Komissio on hyväksynyt vuoden 2023 työohjelman

Komissio hyväksyi lokakuun lopulla vuoden 2023 työohjelmansa. Siinä vahvistetaan kunnianhimoinen toimintasuunnitelma, jonka avulla voidaan vastata eurooppalaisten arkeen vaikuttaviin kriiseihin. Suunnitelmalla myös vauhditetaan meneillään olevaa vihreää ja digitaalista siirtymää ja parannetaan Euroopan unionin häiriönsietokykyä.

Komission työohjelmaan sisältyvillä toimilla pyritään tukemaan ihmisiä ja yrityksiä alentamalla energian hintoja ja varmistamalla teollisuuden kilpailukyky. Lisäksi pyrkimyksenä on varmistaa elintarviketurvan kannalta elintärkeät toimitukset ja vahvistaa sosiaalista markkinataloutta.

Vuoden 2023 työohjelmaan sisältyy 43 uutta politiikka-aloitetta, jotka liittyvät puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa esitettyihin kuuteen kunnianhimoiseen tavoitteeseen. Ne ovat jatkotoimia hänen unionin tilaa vuonna 2022 käsitelleelle puheelleen ja siihen liittyvälle aiekirjeelle.

Työohjelmassa esitetään kuusi toimea kunnianhimoisten tavoitteiden edistämiseksi

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Komissio ehdottaa muun muassa EU:n sähkömarkkinoiden kattavaa uudistusta, johon kuuluu sähkön ja kaasun hintojen irrottamista toisistaan. Vihreän vetytalouden kehittämisen nopeuttamiseksi komissio aikoo ehdottaa uutta Euroopan vetypankkia, joka tarkoittaisi kolmen miljardin euron investointeja vetymarkkinoille. Komissio pyrkii vähentämään jätettä ja sen ympäristövaikutuksia keskittyen erityisesti elintarvike- ja tekstiilijätteeseen.

Euroopan digitaalinen valmius

Välttämättömien kriittisten raaka-aineiden saatavuuden varmistamisen toimenpiteillä parannetaan Euroopan digitaalista ja taloudellista häiriönsietokykyä. Sisämarkkinoiden tuomia etuja ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita tarkastellaan ja korjataan. Komissio ehdottaa yhteistä eurooppalaista liikkuvuusdata-avaruutta, jolla vauhditetaan liikennealan digitalisointia.

Ihmisten hyväksi toimiva talous

Euroopan komissio aikoo tarkastella EU:n talouden ohjausjärjestelmää ja tekee väliarvioinnin EU:n vuosien 2021–2027 talousarviosta. Komissio varmistaa unionin yhteisen valuutan soveltumisen digiaikaan ehdotuksella digitaalisen euron periaatteista. Koska työohjelma on laadittu taloudellisen epävarmuuden vallitessa, komissio on valmis talven jälkeen uudelleenarvioimaan kilpailukykyyn vaikuttavia toimenpiteitä.

Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan takia on tarpeen tehostaa turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä EU:n toimita. Komissio aikoo esittää turvallisuutta ja puolustusta tukevan EU:n avaruusstrategian sekä uuden EU:n merellisen turvallisuusstrategian. Seuraamusvalikkoa päivitetään ja siihen aiotaan sisällyttää mukaan korruptio. Uuden ohjelman avulla elvytetään EU:n suhteita Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibian alueeseen. Komissio jatkaa yhteistyötä Länsi-Balkanin ehdokasmaiden sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian kanssa niiden unioniin liittymisen saralla.

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Vuosi 2023 on Euroopan osaamisen teemavuosi. Komissio aikoo ehdottaa EU:n nykyisen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden kehyksen päivittämistä, jotta opiskelijat voisivat siirtyä helpommin koulujärjestelmästä toiseen. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pätevyyden tunnustamista kehitetään. Euroopan terveysunionin kehittämistä koskevia toimia ovat muun muassa kokonaisvaltaisen lähestymistavan ehdottaminen mielenterveyttä koskien, savuttomien ympäristöjen uudelleen tarkastelu sekä annetaan uusi suositus koskien rokotteilla ehkäistävissä olevia syöpiä.

Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Komissio esittää vuonna 2023 demokratian puolustamista koskevan paketin, johon sisältyy aloite EU:n demokraattisen toimintaympäristön suojelemisesta ulkopuolisilta intresseiltä. Komissio ehdottaa eurooppalaista vammaiskorttia, jolla varmistetaan vammaisaseman tunnustaminen kaikissa jäsenmaissa. Euroopan komissio kartoittaa paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti lainsäädännön yksinkertaistamis- ja keventämismahdollisuuksia.

Monet työohjelman keskeisistä aloitteista ovat myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin jatkotoimia. Komission päätöksentekoon aiotaan muun muassa sisällyttää uudenlaiset kansalaispaneelit tietyillä keskeisillä aloilla. Ensimmäiset kansalaispaneelit käsittelevät ruokahävikkiä, oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja virtuaalimaailmoja.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa, että viime vuonna EU on joutunut kriisien ristipaineeseen. ”Kaiken taustalla on Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan. Aiomme vuonna 2023 toteuttaa kansalaisten hyväksi tavoitteellisia toimia, joilla puututaan korkeisiin energiahintoihin. Tavoitteena on keventää perheiden ja yritysten taakkaa koko Euroopassa ja samalla nopeuttaa vihreää siirtymää. Puolustamme demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta niin kotikentällä kuin muuallakin maailmassa.”

Komissio aloittaa parlamentin ja neuvoston kanssa keskustelut laatiakseen luettelon lainsäädännön yhteisistä painopisteistä, joiden suhteen lainsäätäjät sopivat toteuttavansa toimenpiteitä nopeasti. Komissio tukee edelleen EU-maita ja tekee niiden kanssa yhteistyötä varmistaakseen, että uudet ja voimassa olevat EU:n toimintalinjat ja lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Se ei epäröi valvoa EU:n lainsäädännön noudattamista tarvittaessa rikkomusmenettelyjen avulla.

Työohjelma ja lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_6224