Kainuun Venäjä-strategian 2021-2027 nähtäville asettaminen

Kainuun liitto on päättänyt asettaa Kainuun Venäjä-strategian 2021-2027 julkisesti nähtäville ajalla 30.4.2021 – 21.5.2021 ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta.

Kansainvälinen yhteistoiminta ja raja-alueyhteistyö ovat oleellinen osa Kainuun elinvoiman kehittämistä, ja Kainuussa on pitkät perinteet Venäjä-yhteistyöstä sekä kanssakäymisestä rajan yli. Kainuun liitto toteuttaa aluekehitysviranomaisen tehtävässä jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja edunajamista. Venäjä-yhteistyötä edistetään Kainuun liiton johdolla laaditun Venäjä-strategian avulla. Kainuun aiemman Venäjä-strategian voimassaolo on päättynyt vuoteen 2020.

Kainuun maakuntahallituksen nimeämä Venäjä -strategiaryhmä käsitteli kokouksessaan 12.12.2019 alustavan työohjelman Kainuun Venäjä -strategian 2020 päivittämiseksi. Aikataulupaineiden vuoksi aktiivinen strategiatyö siirtyi talvelle 2020-2021. Keväällä 2021 on toteutettu osallistava strategiaprosessi, johon kuuluivat sidosryhmäkyselyt suomalaisille ja venäläisille partnereille, kolme keskenään samansisältöistä työpajaa sekä niiden jälkeen toteutettu tarkentava kysely.

Osallistavasta prosessista saadun materiaalin pohjalta on laadittu ensimmäinen luonnos Kainuun Venäjä-strategiaksi 2021-2027. Kainuun Venäjä -strategiaryhmä on käsitellyt strategialuonnoksen kokouksessaan 28.4.2021. Kainuun suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiryhmä (SOVA-ryhmä) on antanut lausuntonsa strategialuonnoksesta 8.4.2021. Saadut palauteet on huomioitu luonnoksessa.

Kainuun Venäjä-strategia 2021-2027 vastaa osaltaan Kainuun maakuntaohjelman 2022-2025 laatimisprosessin aikana tunnistettuihin alueen kannalta kriittisiin menestystekijöihin. Kainuun Venäjä-strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimijoiden vahvaa sitoutumista ja laaja-alaista yhteistyötä niin maakunnan sisällä kuin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kainuun Venäjä-strategialuonnos on julkisesti nähtävillä 30.4.2021–21.5.2021 välisen ajan Kainuun liiton kansliassa sen aukioloaikoina ja Kainuun liiton verkkosivuilla.

Venäjästrategia LUONNOS 30.4.2021

Venäjästrategian vaikutusten arviointi 08042021 (pdf)

 

Kainuun Venäjä-strategialuonnosta 2021-2027 koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan perjantaihin 21.5.2021 klo 12.00 mennessä sähköisen linkin kautta seuraavassa osoitteessa.

https://link.webropol.com/s/venajastrategiankuuleminen2021

Lisätietoja:

Aluekehityspäällikkö Katja Sukuvaara

Voit halutessasi tutustua myös strategian taustamateriaaleihin kevään kyselyistä ja työpajoista 2021:
Koonti Venäjä-strategiatyön taustaksi toteutetusta osallistavasta prosessista 30042021