Pohjois-Suomen liikenne 2021

Liikenneinvestointien on perustuttava ajantasaiseen tilannekuvaan 

Itä-Suomen maakuntien liittojen liikenneasiantuntijat ovat valmistelleet yhteisen lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030. Investointiohjelman luonnoksessa ei ole otettu huomioon Ukrainan sodan ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vaikutuksia toimintaympäristöön ja liikennejärjestelmään. Itä-Suomen maakuntaliitot esittävät, että investointiohjelman pohjaksi laaditaan ajantasainen tilannekuva toimintaympäristön muutoksista, johon hyväksyttävän investointiohjelman on perustuttava. Investoinnit itäisen Suomen logistiikan toimivuuden turvaamiseksi on käynnistettävä pikaisesti. 

Itäisen Suomen maakunnat ovat huolestuneita myös investointiohjelman alueellisesta painottumisesta eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Luonnokseen sisältyvistä rataverkon kehittämishankkeiden rahoituksesta yli 70 % kohdistuu Etelä- ja Länsi-Suomeen ja vain noin 20 itäiseen Suomeen. Vastaavasti maantieverkon kehittämishankkeista noin 70 % sijaitsee Etelä- ja Länsi-Suomessa ja noin 26 % Itä-Suomessa. Maakuntaliittojen näkemyksen mukaan investointiohjelman valmistelussa on tarpeen katsoa maan liikennejärjestelmää kokonaisuutena ja huomioida toimenpiteiden vaikuttavuus elinkeinoelämään ja alueiden saavutettavuuteen alueellisesti epätasapainoisen resurssien kohdentamisen sijasta. Investoinnit tulee kohdentaa kattamaan tasapuolisemmin koko maa kuin mitä luonnoksessa nyt on esitetty. 

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toimeenpanoa. Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, jonka talouskehyksen määrittelee Liikenne12-suunnitelma. Vuosia 2023-2030 koskeva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Väyläverkon investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.