Kainuun maakuntahallituksen kokous 2.5.2023

Katso Kainuun maakuntahallituksen kokouksen 2.5. esityslista tästä

Kainuun maakuntahallituksen ensimmäinen toukokuun kokous oli vahvasti hankepainotteinen sisällöltään. Itäisen Suomen elinvoiman vahvistamista koskevaan hankehakuun, jonka Kainuun liitto toteutti, saapui runsaasti hakemuksia. Maakuntahallitus puolsi rahoituksen myöntämistä kolmeen hankkeeseen.

Kainuun edunajamisen ajankohtaiskatsauksessa tutustuttiin mm. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun ja Kainuun kuntajohdon EU-vierailun antiin erityisesti metsäasioihin liittyen. Maakuntahallitus tukee Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita; yksityiskohtaisimmat esitykset on valmisteltu EU- ja aluepolitiikkaan, metsäpolitiikkaan sekä liikenneasioihin. Maakuntahallituksen keskustelussa nousivat Kainuun näkökulmasta esille mm. kuntien ja hyvinvointialueiden ennaltaehkäisevän työn tukeminen, Harrastamisen Suomen mallin jatko ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen koulutukseen ja maahanmuuttoon nojautuen. Kainuun kannalta on tärkeää, että tulevassa hallitusohjelmassa turvataan hyvinvointialueiden työrauha rakenneuudistuksilta eli riittävästi aikaa, rahoitusta ja johtamisen edellytykset.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa jatkettiin keskustelua Kainuun liiton roolista Arctic Lakeland -brändin alla toimivassa matkailuyhteistyössä. Matkailuyhteistyö Kainuussa on yksi avaintekijöistä maakunnan lentoliikenteen markkinaehtoista jatkumista ajatellen. Toimintaa ohjaamaan tullaan perustamaan ohjausryhmä, kunhan Kainuun liitto on ensiksi kuullut asiasta kuntia, matkailualueita ja alueen avainyrityksiä. Maakuntajohtaja käsittelee blogikirjoituksessaan asiaa tarkemmin: https://bit.ly/44jvHtz

Maakuntahallitus myös hyväksyi Kainuun liiton lausunnon Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelmasta. Kainuun liiton mielestä suunnitelma on hyvin valmisteltu, kattava ja tavoitteiltaan oikea. Liiton kannanotossa kritisoitiin Metsähallituksen suunnitelmia lakkauttaa Kuhmosta Petolan luontokeskus, joka perustuu lakiin Ystävyyden puiston perustamisesta.

Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa – kunnissa -hanke

Kuhmon kaupunki on hakenut Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta uuteen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää verkostomaista yhteistyötä rajaseutujen seutukaupunkien ja kuntien kesken ja näin vahvistaa niiden asemaa erityisesti hankerahoituksen hankkimista ajatellen. Hankkeessa toteutetaan myös kehittämispilotteja, joilla tähdätään ennakointityön ja varautumisen parantamiseen.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 3.4.2023 – 31.3.2025 ja kokonaiskustannusarvio 318 629 euroa, josta 254 903 euroa AKKE-rahoitusta.

Logistiikan Vuoksi -hanke

Lappeenrannan kaupunki toimii hakijana hankkeessa, jonka tavoitteena on mahdollistaa sisävesikuljetusten häiriötön jatkuminen Vuoksen vesistöalueella ja kehittää alueen satamien toimintoja. Hanketta ovat valmistelleet Joensuu, Kuopio, Lappeenranta, Savonlinna ja Varkaus yhdessä Metsä Groupin, Stora Enson ja UPM:n kanssa.

Hankkeen päätavoitteet ovat

  1. Systemaattisen liikennejärjestelmän luominen Vuoksen vesistöalueelle.
  2. Satamien kehittäminen, tarvittavien infrastruktuuri-investointien varmistaminen ja logistiikkayritysten toimintaympäristön parantaminen.
  3. Konkreettinen ehdotus/suunnitelma laivakaluston uudistamisesta lähivuosina sekä laivojen korjaus- ja huoltotoiminnoista Saimaan alueella.
  4. Varustamoiden ja laivanrakennusteollisuuden tarpeita vastaavan koulutusohjelman kehittäminen.
  5. Satamien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittäminen.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.4.2023-31.12.2024 ja kokonaiskustannusarvio on 168 560 euroa, johon haetaan AKKE-rahoitusta 134 848 euroa.

VVV-verkostovoimaa vedystä -hanke

Suomen Vetylaakso ry:n hanke keskittyy itäisen Suomen rooliin vetytalouden veturina. Hankkeen tavoitteita ovat:

  1. Itäisen Suomen roolin varmistaminen vetytalouden kansallisena veturina.
  2. Yritysverkostojen vahvistaminen.
  3. Vetyverkoston toiminnan laajentaminen koskemaan ensi vaiheessa itäistä Suomea ja mahdollisesti koko Suomea.
  4. Teollisten investointien ja työpaikkojen lisääminen itäiseen Suomeen.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.11.2023-31.12.2024 ja kokonaiskustannusarvio on 112 476 euroa, johon haetaan kansallista AKKE-rahoitusta 89 981 euroa.

Päätökset lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 03/2023: Merkittiin tiedoksi.

* Eron myöntäminen Esko Rautiaiselle Pohjois-Suomen neuvottelukunnan varajäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Edustajan nimeäminen Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan Esko Rautiaisen tilalle: Eila Aavakare ehdotti, että Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan Esko Rautiaisen tilalle Mikko Polvisen varajäseneksi nimetään Toni Haapala. Maakuntahallitus hyväksyi Eila Aavakareen ehdotuksen ja Toni Haapala nimettiin Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan Esko Rautiaisen tilalle Mikko Polvisen varajäseneksi.

* Eron myöntäminen Esko Rautiaiselle Itä-Suomen neuvottelukunnan varajäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Edustajien nimeäminen Itä-Suomen neuvottelukuntaan: Käydyn keskustelun ja tehtyjen ehdotusten jälkeen Itä-Suomen neuvottelukuntaan nimettiin seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Kortelainen Juha (varajäsen Vesa Kaikkonen), Polvinen Mikko (varajäsen Toni Haapala), Juhani Seppänen (varajäsen Jaakko Kyllönen), Sakari Seppänen (varajäsen Esa Kemppainen), Eila Aavakare (varajäsen Minna Partanen) ja Markku Oikarinen (varajäsen Heikki Hekkala).

* Lausunto Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelmaksi 2023-2028: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin lausunto kokouksessa tehdyillä muutoksilla seuraavassa muodossa: 

Kainuun liiton lausunto

Kainuun liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Metsähallituksen luonnoksesta ”Kainuun, Keski- ja Pohjois- Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelmaksi vuosille 2023-2028”.

Metsähallituksen rooli Kainuussa on merkittävä sekä valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnoijana että kansallispuistojen, virkistys- ja retkeilypaikkojen ylläpitäjänä.

Metsätalouden osalta aluetalousvaikutukset Kainuulle ovat huomattavat. Lisäksi maakunnan matkailuelinkeinon näkökulmasta on tärkeää, että alueen luontomatkailua ja retkeilyreitistöä kehitetään, markkinoidaan ja kohteet ovat saavutettavissa.

Luonnonvarasuunnitelmassa on todettu, että Kuhmon luontokeskus Petolan toiminta entisenlaisena lakkaa ja toimintaa kehitetään digipalveluihin ja kattamaan laajemmin koko Kainuuta. Kainuun liitto muistuttaa, että Petolan toiminta on osa kompensaatiotoimenpiteitä, jotka käynnistettiin lievittämään valtion Ystävyyden puistoa koskevasta laista (488/1990) Kuhmon aluetaloudelle aiheutuneita pysyviä tulo- ja työllisyysmenetyksiä. Lakkautussuunnitelma on näin ollen voimassa olevan lain vastainen.

Kainuun liitto esittää, että luontokeskus Petolaa koskeva esitys tulee palauttaa uuteen valmisteluun. Kuhmon kaupungin lausunnon mukaisesti Metsähallituksen tulee yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa pohtia keinoja, miten näyttelyä voidaan uudistaa ja miten toimintaa voidaan kehittää niin, että em. lain mukainen kompensaatiomenettely toteutuu.

Kainuun liitto pitää tärkeänä, että matkailijoita ja retkeilijöitä palvelevat tiedot ovat helposti saatavilla ja ajan tasalla. Maakuntahallitus esittää, että Petolasta kehitetään Metsähallituksen Kainuussa sijaitsevien kansallispuistojen sekä virkistys- ja retkeilyalueiden yhteinen luontokeskus.

Luonnonvarasuunnitelmassa on tavoitteita myös tuulivoimatuotannolle, joka on Kainuun aluekehittämisen näkökulmasta merkittävin toimenpidekokonaisuus Kainuun vihreän siirtymän toteuttamisessa. Alueellisen maankäytönsuunnittelun ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisen osalta yhteistyö maakuntakaavoituksen kanssa on oleellista.

Luonnonvarasuunnitelma on laadittu kattavasti ja selkeästi. Suunnitelman linjaukset vastaavat Kainuun liiton ja Kainuu-ohjelman tavoitteita alueemme metsäsektorin kehittämisestä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset tavoitteet. Kainuun liitolla ei ole muuta yksityiskohtaista lausuttavaa luonnoksesta.

* Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa – kunnissa -hanke: Käydyn keskustelun hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Logistiikan Vuoksi -hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* VVV-verkostovoimaa vedystä -hanke: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Itäisen Suomen elinvoiman tukeminen AKKE-rahoitus kielteiset päätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viranhaltijapäätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 27.03.-21.04.2023: Merkittiin tiedoksi.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050
sakari.seppanen@vuokatti.net