Kansainväliset hankkeet edelleen tärkeitä kainuulaisille muuttuvassa toimintaympäristössä

Eurooppalaisen yhteistyön päivänä 21. syyskuuta järjestetyssä tietoiskussa kuultiin esimerkkejä kansainvälisestä hanketoiminnasta Kainuussa ja siitä, miten hankkeiden toimintaympäristö on muuttumassa, kun Venäjän aloittama hyökkäyssota keskeytti CBC-ohjelmien toteuttamisen ja uusien ohjelmien valmistelun. Hanketoiminnalla on kuitenkin yhä tärkeämpi rooli yhtenäisen Euroopan rakentamisessa.

Kainuussa on osallistuttu kansainvälisiin EU-hankkeisiin siitä lähtien, kun Suomi liittyi Euroopan Unionin jäseneksi. Nyt on käynnistymässä jo viides rahoituskausi, jolle on laadittu uudet rahoitusohjelmat omine teemoineen, tavoitteineen ja toteuttamisalueineen. Kainuulaiset voivat toimia kumppaneina useista kansainvälisistä EU-rahoitettavissa hankkeissa. Hankkeet ja niihin osallistuvat konsortiot voivat olla luonteeltaan hyvinkin erilaisia, ja vaikka ne tiedottavat toiminnastaan aktiivisesti, suuremmalle yleisölle EU-hankkeiden maailma ja niiden vaikutuksen tavallisten ihmisten elämään jää usein silti vieraaksi. 

Eurooppalaisen yhteistyön päivän kunniaksi Kainuun Europe Direct -tiedotuspiste ja Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestivät tilaisuuden, jossa esiteltiin viime vuosien hanketoimintaa Kainuussa muutamien esimerkkien kautta.  Tilaisuudessa esiteltiin seuraavat hankkeet:

  • Cinnamon, Karelia CBC -ohjelma, Tuomo Tahvanainen, Kainuun liitto 
  • E-mopoli, Interreg Europe -ohjelma, Markus Leinonen, Kainuun liitto
  • DECIDO, Horisontti 2020 -ohjelma, Jonna Kalermo-Poranen, KAMK
  • NABL ja BRTL, Kolarctic CBC -ohjelma, Tatiana Petrova, Kainuun liitto
  • PeatStop ja REMAC, Karelia CBC -ohjelma, Outi Laatikainen, KAMK
  • NursEduPal@Euro, Erasmus+ -ohjelma, Minna Hökkä, KAMK 

Siirry katsomaan videotallenne YouTube-palvelussa

 

Ohjelmaperusteinen rahoitus ja eurooppalaisen yhteistyön päivä

EU on laaja alue, ja vaikka maailma tuntuukin pienenevän koko ajan, sen 27 jäsenmaiden kulttuuri ja muut olosuhteet ovat silti hyvin monimuotoisia. Yhteistyötä tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa yhteisesti määritellyt tavoitteet ja kunkin jäsenmaan paras potentiaali. Yhteistyö puolestaan edellyttää ymmärrystä.  

Euroopan unioni kannustaa jäsenalueitaan yhteistyöhön eri tavoin. Tärkeä kannustin ovat yhteistyöohjelmat, joiden kautta allokoidaan varoja jäsenalueille yhteisten haasteiden selättämiseksi. Juuri nyt ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja muuttoliike, mutta rahoitusta käytetään monipuolisesti eri rahoitusohjelmissa erikseen määriteltyjen tavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisesti. EU:n tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähentää alueiden välisiä kehityseroja alueiden erityispiirteitä huomioiden.  

EU-rahoitusohjelmia toteutetaan seitsenvuotisten rahoituskausien puitteissa. Uudelle kaudelle laaditaan aina uudet ohjelmat tavoitteineen ja rahoituskehyksineen. Osa ohjelmista keskittyy kansallisiin toimenpiteisiin, ja osa nimenomaan kansainväliseen yhteistyöhön ja sen kautta saavutettavaan lisäarvoon. Kullekin rahoitusohjelmalle nimetyt hallintoviranomaiset huolehtivat ohjelmien toteuttamisesta, esimerkiksi hankehakukierrosten toteuttamisesta sekä hankkeiden seurannasta ja raportoinnista. 

Eurooppalaisen yhteistyön päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen monimuotoiseen kansainväliseen yhteistyöhön, jota EU:n alueella ja sen naapurienkin kanssa jatkuvasti tehdään hankkeiden turvin. Päivää vietetään vuosittain 21. syyskuuta. 

 

Monenlaisia ohjelmia, tavoitteita ja toimenpiteitä

Eurooppalaisen yhteistyön päivän tilaisuudessa esitellyistä hankkeista useampi on CBC-rahoitteisia, eli niihin on myönnetty rahoitusta EU:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmasta (Cross Border Cooperation). Kainuu kuului näistä Karelia CBC -ohjelman ydinalueeseen yhdessä Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan kanssa. Ohjelma on tuttu monelle kainuulaiselle organisaatiolle. Päättyneellä ohjelmakaudella Kainuulainen pääpartneri on ollut yhteensä seitsemässä hankkeessa (KAMK viidessä hankkeessa, Juminkeko säätiö ja Metsähallitus kumpikin yhdessä hankkeessa), minkä lisäksi useita kainuulaisia organisaatioita on myös ollut mukana yhtenä partnereista. Tilaisuudessa kuultiin kolmen Karelia CBC-hankkeen kuulumisia Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun liiton projektihenkilöstön kertomina.   

Kolarctic CBC -ohjelmassa Kainuun liitto on ollut mukana kahden hankkeen pääpartnerina, vaikka ohjelman varsinainen toteuttamisalue painottuukin pohjoisempaan. Suomesta varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluu vain Lappi, Pohjois-Pohjanmaan toimiessa niin sanottuna liitännäisalueena. Vaikkei Kainuu kuulukaan varsinaiseen ohjelma-alueeseen, Kainuun liiton toteuttamat hankkeet liittyivät tiiviisti Barentsin yhteistyöhön. Tilaisuudessa esiteltiin molempia näistä hankkeista, jotka jättävät jälkeensä rautaisannoksen asiantuntijoiden tuottamia selvityksiä tulevien toimenpiteiden tueksi.   

Horisontti 2020 oli koko EU:n alueen tutkimusta ja innovaatioita rahoittava lähes 80 miljardin kokoinen ohjelma vuosille 2014–2020. Ohjelmasta on myönnetty rahoitusta kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin tutkimus- ja innovointihankkeisiin, tutkijaliikkuvuuteen, yksittäisen tutkijan tutkimusideaan ja pk-yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Horisontti-rahoitus on erittäin kilpailtua ja esimerkiksi KAMK on hakenut näitä hankkeita 15 kertaa, ennen kuin sai ensimmäisen myöntävän päätöksen. Uusi Horizon Europe-ohjelma jatkaa tutkimuksien ja innovaatioiden rahoittamista tulevina vuosina. 21.9 pidetyssä seminaarissa esiteltiin pelastustoimen kehittämiseen liittyvää hanketta.  

Myöskin koko Euroopan kattava Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Tätä kautta ohjelma pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja. Alueidenvälisten yhteistyöhankkeiden lisäksi ohjelman puitteissa perustetaan osaamisalustoja, joiden tarjoamia palveluja ja temaattisia sisältöjä voivat hyödyntää muutkin kuin hankkeissa mukana olevat tahot omassa kehittämistyössään. Kainuun liitto on säännöllisesti mukana partnerina Interreg Europe -hankkeissa. Hanke-esittelyssä kuultiin vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden tilasta ja näkymistä.  

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Ohjelmaan voivat osallistua EU-jäsenvaltiot ja eräät EU:n ulkopuoliset maat, jos niitä koskevat erityiset kriteerit ja ehdot täyttyvät. Eurooppalaisen yhteistyön päivän tilaisuudessa kuultiin kokemuksia sairaanhoitokoulutukseen liittyvästä hankkeesta. 

CBC-ohjelmien toteutus jäissä – suunta Norjaan ja Ruotsiin päin?

Karelia ja Kolarctic -ohjelmille yhteistä oli se, että niiden toimenpiteet kohdentuivat Suomen ja Venäjän raja-alueille ja hankkeissa tuli olla kumppaneita molemmista maista. Valitettavasti Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa keväällä 2022 myös CBC-ohjelmien toteuttaminen joutui suureen vastatuuleen. Yhteistyö ja rahaliikenne rajan yli keskeytettiin ja hankkeet ajettiin alas EU:n puolen partnereiden voimin kunkin hankkeen osalta parhaimmaksi katsotuin tavoin.  

Koska CBC-ohjelmien keskiössä on ollut yhteistyö rajan yli Venäjän kanssa, myös ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu näiden ulkorajaohjelmien kohdalla keskeytettiin Venäjän hyökkäyssodasta johtuen. Euroopan komissio käynnisti neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa ohjelmiin aiemmin varatun EAKR-rahoituksen uudelleen kohdentamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi varojen siirtoa EU:n sisärajaohjelmiin (Interreg Aurora ja Central Baltic).  

Kainuun osalta näkymä ei ole suotuisa, sillä maakunta ei kuulu kummankaan näistä ohjelmista toiminta-alueeseen. Selvitystyö koskien Kainuun mahdollisuuksia käyttää CBC-ohjelmista muualle allokoituja varoja on käynnissä. Tavoitteena on, että kainuulaiset toimijat pääsevät täysipainoisesti mukaan toteuttamaan hankkeita suuntautuen yhteistyöhön norjalaisten ja ruotsalaisten partnerien kanssa.