Kuulutus: Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen (muistutuksen) esittämiseen asiasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukainen maakuntakaavan laatiminen on meneillään Kainuussa. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava 2030. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevuosi on 2035. Ehdotus Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaksi 2035 on valmistunut.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa 2035 käsitellään vähintään seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita, muutostarpeita voimajohtojen maakuntakaavamerkintöihin, pohjavesialueita ja valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020, Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2030 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaratkaisuja.

Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 20.9.–23.10.2023:

https://kainuunliitto.fi/kaavoitus-ja-liikenne/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen/kainuun-tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen-ehdotusvaihe/

Verkkosivulla ovat luettavissa seuraavat asiakirjat:

  • Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035, Kaavaehdotus MH 18.09.2023
  • Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035, Kumottavat merkinnät, Kaavaehdotus MH 18.09.2023
  • Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035, Maakuntakaava-merkinnät ja -määräykset, Maakuntakaavaselostus, Kaavaehdotus MH 18.09.2023
  • Tuulivoimaloiden alueiden kohdekortit 1-23
  • Kuulemisten ulkopuolella saadut kannanotot
  • Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, joka sisältää tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksen kaava-aineiston.
  • Kainuun maakuntakaavojen maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset, Kaavamerkintöjen yhdistelmä, joka sisältää tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksen maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset.

Kaavaehdotukseen on mahdollista tutustua myös Kainuun liiton virastossa, Kainuun kuntien virastoissa niiden aukioloaikana. Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla osoitteessa www.kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen

Maakuntakaavan taustaselvitysaineisto täydentyy kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana Kainuun liiton verkkosivuille. Aineistoa täydennetään laatimalla Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen maisemavaikutusten arvioinnin täydennysselvitys.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotusta koskevat muistutukset pyydetään toimittamaan kirjallisesti viimeistään maanantaina 23.10.2023 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kainuunliitto.fi tai postitse: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI. Palaute pyydetään toimittamaan kirjaamoon sähköpostiin ensisijaisesti pdf- ja word-muodossa.

Kuulutus, Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen, pdf