Uutiskirjeen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kainuun liiton uutiskirjeen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on henkilötietolain (523/1999 pykälien 10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Laadittu 20.4.2018. Päivitetty viimeksi 21.1.2021

1. Rekisterinpitäjä

Kainuun liitto,
Kauppakatu 1, 87100 Kajaani
S-posti kirjaamo@kainuunliitto.fi
Puhelin 040 722 0900 (kirjaamo)
Y-tunnus 2496992-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hallintojohtaja Paula Halonen, paula.halonen@kainuu.fi, 044 4100 728

3. Rekisterin nimi

Kainuun liiton uutiskirjeen sähköpostirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kainuun liitto julkaisee kahta erilaista uutiskirjettä joiden vastaanottajien sähköpostiosoitteista muodostuu rekisteri.

Kainuun liiton uutiskirje ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa. Uutiskirjeen lähettämisen tarkoitus on kertoa kansalaisille ja yhteistyökumppaneille Kainuun liiton toiminnasta, päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Toinen uutiskirje on Kainuun matkailufoorumin uutiskirje, jonka Kainuun liitto toimittaa ja lähettää. Kirje lähetetään ja sen voivat tilata kainuulaiset matkailuyritykset. Ajankohtaisten uutisten lisäksi kirjeessä kerrotaan tulevista tapahtumista ja koulutuksista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: uutiskirjeen saajan etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan tallentaa yritys, mutta se ei ole pakollinen tieto. Tietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kainuun liiton verkkosivuilla julkaistaan uutiskirjeen tilauslomake, josta tiedot saadaan uutiskirjeen sähköpostirekisteriin. Uutiskirjeen tilaamalla vastaanottaja antaa suostumuksen uutiskirjeen lähettämiseen. Lisäksi osoitteita kootaan Kainuun liiton yhteistyökumppaneiden sähköpostiosoitteistosta. Osoitteet ovat työn tai viran hoitamiseen tarkoitettuja työsähköposteja. Luottamushenkilöiden osalta on pyydetty erikseen allekirjoitettu lupa siitä, mihin osoitteeseen saa lähettää luottamustehtävän hoitamiseen liittyvää sähköpostia.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Kainuun liiton ulkopuolelle, eikä uutiskirjeen vastaanottajien tietoja julkaista missään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään ainoastaan sähköisinä. Tiedot sijaitsevat Emaileri Oy:n alihankkijoiden (Data Center Finland Oy ja Pilvia Oy) palvelimilla, jotka ovat asianmukaisesti suojattu. Sekä Emaileri että alihankkijat ovat suomalaisia yrityksiä.
Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä Kainuun liiton henkilökuntaan kuuluvilla, jotka toimittavat uutiskirjettä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Kainuun liitolle, joka voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kainuun liitto vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.