Junaliikenne on osa liikennesuunnittelua.

Kainuun maakuntahallitus jyrähtää: Itäisen Suomen ja Pohjois- Suomen liikennejärjestelmä vaatii mittavaa kehittämistä

Kainuun maakuntahallitus yhtyy Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen 29.8.2022 kannanottoon ”Itä-Suomen liikenne ja väylät vaativat mittavaa panostusta” ja täydentää kannanotossa esille tulleita asioita Kainuun näkökulmasta. 

Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne muuttui Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Tästä aiheutuneella toimintaympäristön muutoksella on ollut suuria alueellisia vaikutuksia Suomen liikennejärjestelmään. Kainuun maakuntahallitus toteaa, että suurimmat vaikutukset toimintaympäristön muutoksesta kohdistuvat itäiseen Suomeen, joka on selkeästi jäänyt jälkeen suurten liikenneinvestointien osalta. Maakuntahallitus painottaa, että nykytilanteessa Itäratakokonaisuuden merkitys on kasvanut ja että Itä- Suomen alueellisen saavutettavuuden varmistaminen niin maaliikenteen kuin lentoliikenteenkin puitteissa on kansallinen välttämättömyys.

Elinkeinoelämän kuljetuksille ja toimintaedellytysten parantamiselle sekä Kainuun saavutettavuudelle tärkeitä liikennejärjestelmän kehittämis- ja parantamishankkeita on Itä-Suomen alueella Pohjois-Savossa, Etelä- Savossa ja Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Näiden maakuntien alueella toteutettavat pääteiden ja rataverkon liikenneinfrahankkeet parantavat myös Kainuun elinkeinoelämän kilpailukykyä ja saavutettavuutta muun muassa henkilöjunaliikenteessä.

Kainuun kannalta tärkeitä ja kiireellisiä toimenpiteitä Savon radalla ovat rautatieliikenteen sujuvuutta parantava Kuopion ratapihakokonaisuuden toteuttaminen ja Iisalmi-Kontiomäki rataosan välityskyvyn parantaminen. Toimenpiteiden suunnittelu Savon radan nopeuden nostamiseksi tulee käynnistää välittömästi huomioiden myös tavaraliikenteen tarpeet. Tähän hankekokonaisuuteen tulee sisällyttää kaikki toimenpiteet, joilla henkilöjunien nopeutta voidaan nostaa ratageometrian sallimaan tasoon. Hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen tulee hakea EU:n TEN-T-verkon kehittämisen CEF-tukea. Kontiomäki-Joensuu-radan välityskyvyn ja liikenteen sujuvuuden parantamisen kannalta tärkeiden uusien liikennepaikkojen suunnittelu tulee käynnistää pikaisesti.

Kainuussa ja lähialueella on toteutumassa useita rataverkon parantamishankkeita, mm. Oulu-Kontiomäki uudet liikennepaikat (23 M€, v.2022) sekä Kontiomäki-Pesiökylä perusparannus (81 M€, v. 2023). Kaikki viisi hanketta ovat tärkeitä perusparannuksia muun muassa rataosien liikennöinnin turvaamisen sekä elinkeinoelämän toimivien ja kustannustehokkaiden kuljetusten kannalta. Kainuun maakuntahallitus haluaakin kiittää valtion liikennehallintoa ja päätöksentekijöitä näiden tärkeiden perusparannushankkeiden toteuttamisesta.

Valtatie 5 on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä aina Lapin Sodankylään saakka. Kiireellisimpiä toteutettavia hankkeita Kainuun näkökulmasta ovat yhteysvälit Leppävirta-Kuopio ja Nerkoon kohta Pohjois- Savossa sekä Hietanen-Pitkäjärvi Etelä-Savossa.

Valtatiellä 22 Oulu-Kajaani on suuri merkitys tien vaikutusalueen kuntien elinvoimaisuudelle sekä yritysten toiminnalle ja kilpailukyvylle. Väyläverkon investointiohjelmassa 2022–2029 on perusväylänpidon parantamisrahoitusta ehdotettu kohdistettavaksi valtatielle 22 vain kahteen kohteeseen (yhteensä 2,4 M€). Oulu-Kajaani yhteysvälin parantamiskohteiden kokonaisuuden toteuttaminen edellyttää kuitenkin huomattavaa lisärahoitusta. Tunnistettujen ja tarpeellisten parantamiskohteiden, esimerkiksi keskikaiteelliset ohituskaistat, suunnitteluvalmiutta on lisättävä viivytyksettä. Kainuun maakuntahallitus teki jo vuonna 2018 maanteiden luokitukseen liittyvän esityksen liikenne- ja viestintäministeriölle valtatien 6 Helsinki-Joensuu-Kajaani muuttamista siten, että valtatie 6 käsittää tieyhteyden Helsinki-Joensuu- Kajaani-Oulu sekä kantatien 89 Paltamo-Vartius tieluokan muuttamista valtatieksi (valtatie 22 Paltamo-Vartius).

Liikenne- ja viestintävirasto teki hankintapäätöksen viiden maakuntakentän lentoliikenteen kilpailutuksesta 5.9.2022. Säännöllisen lentoliikennepalvelun tarjoaminen julkisen palveluvelvoitteen mukaisesti koskee sopimuskaudella 31.10.2022 – 30.7.2023 harjoitettavaa aikataulunmukaista liikennettä.

Hankinnan mahdollinen optiokausi voi pisimmillään olla 31.7.2023 – 28.4.2024. Kainuun maakuntahallitus pitää hankintapäätöstä erittäin tarpeellisena. Keskeytymättömän lentoliikenne ja varmuus sen olemassaolosta pitkällä aikavälillä on suunnattoman tärkeää. Lentoyhteys Kajaaniin on useiden kainuulaisten yritysten toiminnalle ehdoton edellytys, muun muassa kansainväliselle matkailulle tarkoitettua matkailutuotetta kehitettäessä.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050
sakari.seppanen@vuokatti.net

maakuntajohtaja Pentti Malinen
+358 44 7970 197
pentti.malinen@kainuunliitto.fi

suunnittelujohtaja Sanna Schroderus
+358 44 7100 873
sanna.schroderus@kainuunliitto.fi