Komissio tarjoaa apua pk-yritysten kilpailukyvyn ja selviytymiskyvyn parantamiseksi

Komissio on esittänyt 12.9.-23 joukon aloitteita, joilla vastataan Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tarpeisiin nykyisessä talousympäristössä. Pk-yritysten osuus Euroopan yrityksistä on 99 prosenttia, ja ne ovat keskeisiä tekijöitä Euroopan vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä mutta kärsivät edelleen ennakoinnin puutteesta ja epävakaudesta useiden viime vuosien kriisien vuoksi.

Pk-yritysten apupakettia koskevassa tiedonannossa ehdotetaan uusia toimenpiteitä, joilla tarjotaan lyhyen aikavälin apua, parannetaan pk-yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vahvistetaan liiketoimintaympäristön oikeudenmukaisuutta sisämarkkinoilla. Osana näitä toimenpiteitä komissio julkaisee myös asetusehdotuksen kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta ja direktiiviehdotuksen pk-yritysten kotipaikkaan perustuvan verotusjärjestelmän (ns. HOT-järjestelmän) perustamisesta. Uusilla aloitteilla pyritään lisäämään pk-yritysten rahoituksen saantia, parantamaan liiketoimintaympäristöä ja tukemaan pk-yritysten kasvua midcap-yrityksiksi, jotta ne voivat hyödyntää koko taloudellisen potentiaalinsa.

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumista koskevalla uudella asetuksella puututaan maksuviivästyksiin. Ne muodostavat epäterveen käytännön, joka vaarantaa pk-yritysten kassavirran ja heikentää toimitusketjujen kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä. Uusilla säännöillä kumotaan vuonna 2011 annettu maksuviivästyksiä koskeva direktiivi ja korvataan se asetuksella. Ehdotuksella otetaan käyttöön tiukempi 30 päivän enimmäismaksuaika, poistetaan epäselvyyksiä ja korjataan nykyisen direktiivin oikeudelliset puutteet. Ehdotetulla tekstillä varmistetaan myös, että kertyneet viivästyskorot ja korvaukset maksetaan automaattisesti, ja otetaan käyttöön uusia valvonta- ja muutoksenhakutoimenpiteitä, joilla suojellaan yrityksiä ”huonoilta maksajilta”.

Pk-yritysten kotipaikkaan perustuva verotusjärjestelmä (ns. HOT-järjestelmä) antaa pk-yrityksille, joilla on valtioiden rajat ylittävää toimintaa kiinteiden toimipaikkojen kautta, mahdollisuuden asioida vain yhden, kotipaikan verohallinnon kanssa sen sijaan, että niiden olisi noudatettava useita verojärjestelmiä. Ehdotuksella lisätään verotuksen varmuutta ja oikeudenmukaisuutta, vähennetään säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja markkinavääristymiä, jotka vaikuttavat yritysten päätöksiin.

Tausta

Euroopassa on 24 miljoonaa pk-yritystä, joiden osuus EU:n kaikista yrityksistä on 99 prosenttia ja yksityisen sektorin työpaikoista kaksi kolmasosaa. Ne ovat keskeisessä asemassa Euroopan talous- ja yhteiskuntarakenteessa, edistävät Euroopan vihreää ja digitaalista siirtymää ja tukevat pitkän aikavälin vaurautta.

Viime vuosien jatkuvat kriisit – covid, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiakriisi ja inflaation kiihtyminen – ovat vaikuttaneet suhteettomasti pk-yrityksiin. Pk-yritykset kärsivät edelleen epävakaudesta ja ennakoimattomuudesta sekä tarjonnan rajoitteista, työvoimapulasta ja usein epäreilusta kilpailusta ja epätasa-arvoisista toimintaedellytyksistä, kun ne harjoittavat liiketoimintaa Euroopassa. Maksuviivästykset kaupallisissa toimissa estävät investointeja ja kasvua ja lisäävät epävarmuutta ja epäluottamusta liiketoimintaympäristössä. Hiljattaisen pk-yritysten toimintaa koskevan raportin mukaan pk-yritysten arvonlisäyksen ennustetaan vuonna 2023 jäävän 3,6 prosenttiin (suurten yritysten osalta 1,8 prosenttia), mikä on alle vuoden 2019 tason, ja pk-yritysten työllisyys on hädin tuskin elpynyt kriisiä edeltäneelle tasolle.

Jotta saataisiin EU:n pk-yritysten vahvuudet hyödynnettyä sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella, komissio esitti kattavia toimia vuoden 2020 pk-yritysstrategiassaan kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten. Useimmat näistä toimista on saatu päätökseen tai ne ovat käynnissä. Lisäksi pk-yrityksillä on keskeinen rooli kehitettäessä ja toteutettaessa siirtymäväyliä, joilla pyritään tukemaan vihreää ja digitaalista siirtymää kaikissa teollisissa ekosysteemeissä. Pk-yrityksille suotuisat säännökset ovat osa kaikkia keskeisiä EU:n lainsäädäntöaloitteita, ja Enterprise Europe Network -verkosto, klusteriyhteistyöfoorumi ja muut kumppanit toteuttavat pk-yrityksiä tukevia lisätoimenpiteitä.

Rahoituksen osalta komissio odottaa, että pk-yrityksille osoitetaan yli 200 miljardia euroa eri rahoitusohjelmista, jotka ovat käynnissä vuoteen 2027 saakka. Tähän sisältyy huomattava määrä EU:n koheesiorahastoista (65 miljardia euroa) ja elpymis- ja palautumistukivälineestä (45,2 miljardia euroa). Nämä varat on kohdennettu pk-yrityksiä tukeviin suoriin ja epäsuoriin toimenpiteisiin, joilla autetaan pk-yrityksiä parantamaan selviytymiskykyään, kestävyyttään ja digitaalisuuttaan.

Lisätietoa

Kysymyksiä ja vastauksia: Pk-yritysten apupaketti

Tietokooste: Pk-yritysten apupaketti

Lähde: Euroopan komission verkkosivut