Revontuliyö

Kainuun liitto on liittynyt Suomen arktisen seuran jäseneksi

Suomen arktisen politiikan strategian mukaan koko Suomi on arktinen maa. Suomen arktiset intressit ja arktinen osaaminen koskettavat koko maata, ja koko Suomen arktisuus tukee ja vahvistaa Suomen kansainvälistä arktista maakuvaa kansainvälisissä yhteyksissä. Kainuun liitto on hyväksytty Suomen arktisen seuran jäseneksi. Jäsenyys tukee Kainuun työtä Barentsin yhteistyössä sekä Suomen arktiseen strategiaan ja muuhun arktisiin intresseihin liittyvää kehitystä.

 

Barentsin alueen yhteistyö on keskeinen, vakiintunut osa arktisen yhteistyön rakenteita ja Suomen arktista toimintakenttää, ja tarjoaa luontevan foorumin vuoropuhelulle sekä käytännön yhteistyölle pohjoisten alueiden erityiskysymyksissä.  Barentsin alueellisesta yhteistyöstä vastaavat Suomessa maakuntien liitot (Kainuun liitto, Lapin liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto). Maakuntien liittojen lakisääteinen tehtävä on vastata alueellisesta kehittämisestä ja tämän tehtävän kautta pitää huolta pohjoisen elinolosuhteista.

Rajat ylittävä alueellinen yhteistyö tukee Barentsin ja arktisen alueen vakautta ja turvallista kansainvälistä toimintakenttää, sekä ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua mm. Venäjän pohjoisten alueiden kanssa.  Vakaat yhteistyösuhteet ja aktiivinen vuoropuhelu ovat erityisen tärkeitä Suomen puheenjohtajuuskaudella Barentsin euroarktisessa neuvostossa BEAC) vuosina 2021 – 2023, jolloin samanaikaisesti Venäjä toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana.  Maakunnilla on korostunut rooli alueellisen yhteistyön vetureina ja ylläpitäjinä arktisella alueella.

Suomen arktisen politiikan strategian mukaan koko Suomi on arktinen maa. Suomen arktiset intressit ja arktinen osaaminen koskettavat koko maata, ja koko Suomen arktisuus tukee ja vahvistaa Suomen kansainvälistä arktista maakuvaa kansainvälisissä yhteyksissä.

Suomen Arktinen Seura tukee Suomen arktisen strategian toteuttamistoimenpiteitä. Seura on aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toimija ja se seuraa arktisella suuralueella tapahtuvaa kehitystä ja hankkeita erityisesti Suomea kiinnostavien kysymysten kannalta. Seura vahvistaa valtiollisten, kunnallisten, poliittisten ja yritysmaailman päättäjien sekä tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta ja edistää toiminnallaan taloudellisesti, yhteiskunnallisesti sekä ympäristöllisesti kestävää, rauhanomaista kehitystä.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura järjestää seminaareja, esitelmätilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin ja kotimaisiin arktisia alueita käsitteleviin järjestöihin, tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin, elinkeinoelämään ja muihin organisaatioihin.

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen kansalainen ja suomalainen yhteisö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen.

Lisätietoa

Suomen arktinen seura (arcticfinland.fi)

Suomen uusi arktisen politiikan strategia