Kantarelli metsässä

Kainuun maakuntahallituksen kokoustiedote 17.10.2022

Lokakuun kokous oli Kainuun maakuntahallitukselle hankepainotteinen. Kokouksessa hyväksyttiin kolmen eri hankkeen rahoitus kansallisesta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja rahoitusraamien tilanne sekä mm. uuden ohjelmakauden hankehakutilanne ja Kainuun alueellisen riskiarvioinnin valmistelu. Maakuntahallitus tutustui myös tulevan vuoden talousarvioluonnokseen ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2023–2025. Asiakirjat tuodaan lopullisesti hyväksyttäväksi joulukuun maakuntavaltuuston kokoukseen.

Kainuun edunajamisen tilannekatsauksessa käytiin myös läpi tarvittavia toimenpiteitä lentoliikenteen turvaamiseksi alueelle ostopalvelukauden jälkeen ja tällä hetkellä, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lopettaa ostopalveluiden hankinnan Kajaanin lentokentän yhteyksille vuodesta 2023 alkaen. Asiasta on mm. järjestetty yhteispalaveri ELY:n, kuntien ja matkailusektorin kesken.

Metsien muutos, hiilinielut ja metsien käytön muutoksesta johtuvat aluetalousvaikutukset IP-maakunnissa (MEMU) -hanke

Maakuntahallitus puolsi Metsien muutos, hiilinielut ja metsien käytön muutoksesta johtuvat aluetalousvaikutukset IP-maakunnissa (MEMU) -hankkeen rahoittamista. MEMU -hanke tuottaa tietoa seitsemälle Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnalle metsien muutoksesta 1960-luvun jälkeen, suometsistä sekä arvioita metsien hakkuumahdollisuuksista ja hiilinieluista. Lisäksi hankkeessa arvioidaan kohdemaakunnittain metsien lisäsuojelun vaikutuksia hakkuumahdollisuuksiin sekä lisäsuojelun potentiaalisia talousvaikutuksia. Hankkeessa tuotettu tieto palvelee alueellista liiketoimintaa ja strategista päätöksentekoa. Hanke myös toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman 2022–2025 vihreän siirtymän tavoitetta korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla sekä vahvistaa Kainuun hiilensidontaa.

Luonnonvarakeskuksen hallinnoima hanke toteutetaan 1.10.2022-31.12.2023. Kokonaiskustannusarvio on 190 385 €, johon haetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta (AKKE) 152 308 € (80 %). Kainuun liiton osuus rahoituksesta on noin 22 000 €.

Yliopistokoulutuksen laajentaminen Kainuussa – YlaKa -hanke

Yliopistokoulutuksen laajentaminen Kainuussa (YlaKa) -hankkeessa Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus ja Kajaanin ammattikorkeakoulu selvittävät yliopistokoulutuksen kehittämismahdollisuuksia Kainuussa. Hankkeessa tehdään selvitys siitä, mitkä ovat mahdollisuudet Kainuussa käynnistää työelämän tarpeita vastaavia, pysyväisluonteisia yliopiston muuntokoulutus-ohjelmia sekä kehittää opintopolkuja KAMK:n koulutuksesta Kainuussa toteutettaviin yliopistokoulutuksiin. Selvityskohteiksi on tunnistettu koulutuspolun rakentaminen liiketalouden alaan (tradenomi – kauppakorkeakoulu), mutta myös muiden koulutusalojen, kuten esimerkiksi koulutus- ja kasvatus sekä sosiaali- ja terveysalan, mahdollisuudet yliopistotasoiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen ovat hankkeessa selvityskohteina.

Maakuntahallitus puolsi hankkeen rahoittamista. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022-31.8.2023 ja kokonaiskustannusarvio 125 000 €. Tähän haetaan sopimuksellista AKKE rahoitusta 100 000 €. Hanke on yksi Kainuun ja valtioneuvoston aluekehittämiskeskusteluissa sopiman yhteistyöasiakirjan toimenpiteistä.

Vuokatti Sport and Technology esiselvitys -hanke

Kajaanin ammattikorkeakoulu on hakenut rahoitusta Vuokatti Sport and Technology esiselvitys-hankkeelle. Maakuntahallitus puolsi hankkeen rahoittamista. 1.10.2022-31.3.2023 toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on 53 104 €, johon haettiin kansallista alueiden ja kestävän kasvun (AKKE) rahoitusta 42 483 €.

Hankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet ja keinot Vuokatin liikuntaekosysteemin laajentamiseen urheilu- ja liikuntateknologia-alan yrityksillä. Toimenpiteinä esiselvityshankkeessa ovat mm. alkukartoitus alueen toimijoille ja selvitys vastaavan tyyppisistä liikuntaekosysteemeistä.

Hanke vahvistaa Vuokatin liikuntaekosysteemiä, joka on urheilun ja liikunnan toimialaveturi Kainuussa. Samalla hanke toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman 2022–2025 elinkeinojen kehittämisen tavoitetta.

Päätökset lyhyesti

 • Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
 • Talousraportti 09/2022 ja tulosennuste vuodelle 2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
 • Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023-2025: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
 • KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
 • Metsien muutos, hiilinielut ja metsien käytön muutoksesta johtuvat aluetalousvaikutukset IP-maakunnissa (MEMU) -hanke:
  Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti sillä korjauksella että esittelytekstissä mainittu Etelä-Savo ei ole mukana hankkeessa ja hankehakemus tarkennetaan sen mukaisesti.
 • Yliopistokoulutuksen laajentaminen Kainuussa – YlaKa -hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Vuokatti Sport and Technology esiselvitys -hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun liiton lausunnot ajalla 19.09.-07.10.2022: Merkittiin tiedoksi.
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050
sakari.seppanen@vuokatti.net

maakuntajohtaja Pentti Malinen
+358 44 7970 197
pentti.malinen@kainuunliitto.fi

hallintojohtaja Paula Halonen
+358 44 410 0728
paula.halonen@kainuunliitto.fi