Kainuun liiton logo

Kainuun maakuntahallituksen päätöksiä 20.6.2022

Kainuun maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään hybridikokouksena.

Kainuun maakuntahallituksen kokouksen 20.6.2022 esityslista


Kainuun maakuntahallitus kokoontui juhannusviikolla kesäkuun toiseen kokoukseensa. Asialistalla olivat mm. Kainuun ilmasto- ja ympäristöasiainneuvottelukunnan kannanotto Kainuun maakuntahallitukselle biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseksi Kainuussa, maakunnan liiton tiedonhallintamalli sekä katsaus Kainuun liiton kansainvälisiin tehtäviin. Maakuntahallitus hyväksyi myös yhteistyösopimuksen, joka laajentaa nuorisovaltuuston toiminnan osaksi hyvinvointialueen lakisääteisiä osallisuuselimiä. Sopimuksella varmistetaan nuorisovaltuuston laajat toimintaedellytykset ja mahdollistetaan Kainuun liiton sekä hyvinvointialueen yhteistyö liittyen nuorten osallisuuteen maakunnallisessa kehittämistyössä.

Edunvalvonnan ajankohtaiskatsauksessa esille nousi erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön asettama valtiosihteeriryhmä, jonka tehtävänä on selvittää, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan. Ryhmä esittelee näkemyksensä 16.8.2022 mennessä.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa keskusteltiin mm. Kainuun liiton toimintasuunnitelman linjauksista ensi vuodelle sekä käytiin läpi Kainuun liiton järjestämän Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen valmistelujen tilanne. Huippukokous järjestetään syyskuun 2022 alussa.

Kainuun ilmasto- ja ympäristöasiainneuvottelukunnan kannanotto Kainuun maakuntahallitukselle biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseksi Kainuussa

Kokouksessa keskusteltiin myös biokaasun tuotannon ja käytön lisäämisestä Kainuussa. Kainuun ilmasto- ja ympäristöasiainneuvottelukunta on valtuuttanut Kainuun liiton viraston laatimaan maakuntahallitukselle lausunnon biokaasun tuotannon ja käytön vauhdittamiseksi Kainuussa.

Venäjän hyökkäyssota on nostanut fossiilisten polttoaineiden markkinahintoja voimakkaasti. Uusiutuvana ja paikallisena energianlähteenä biokaasu vähentää globaalien markkinahäiriöiden vaikutuksia paikalliseen energiatalouteen ja vahvistaa Kainuun energiaomavaraisuutta.

Lausunnossa todetaan, että Kainuun liiton tulee organisoida neuvottelut biokaasutoimialan toimijoiden, kuten kunnat, raaka-ainetuottajat sekä biokaasun loppukäyttäjät, välillä. Neuvotteluissa tulisi löytää tapa, jolla turvataan biokaasun tuottamiseen tarvittavien raaka-aineiden saatavuus, operaattorit biokaasun tuotantoon sekä kannattavan tuotannon mahdollistava biokaasun kysyntä.

Kainuun liiton rahoittamana on myös alkamassa hanke, joka tuottaa skenaariot vaihtoehtoisista tavoista käynnistää biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen Kainuussa. Kartoituksen tulosten perusteella valitaan etenemistapa ja toimenpiteet vaadittujen investointien ja operaattoreiden saamiseksi.

Maakuntahallituksella oli hyvin yksimielinen näkemys biokaasun ja siihen liittyvän infrastruktuurin positiivisesta merkityksestä maakunnalle. Puolangalla käynnistyvää, pienen mittakaavan biokaasun tuotantolaitosta pidettiin hyvänä aloituksena. Logistisesti järkevää on rakentaa Kainuuseen useampi käsittelylaitos, jotta jätteiden kuljetusmatka ei tule liian pitkäksi.

Kajaanin, Sotkamon, Suomussalmen ja Hyrynsalmen jätevedenpuhdistamoiden puhdistamolietteiden jatkokäsittelyn nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2026. Kajaanin, Sotkamon ja Suomussalmen yhdyskuntalietteet Gasum vie vuonna 2026 päättyvän sopimuksen mukaisesti Ouluun jatkokäsittelyyn. Myös Ekokympin keräysvastuulla oleva erilliskerätty biojäte toimitetaan Gasumille. Maakuntahallitus ei pitänyt jätteiden Ouluun kuljettamista kestävänä ratkaisuna ja katsoi, että pitää viipymättä käynnistää toimet maakunnan omien raaka-aineiden jalostamiseksi biokaasuksi Kainuussa.

Katsaus Kainuun liiton kansainvälisiin tehtäviin

Itärajan maakuntana Kainuulla on aina ollut runsaasti erilaisia yhteistyösopimuksia- ja hankkeita venäläisten kumppaneiden kanssa. Toiminta on perustunut niin EU:n ja kansallisen tason kuin maakunnallisiin sekä Kainuun liiton sopimuksiin. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi yhteistyö on kuitenkin jäädytetty jokaisella tasolla.

Rajamaakuntien edunvalvonnassa on noussut uusia tarpeita nykytilanteen takia, kun Ukrainan sodan heijastusvaikutukset kohdistuvat näille alueille. Parhaillaan on käynnissä selvitys EU:n ja kansallisten kehittämisvarojen (Venäjä-yhteistyöhön kohdennetut ulkorajayhteistyöohjelmat) uudelleen suuntaamisesta näiden maakuntien suoraan kehittämiseen. Myös kansallisesti käydään samansuuntaisia keskusteluja itäisen Suomen elinvoiman vahvistamisesta.

Barentsin alueella yhteistyö jatkuu pohjoismaisten toimijoiden kesken Suomen (ulkoministeriön) linjauksen mukaisesti. Asiasta järjestettiin kansainvälinen kokous ja seminaari Kuusamossa 30.-31.5.2022.

Kainuun liitossa toimiva Venäjä-strategiaryhmä seuraa sekä kansainvälisen kehityksen että Venäjän sisäisen tilanteen etenemistä.

Päätökset lyhyesti:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 05/2022: Merkittiin tiedoksi.

* Kainuun liiton tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukunnan kannanotto Kainuun maakuntahallitukselle biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseksi Kainuussa: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Yhteistyösopimus nuorisovaltuustosta: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 31.05.-13.06.2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Katsaus Kainuun liiton kansainvälisiin tehtäviin: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen, puh. 045 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net