootaan Kainuun liiton yhteistyökumppaneiden sähköpostiosoitteistosta. Osoitteet ovat työn tai viran hoitamiseen tarkoitettuja työsähköposteja. Luottamushenkilöiden osalta on pyydetty erikseen allekirjoitettu lupa siitä, mihin osoitteeseen saa lähettää luottamustehtävän hoitamiseen liittyvää sähköpostia.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Kainuun liiton ulkopuolellelle, eikä uutiskirjeen vastaanottajien tietoja
julkaista missään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään ainoastaan sähköisinä. Tiedot sijaitsevat Emaileri Oy:n
alihankkijoiden (Data Center Finland Oy ja Pilvia Oy) palvelimilla, jotka ovat
asianmukaisesti suojattu. Sekä Emaileri että alihankkijat ovat suomalaisia yrityksiä.
Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä Kainuun liiton henkilökuntaan kuuluvilla, jotka
toimittavat uutiskirjettä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Kainuun liitolle, joka voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kainuun liitto vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa.