Kajaanin lentokenttä

Kohti pitkäjänteistä ja tavoitteellista Kajaanin lentoliikenteen kehittämistä

Kajaanin lentoliikenteen kehittämisen suuntaviivat on koottu toimintasuunnitelmaksi. Suunnitelmassa on määritelty tärkeimmät toimenpiteet ja vastuutahot sekä vuorovaikutusprosessi tavoitteellisen kehittämistyön tueksi. Kyseessä on alueen yhteisen tahtotilan ja yhteisten tavoitteiden ilmaus. Työstä ovat vastanneet Kajaanin lentoliikenteen kehittämisen aluetyöryhmä ja Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 -hanke.

Näinä aikoina lentoyhteyksien puuttuminen on akuutti ongelma Kajaanin lentoaseman vaikutusalueella. Liikenteellisen saavutettavuuden palauttamiseksi koronaa edeltävälle tasolle tehdään töitä sekä Kainuussa että yhdessä muiden vastaavassa tilanteessa olevien alueiden kanssa. Samalla korostuu tarve systemaattiseen ja pitkäjänteiseen saavutettavuuden ja sen osana myös lentoliikenteen kehittämiseen. Toimintasuunnitelmassa ei ole erikseen otettu kantaa tämän hetkisestä tilanteesta selviytymiseen, mutta esitetty toimintamalli kuitenkin auttaa ja valmistaa aluetta selviytymään saavutettavuuden haasteista myös poikkeuksellisina aikoina.

Yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan jatkuvaa ja koordinoitua työtä

Suunnitelman lähtökohtana on jatkuva ja koordinoitu toimintamalli lentoliikenteen toimintaedellytysten kehittämiseksi, jotta lentoliikenne palvelisi mahdollisimman hyvin nykyisiä ja tulevia tarpeita ja liiketoimintaa sekä alueen menestystä win-win-hengessä. Kyse on elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden yhteisestä edunvalvonnasta ja alueen yhteistä hyötyä palvelevasta kehittämisestä.

Tavoitteena turvata Kajaanin lentotarjonta ja pitää lentotuote kilpailukykyisenä

Kehittämisen yhteiset tavoitteet on työn kuluessa kiteytetty kolmeen Kajaanin lentoliikenteen tarjontaan ja palvelutasoon kytkeytyvään tavoitteeseen: lentotarjonnan turvaaminen, uuden, incoming-painotteisen lentoyhteyden rakentaminen sekä lentotuotteen kilpailukyvystä huolehtiminen.

Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan monia toimenpiteitä ja systemaattista toimintaa. Lisäksi tarvitaan vastuutahot, jotka huolehtivat toiminnan ja toimenpiteiden toteuttamisesta ja edistämisestä. Tarvitaan myös toiminnan koordinointia. Tämä tavoitteellisen kehittämisen prosessi ja polku on kuvattu toimintasuunnitelmassa.

Lentoliikenne kytkeytyy kiinteästi matkailun ja matkaketjujen kehittämiseen

Kehittämistyö tapahtuu kolmella painopistealueella, jotka samalla kytkevät lentoliikenteen kehittämisen osaksi alueen, sen elinkeinojen ja liikenteellisen saavutettavuuden kehittämistä: lentokohteen ja lentoyhteyksien kehittäminen, matkailun tuotteistaminen ja markkinointi sekä lentoaseman saavutettavuus ja matkaketjut.

Lentokohteen ja lentoyhteyksien kehittämisessä korostetaan suunnitelmallista, tavoitteellista ja laaja-alaista lähestymistapaa. Matkailun tuotteistaminen ja markkinointi tukevat oleellisesti lentoliikenteen kysyntää, vaikka pääosa kehittämisestä tapahtuu lentoliikenteestä riippumatta ja erillään. Kytkentää lentoliikenteen ja matkailun välillä on erityisesti korostettu nostamalla toimenpiteeksi lentopohjaisten matkailutuotteiden kehittämisen systematisointi. Saavutettavuuden ja matkaketjujen kehittämistoimissa korostuu tarve kytkeä lentoliikenne nykyistä kiinteämmäksi osaksi alueen liikkumispalveluja.

Lentoliikenne on myös tulevaisuudessa Kainuun silta maailmalle

Vastuullisesti ja kestävästi toimiva lentoliikenne on myös tulevaisuudessa alueen silta maailmalle. Kun vuoropuhelu on säännöllistä niin alueella kuin lentoalan toimijoiden kanssa ja vastuut on määritelty, lentotarjonnasta ja lentotuotteen kilpailukyvystä on helpompi huolehtia. Samalla kyky reagoida lentoalan ja sen toimintaympäristön nopeisiinkin muutoksiin on parempi.